Budsjettbehandling i fylkestinget

Innlegg fra Solveig Schytz: Dette er et godt budsjett sett med venstreøyne. Vi adresserer hovedutfordringene i vår region, og er fornøyde med at det bevilges ekstra midler til kollektivsatsing og etter- og videreutdanning av lærere. I dag behandler fylkestinget i Akershus budsjettet for 2012.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

 Solveig Schytz er fornøyd med neste års budsjett.

Solveig Schytz er fornøyd med neste års budsjett.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Kollektivtrafikk
Vi leverer i henhold til Ruters opptrappingsplan tilsvarende 10 % trafikkvekst. Vi kan være tilfreds med det for 2012, men vi vet at vi har betydelige utfordringer på kollektivtrafikk i åra som kommer, både med hensyn til driftskostnader, men aller mest med hensyn til investeringsbehovet. Vi kommer ikke til å lykkes med nødvendige opptrappingen om ikke staten kommer banen og tar ansvar for investeringer til skinnegående trafikk, til ny Oslo-tunnel for jernbanen, ny t-bane tunell under Oslo og baneløsning til Ahus og Fornebu.

Gang- og sykkelveier
Venstre er glad for at vi løfter gang- og sykkelveier med ytterligere 30 mill. kr. Det er viktig å legge til rette for de myke trafikantene både i form av trafikksikkerhetstiltak rundt skoler, men også i form av å legge til rette for sykkel som transportmiddel, både i lokaltrafikken og på regional basis.

Vi legger på 30 mill. kr. nå, og vi sier at gang- og sykkelveier også skal ytterligere prioriteres ved økt driftsoverskudd. Venstre er glad for at vi har flertall for denne satsingen på gang- og sykkelveier, men vi er bekymret for framdriften på byggingen.

Det hjelper ikke at vi bevilger pengene hvis prosjektene ikke er ferdig planlagt og regulert fra kommunene og Statens Vegvesen. Her har vi en jobb å gjøre med tanke på samhandling mellom kommunene og i å styrke plankompetansen til Staten Vegvesen, samt sørge for at prosjekter lyses ut i prosjektkniper som er store nok til at vi får en effektiv gjennomføring.

Miljø og klima
Venstre mener at Akershus skal være et klimapolitisk foregangsfylke. En effektiv kollektivtransport og gode samferdselsløsninger med satsing på nullutslippskjøretøy er hovedgrep for å lykkes med dette.
Venstre er glad for at flertallspartiene i Akershus er så ambisiøse i samferdsels- og klimapolitikken at vi har satt av 20 mill. kr. til en hydrogensatsing. I 2015 kommer de første hydrogenbilene på markedet, og det er viktig at de finnes et minimum av infrastruktur på plass. Staten tar ikke noe ansvar for dette, det er Oslo og Akershus som går foran — med Akershus i spissen. Det er også viktig å fortsette utbyggingen av infrastruktur for elbil.

Etter- og videreutdanning for lærere
Venstre mener at det å styrke etter- og videreutdanningstilbudet for lærere er det viktigste vi kan gjøre for å styrke kvaliteten i skolen. Vi er derfor glade for å ha fått gjennomslag for en dobling av bevilgningene til dette formålet fra 5 mill. til 10 mill.

Kulturpolitikken

Venstre er også glad for et sterkt kulturbudsjett som både prioriterer kulturinstitusjonene og frivillige lag og organisasjoner. Her får vi mest igjen for pengene.

Påplussinger:
Gang og sykkelveier; investering: 30 mill.
Hydrogensatsing, engangsmidler: 17 mill.
Etter- og videreutdanning for lærere, engangsmidler: 5 mill.
Engangstilskudd Akershus Teater — Eidsvoll — jubileet. 0,5 mill.
Til sammen: 52,5 mill.

Forslag til påplussinger. Innarbeides i ØP ved neste rullering:
Skole på byggeplass, driftsmidler: 3 mill.
Økt tilskudd friskoler 1 mill.
Økt tilskudd frivillige organisasjoner (tildeles etter søknad) 1,25 mill.
Økt støtte til Akershus museum, driftsmidler: 1 mill.
Økt støtte til Akershus Idrettskrets, driftsmidler: 0,5 mill.
Økt støtte til Akershus Teater 0,5 mill.
Overgangsmidler til Mediafabrikken for 2012 0,25 mill.
Til sammen 7,50 mill.

Les mer om økonomiplanen her:
Forslag til økonomiplan lagt fram
Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan 2012-2015 (pdf)
Presentasjoner av budsjettforslaget (pdf)
Fylkesrådmannens forslag til samferdselsplan 2012-15 (pdf)

Kontaktinformasjon:
Solveig Schytz
Tlf. 41 62 68 22
solveig(alfakrøll)schytz.no
Bilder i høy oppløsning finnes her (Flickr)

Se også:
Mer om Solveig Schytz
Akershus Venstres program 2012-2015

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**