Lokalpolitisk nettverk (LPN) i Trondheim lørdag 22.oktober

Et forsøk på sortering av mange inntrykk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**


LPN 22. oktober 2011

· I forhold til Råd og Utvalg i Oppdal. NB! Foreslå nye utvalg i løpet av perioden, ny inndeling.
Areal- samferdsel, næring, regulering. Jfr. Bygningsrådet.
· Kultur/idrett og fritid
Dette p.g.a at nåværende utvalgsinndeling er svært lite presis med tanke på ansvarsområder.

GM/Trygve: utarbeide uttalelse og interpellasjon: nye utvalg/råd for neste kommunevalgperiode.

Tema: Venstre fra 2011 – 2013, v/Jan Christian Kolstø, Venstres stortingsgruppe.

Omdømmebygging

Status etter kommune- og fylkestingsvalget: 6,3 % i kommunevalget og 5,7% ved fylkestingsvalget.

Beste siden Røros ( -72 ) 1971 8,7 %. 2011 6,3 % ( 5,9 % i sist komm valg )

+ 79 komm medl.
9 ordførere, 35 varaord.
152 053 stemmer (+ 47 909 )

Beste enkeltresultater:
Eid, Alfred Bjørlo, ny ordfører, 44,0 %!
Andre gode kommuner: Bø i Telemark, Granvin, Ulvik, Hurdal, Flatanger, Sandøy, Askvoll, Hamarøy, Vik, Verran etc. Venstre i Oppdal 7,1%, dobling av mandatene!

Venstre stilte lister i 28 nye kommuner.
Kom inn i 16 av dem. Noe som ga 24 nye representanter

Fylkestingsvalget, 5,7 % – best ever!

Hvorfor lyktes vi?
-hardt arbeid!
-rekordmange lister
-skolering
-kampanje
-god planlegging

Gjennomføring av valgkampen og valget
Samla organisasjon
Slagord, profil og saker
Prima samarbeid
Markerte profiler

HVA NÅ?

Hva ligger fast?
· Slagord og profilområder
· Enhetlig grafisk uttrykk i partiet
· LPN og skoleringskonseptet
· Besøk og tett kontakt mellom organisasjonens ledd
· Kampanjer

Hva må videreutvikles eller endres?
-mer samspill i bruk av politiske saker mellom nivåene ( spille inn saker )
-interpellasjoner på Stortinget – kommunestyrene/fylkestinga
-tillit og sakseierskap på profilområdene
-mer synlighet i alle rekker

Hovedmål
2011: 311 lister
Lokalvalget i 2011: 6,0 %. (Det ble 6,3%!)
Stortingsvalget i 2013:; 7,0 %
Lokalvalget i 2015: 8,5 %
Stortingsvalget i 2017: 10 %

Veien til 2013: Lagbygging

Politikk:

Ved programkomiteens nestleder, Guri Melby.
Foreslå politikk.
-bruk årsmøtene til å fremme ny politikk, send pressemelding(er) og uttalelser.
-forslag til uttalelser til fylkesårsmøtene
-behandle landsmøtesaker i lokallagene: velferdsutvalget, stortingsvalgprogrammet.

Politisk skolering
-bruk all ledig tid til å snakke om egen politikk
-vise fram vår løsning. Venstre politikk – vise løsningen, alltid.

Kandidater:
Fram til 2013, mars – fremme kandidater, bygge opp.

OMDØMME OG PROFILERING
Relasjonsbygging og verdier
Venstres 5 verdier:
Liberal
Nytenkende
Inkluderende
Tolerant
Rettferdig

MODERNITET!!!
Alltid nye tanker, nye løsninger.

OMDØMMEBYGGING er arbeid over tid.
-omverdenens oppfatning av organisasjonen over tid
-summen av alle inntrykk av Venstres org, politikk og politikere over tid
-godt omdømme blant dine interessenter

Bygge omdømme gjennom
-medlemmene
-premissleverandørene
-media
-velgerne

Effekten av omdømme:
-human kapital og tillit
-står seg bedre i kriser
-stabilitet

Langsiktig og systematisk arbeid
-gjentakelse over tid

Hvordan bygge omdømme? Eks. innen utdanningspolitikk:
· Besøk på skoler, univ. og høgskoler
· Kontakt med lærere, elever, rektorer og FAU
· Kontakt med viktige fagorg
· Organisasjonens nettsider/tidsskrift
· Innspill, kommer med innspill
· Opparb deg tillit i strategisk viktige miljøer
· Medieutspill skole/utdanning
· Debatter og konferanser om skole og utdanning

Eks. medieutspill “Krever respekt for læreren”
Tidstyv ( rundskriv fra departementet ) Kristin Halvorsen
-gjenta budskapet!

Politisk profilområde lokallaget de neste 4 årene:
-Premissleverandører
-Oppnå/pleie kontakt
-Aktivisere medlemmer
-Mediautspill – hvilke medium?
-Kampanjer
-Annet?

Eks. på profilområder: (Aktiviser medlemmer og sympatisører!)
-NRK Trøndelag
-Skolesakene
-Miljø
-Næring
-Kultur
-Velferd/helse

Eks. på kontakter innen miljø/samferdsel:
Statens Vegvesen, Syklistenes landsforbund, NINA, Naturvernforbundet, Kystverket, Jernbaneverket, Fylkesmannen, Transportarbeiderforbundet, Trygg Trafikk, konkurrentene ( sammenfallende saker )

Eks. på kontakter innen skole/kunnskap:
Rektorene, lærerommene/skolebesøk, Lektorlaget, elevorganisasjonene, SU, SMU, Studenttingene/rådene, Utdanningsforbundet, PPT, FAU,

Eks. på kontakter innen næring/kultur:
– reiselivsbedrifter
-kommunens planetat; forutsigbarhet; kommunen tydelig på retning: hva er lov og ikke lov.

Programarbeidet: ta kontakt med viktige grupper for innspill ( kunnskap, innsikt og påfyll ) til utarbeidelse av program.

Aktiviser medlemmene – organiser i utvalg/grupper: VenstrePluss i Oppdal.

Besøk og få innspill:
Eldrerådet
Demensforeningen
Helselaget
Museumslaget
Næringsforeningen
Hytteforeningen
Idrettsrådet
Næringshagen
Ungdomsrådet
Destinasjonsselskapet

Innlegg ved Jon Gunnes, kommunalråd for V. i Trondheim:
Fra idè til politisk behandling:
Miljøpakken i Trondheim
Fire år tilbake, valgkamputspill. Oslopakken 3 ( stat, kommune og fylkeskommune, kollektivtrafikken )

Trondheim, for dårlig kollektivtrafikk. ( selvopplevd )
– Etterlyser bred politisk enighet. Tiltak.
– Veiprising, bom, brukerfinansiering, annen finansiering.
Sentrumskameratene (KrF og V); Grønn bomring.

Jan 2008. Klimaforliket i Stortinget kom. AP nøkkelen. V, KRF, SP, SV, AP
Lokale tiltak for å nå målene om reduksjon av co2 utslipp.
Klimaforlik i Trondheim.
Gigantplanen som skal forandre Trondheim.

Resultat: Billigere buss også utenfor bysonen. Belastningen ble større på innbyggerne i nabokommunene, på få i stedet for flere. Bompenger, men ikke nye veier. Få ned bussprisen. Forhandlinger med sentrale personer. Fikk satt ned bussprisen i en 20 “km.radiussone” rundt Tr.heim. 100 kr ned på mnd kortet.

Eks. på “prosjekt” ang asylanter, flyktninger og papirløse.
Ev. uttalelse til Regjeringen, skattekort.

Høringer.

Hvordan markere seg og få gjennomslag i posisjon, ved Arne Grønset, Orkdal. Venstre i Orkdal har vært i posisjon i mange tiår, og trives svært godt med det! Det har bl.a. resultert i ordfører en periode.

Jon Gunnes. Hvordan markere seg og få gjennomslag i opposisjon?

Budsjett i opposisjon
Budsjett: Synliggjør politikken i budsjettarbeidet. Hvilke områder i programmet sier vi noe om, vis dette i budsjettprioriteringer.

Vedlikehold av idrettsarenaer, 10 % av driftsbudsjettet.
Nedskjæringer: Antall ansatte. Kutt nye stillinger, stillingsstopp. Spare penger.
Skole: Leksehjelp og frukt kuttes. Foreldrebetaling av frukt.
Inntekstbasert SFO betaling og kulturskolebetaling. Rimeligere for de som tjener under gj. snittet.
Sosialhjelpssatser: Flere over på kvalifiseringsprogrammet ( staten betaler ). Startlån, hjelp til depositum.
Helse og velferd: Brukerbetaling.
Idrett og kultur: Større statlig og fylkeskommunal andel på de store kulturinstitusjonene.
Høyere effektivitetskrav; 0,3 % effektivitetsforbedring. Lavere sykefraværsutgifter.

Samarbeid med de partiene man har tenkt å samarbeide med etter neste valg.
Balanse i budsjettet, vær heller grådig enn gavmild. Vi må kunne bruke; hva var det vi sa!
Rentenivå avgjørende!

Følg opp det vi har lovet i valgkampen!

Gerd-Mette: Lokal politikk, skole; dyktigere på tilpasset opplæring, “tidlig på banen”. “Bedre læringsmiljø”/kunnskapsgrunnlaget.

Lærertetthet og videreutdanning av lærere

Utredning 1. og 2. året, lærerne selv i vurderingsarbeidet 1. året, melde inn elever til utredning, alle som ligger på nivå 1 skal utredes. Ikke for å sette diagnose, men for kartlegging og tiltak. Elevene følges opp etter måloppnåelse på tiltak.

Forberede AP`s nedleggingskampanje: Hva er kvalitet? Kjennetegn på kvalitet er ? Stille spørsmål.

Oppdal: Fokusområder, måleindikatorer, hvordan måles resultatene? ( rådmann og administrasjon )

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**