BUDSJETT 2012: Et bærekraftig budsjett?

Venstres kommunestyregruppe la fram et eget verbalforslag under budsjettdebatten onsdag 30.november. Venstre ønsket å framheve en ansvarlig og bærekraftig økonomisk politikk i kommunen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Venstres forslag til budsjett 2012 for Lørenskog kommune:

Se Web-TV fra kommunestyremøtet 30.november 2011:
•Torild Jørgensen legger fram Venstres budsjettforslag
Del 1: Fra 1:04:30 inn i møtet og fram til 1:14:00
Bjørn Ivar Gran legger fra innspill til debatten
Del 2: Fra 9:30 inn i møtet og fram til 11.20

Metro og Lørenskog hus

Metro og Lørenskog hus

Lørenskog kommune har investert mye i de senere år, og kommunen rommer et stort og variert tilbud til sine innbyggere. Det er imidlertid klart at kommunen nå har nådd et lånenivå som medfører at vi må gå inn i en tid for konsolidering. Lørenskog fremstår med en betydelig gjeld sett i forhold til de frie inntekter (skatt, rammetilskudd og eiendomsskatt). Dette forsterkes av at Lørenskog har lavere grad av frie inntekter enn mange sammenlikningskommuner. Lørenskog har høyest gjeld per innbygger blant alle de landets kommuner (50stk) på tilsvarende størrelse.
Venstre har i forrige periode forfektet en måteholden politikk, og ønsker fortsatt å føre forsvarlige prioriteringer. En stor gjeldsbyrde reduserer handlingsrommet, og det øker også risikoen i forhold til en usikker finanssituasjon som en opplever i verden i dag.

Satsingsområdene for Venstre i 2012 vil være:

•En god skole med gode lærere
•Fritidstilbud til unge
•Miljøvennlig og brukervennlig kommunikasjon
•Støtte til ungt entreprenørskap og gründere
•Forebygge at innbyggere faller utenfor arbeidslivet fra ung alder


Skole

Lek i skolegården på Solheim skole i Lørenskog

Lek i skolegården på Solheim skole i Lørenskog

I forhold til rådmannens forslag øker vi tilskuddet til sektoren med 5,8 millioner. Kommunen har lavest lærerdekning pr klasse, blant sammenlignbare kommuner (kommunegruppe 13). Det er viktig å opprettholde og helst øke lærertettheten. Kommunen er kompakt, som gjør at det er mulig å holde en god utnyttelse av skolene såfremt en fortsetter med fleksible skolegrenser, men det må sikres en tilfredsstillende lærertetthet og godt kvalifiserte lærere. En gradvis økning av tilskudd til skolen for kompetanseutvikling av lærerne må sikres i økonomiplanen fremover.
Venstre vurderer å bygge en 3 parallell på Ødegården direkte, i motsetning til tidligere hvor vi har signalisert trinnvis utbygging 2-parallell, deretter 1-parallell. Argumenter for dette er høyere befolkningstallsprognoser, at bygging av et kompakt bygg er mer energiøkonomisk enn to bygninger, tilstanden på Fjellhamar skole er verre enn tidligere antatt, det er billigere å bygge i en omgang istedenfor i to runder samt at en har fleksible skolegrenser som sørger for optimal bruk av de skoleplassene som er tilgjengelige.
Vi vil oppleve en befolkningsvekst høyere enn tidligere prognoser har anslått. Dette må møtes gjennom robust skolepolitikk.

Rolvsrud barnehage i Lørenskog

Rolvsrud barnehage i Lørenskog

Barnehage
For å sikre barn som er født sent på året barnehageplass før de er fylt nesten to år, innføres det to opptak i året.

Ja til satsing på barn, unge og frivillig innsats
Positive aktiviteter og gode møteplasser for ungdom er fint for å utvikle et aktivt miljø i kommunen. Det gir ungdommen gode erfaringer og kompetanse, og forebygger uheldige aktiviteter. I forhold til rådmannens forslag øker vi tilskuddet til sektoren med 0,6 millioner. Dette ønsker vi å benytte på følgende måter:

1. Øke åpningstiden på Aktivitetshuset Volt (lørdag og søndag), 0,4 mill

2. Få utredet en bredere bruk av det nye idrettsanlegget ved Lørenskoghallen (idrettshall for estetiske idretter, turn, gymnastikk, dans, cheerleading og akrobatikk). Det er viktig at store investeringer, som også vil øke driftsutgifter, ikke låses til enkeltidretter. 0,2 mill

Ja til satsing på miljø

 Miljøvennlige og sikre trafikkløsninger!

Miljøvennlige og sikre trafikkløsninger!

Trafikkutfordringene i Lørenskog øker i takt med økningen av antall innbyggere. Det er nødvendig å ta mye av trafikkøkningen med kollektivtrafikk, i tillegg til at eksisterende trafikk også må skiftes fra bilbruk til kollektivalternativer. Venstre vil fokusere på flere tiltak:

1. Utredning omkring høyfrekvent skyttelbuss mellom viktige punkter i Lørenskog. Utredningen tar for seg finansiering, trase og avgangsfrekvens, og må dekke behovet til ungdom, eldre og kulturbrukere. 0,6 mill

2. Grønt miljø: Øke byggetakten på gang og sykkelveier, etablere “grønne” transportkorridorer — utrede muligheter for manglende trase i gml. Strømsvei mellom Visperud og Solheim. Gang- sykkeltrase mellom Lørenskog hus, Løkenåsen og Sørli, sørge for finansiering gjennom utbyggingsavtale. Gang- sykkelvei inn til Losby, samkjøres med kommunalt ledningsnett. 1 mill

3. Forsterke 100 meters skoger med kvalitative tiltak for nærfriluftsliv som gjør områdene robuste (Les: Enkel tilrettelegging i form av støyskjerming, bålplasser) for barnehagebarn og lokalbefolkning. 0,7 mill

4. For å hjelpe innbyggere til å reise kollektivt, iverksettes utredning av muligheter for pendlerparkering på Triaden, Metro og andre aktuelle kommunale og private områder. Utrede muligheten for midlertidig utvidelse av parkering på Lørenskog stasjon, på Ødegården-området, før endelig regulering og utbygging av området foreligger. 0,3 mill

Ja til satsning på næringslivet og nye arbeidsplasser for kunnskapsbedrifter

Løkenåsveien 45 i Lørenskog

Løkenåsveien 45 i Lørenskog

Blant elever i Lørenskog kommune er det stor interesse for günderkurs. Det er ønskelig at det tilrettelegges for slik etablering også når de er ferdige på videregående skole, samt for andre som har utdannelse og kompetanse men som mangler økonomisk evne til investering i kontorlokaler og andre praktiske ting.

1. Løkenåsveien 45, sette av penger til oppstart av lokaler for alle nystartede oppstartsbedrifter, som ikke kan betale markedsleie, som trenger oppstartsstøtte. Her må kommunen tilrettelegge og være proaktive for å legge til rette for at fremtidsrettede innovative småbedrifter skal klare en tøff oppstart. 2 mill

Ja til satsing på ungdom som vil inn i arbeidslivet
I dag er mer enn 600.000 mennesker eller 20 prosent av alle i arbeidsfør alder på en eller annen trygdeytelse i stedet for å være i arbeid. Derfor foreslår Venstre en rekke tiltak for å legge forholdene bedre til rette for at personer med redusert funksjons- og/eller arbeidsevn skal kunne delta i arbeidslivet nettopp ut fra egne forutsetninger. Det er nødvendig at kommunen både går foran som et godt eksempel, og at den tar sin andel av ansatte som trenger spesiell tilrettelegging i sin arbeidsdag.

Lørenskog kommune sikrer at ca fem stillinger/oppgaver tilrettelegges for personer som ikke kan yte 100 % arbeidsinnsats. Dette opplyses det om i stillingsannonser. Tiltaket skal hindre varig utelukking av unge fra ordinært arbeidsliv. Dette skal være neste trappetrinn etter avklaring av arbeidsevne på f.eks. Nitor. Krever langsiktig planlegging og tilrettelegging, men bør være selvfinansierende med statlige støtteordninger. Private bedrifter i kommunen må motiveres til å gjøre det samme.

Driftsbudsjett, Venstres forslag
Oppvekst og utdanning øker med 5,8 mill
Kultur øker med 0,6 mill
Teknisk øker med 2,6 mill
Sentraladministrasjonen øker med 2,0 mill

Investeringsbudsjett, Venstres forslag
Venstre mente i økonomiplanbehandlingen at investeringsbudsjettet var for ekspansivt. Et nødvendig eiendomskjøp av skoletomt har nødvendiggjort andre kutt. En foreløpig utsettelse av tilbygget til Lørenskoghallen vil kunne sikre en grundigere utredning omkring hvordan anlegget kan bli bygget for å skape optimalisert bruk. Utredningen må ha som hensikt å bygge et bygg for estetiske idretter, slik at flest mulig brukergrupper kan integreres i bygget, dans, cheerleading, turn, ballett med mer. Totale driftskostnader ved hallen er omkring 5 millioner og en må derfor sørge for enormt god hallutnyttelse.

1. Utsettelse av turnhall, utrede en bredere bruk av anlegget. 20,8 mill
2. Kutte toalettanlegg i Rådhusparken 1,5 mill
3. Prosjekt 16, Nettokjøp av eiendom 5,0 mill
Virkning på investeringsbudsjett 27,3 mill

Investeringsbudsjett 2012
Rådm. forslag: 271,6 mill – 27,3 mill, Venstres reduksjon=Totalt investeringsbudsjett: 244,3 mill

Investeringsbudsjettets virkning på driftsbudsjett -0,5 mill

Saldering
(Rådmannens forslag salderer med et mindreforbruk: 10,5 mill)

Venstres påplusninger
Driftsbudsjett 11 mill
Investeringsbudsjettets virkning på driftsbudsjett -0,5 mill
Total virkning på budsjettet 2012 10,5 mill

Venstres saldering: Mer/mindreforbruk på 0 mill.
Venstre legger frem et balansert budsjett, som opprettholder investeringsrammen på det nivået bestemt ved økonomiplan juni 2011.


Venstres budsjett 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**