Venstre kritisk til milliardbudsjett

Fylkestinget vedtok 14. desember et budsjett på nesten 2,7 milliarder kroner for 2012. Erik Ringnes (V) var kritisk til deler av posisjonens budsjett

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**

Borgerlig blokk Hedmark fylkesting

Foto: Hedmark

Fylkestinget vedtok i tillegg at Hedmark fylkeskommune skal bruke over 441 millioner kroner i 2012 til investeringer. Investeringene finansieres med et låneopptak på 300,5 millioner kroner. I tillegg skal fylkeskommunen bruke 29,5 millioner kroner av egne fondsmidler, 73,2 millioner kroner i driftsmidler og 37,9 millioner kroner av potten fra merverdikompensasjon.
Verbalforslag – Under debatten og behandlingen i fylkestinget ble det lagt fram en rekke verbalforslag. Mange representanter hadde ordet i debatten. Til slutt ble fylkesrådets budsjettoppleg vedtatt med 20 mot 13 stemmer. Protokollen med komplett oversikt over alle verbalforslagene legges ut om noen dager. Nederst i denne saken finner du en tematisk oversikt over forslagene som ble lagt fram.
I debatten ble det lagt vekt på at alle opposisjonspartiene, unntatt SV, hadde samlet seg om et felles alternativt forslag til årsbudsjett for 2012. Noen endringsforslag som gjaldt kroneendringer i budsjettet kom verken fra SV eller samarbeidspartiene.
Høyres Solveig Seem la fram det alternative forslaget til budsjettet fra Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti på borgerlig side. Senterpartiet utgjør posisjonen sammen med Arbeiderpartiet og har plass i fylkesrådet.
Seem pekte på at det er muligheter til å gjøre ting på en annen måte i fylkeskommunal virksomhet. – Framtida kan ikke utvikles i et vakuum, slik fylkesrådet også er opptatt av. Hedmark kan ikke utvikles på egen hånd. Det alternative budsjettforslaget, kalt “Sammen for et bedre Hedmark”, har innbyggerdialog som et mål, sa Seem som mener at skal fylkeskommunen bli bedre, må vi erkjenne at det ikke er i Fylkeshuset i Hamar verdiene skapes. Hun tok til orde for en effektivisering av fylkeskommunens administrasjon.
Seem mener at de ansatte er et glimrende utgangspunkt. Men det må stilles krav til effektivitet og produksjon blant de ansatte. Hun minnet om at vi bruker innbyggernes penger. I det alterntive budsjettet vil samarbeidspartiene redusere fylkesadministrasjonen med rundt 80 årsverk over en periode på fire år. Hun vil omdisponere midler fra blant annet internasjonal arbeid.
Seem la også – likhet med andre representanter – fram et verbalforslag på vegne av H, V, FrP, PP og Krf om museene. Hun mener museene er i “trøbbel”. I forslaget ber partiene fylkesrådet om å ta initiativ til et eiermøte med Hedmark fylkesmuseum for å legge fram en eieskapsmelding om situasjonen for museene i fylket.
Åremålsrektorer – FrPs Tone Coucheron minnet om det historiske i at FrP er sammen med andre partier i sitt budsjettforslag.
– Vi er glad vi klarte dette, og jeg synes det alternative budsjettet ble bra til slutt. Hun tok til orde for at en skal ansatte rektorer på åremål. Innen samferdsel oppfordrer vi i Frp til offentlig og privat samarbeid. Lærerevaluering der elever må få sette karakterer på sine lærere, går vi også inn for, sa Coucheron.

Erik Ringnes

Foto: Hedmark

Venstres Erik Ringnes slo fast at Venstre er i opposisjon ti fylkesrådet. – Derfor er det min rett og plikt å kritisere og kommentere fylkesrådets budsjett, og å presentere Venstres poenger med utgangspunkt i det alternative fellesbudsjettet, sa Ringnes.
Om fylkesrådets budsjettforslag sa Ringnes at målet om å øke antall innbyggere til 220.000 i 2020 er et fornuftig mål. Men Ringnes mener en trenger mer Venstre-politikk for å nå dette målet. Sent i debatten understreket Ringnes at han var glad for debatten rundt samarbeidspartienes budsjettopplegg. Men kritikken fra SVs Christian Haugen om kuttet i administrasjonen, imøtegikk Ringnes. Ringnes sa også at de har foretatt analyser og viser til at administrasjonen i Hedmark lkeskommune er for omfattende. Vedtak om å ta ned stillinger i administrasjonen må være et vedtak i fylkesrådet inn mot administrasjonen.
– Det er noe uenighet i opposisjonen, ja, blant annet stiller ikke FrP seg bak forslaget om å øke innvandingen til Norge. Så er det enighet om mange ting, sa Ringnes som understreket at samarbeidspartiene har satt fokus på det de er enige om, og ikke det de er uenige om..

Innvandring

Foto: HA

Arbeidsinnvandring – Vi klarer ikke målet om 220.000 innbyggere uten å supplere med arbeidsinnvandring. I Nord-Østerdal bor det folk fra 64 ulike nasjoner. Hva hadde situasjonen i Nord-Østerdal vært uten disse menneskene? sa Ringnes som også la fram noen verbale forslag, et av dem blant annet et verbalt forslag om at Hedmark skal være et prøvefylke for en mer liberal innvandring, et forslagsom altså FRP ikke stiller seg bak. Han mener det må føres en mer aktiv politikk for å få flere innbyggere; vi kan ikke være tilbakelent, sa han.
Pensjonistpartiets Helge Thomassen sa at det alternative budsjettet som er lagt fram fra samarbeidspartiene er bedre enn det som er lagt fram fra fylkesrådet.
KrFs Geir Lorents Byberg sa seg fornøyd med eget, alternativt budsjettframlegg, spesielt innenfor utdanningen.
Gründeropplæring – Det er satt av penger til gründeropplæring. Vi har sett at fylkesrådet har framhevet suksessen med sommerskoler i de videregående skolene. Men hvorfor gjøres det ikke mer for å få flere resultater som i sommerskolene, slik at vi kan unngå “drop-out” i våre videregående skoler? sa Byberg.
Byberg la også fram verbalforslag. Det ene gjaldt et system for anonym retting av prøver og et forslag om å lage en plan for vern og utbygging av fornybar energi.
Analyse – SVs Christian Haugen tok tak i ambisjonen på 220.000 innbyggere i 2020. Han etterlyste en analyse om hvordan denne veksten skal komme.
– Hvorfor får vi ikke vår andel av veksten? Vi har nok kunnskap om dette, men kunnskapen må settes i en sammenheng. Vekst kan for eksempel være i motstrid med jordvernet, sa Haugen som også minnet om at SV i denne perioden er i opposisjon i fylkestinget. Han pekte på at enkelte sider ved det alternative budsjettet er bra. Men han mente at å redusere potten til næringsutvikling slik samarbeidspartiene går inn for, er et tankekors.
– Regionkontorene ønskes også avviklet. Hvilke virkemidler skal en da ha i samarbeid med regionene? sa Haugen.
Ambisjon – Fylkesvaraordfører Gunn Randi Fjæstad (A) sa at budsjettet fra fylkesrådet bygger på det tidligere fylkesrådets forslag. Budsjettet er en ambisjon for å nå målet på 220.000 innbyggere i 2020. – Vi må se på våre muligheter og utfordringer i samarbeid med Oppland til beste for Innlandet. Budsjettet fra fylkesrådet viser at vi også stimulerer til et aktivt kulturliv i Hedmark. Vi har mye å være stolte av. Vi må utnytte det potensialet vi har. Det gjøres så mye bra i Hedmark, vi må velge å se alt som er bra, og fokusere og synliggjøre våre fyrtårn, sa Fjæstad blant annet.
Fjæstad tok også til orde for at fylkesrådet i sitt neste møte måtte sørge for at Hedmark fylkes eldrråd kunne få tilført 200.000 kroner slik de ønsker. Men hun la ikke fram noe konkret forslag om dette. Hun var forundret over samarbeidspartienes forslag om å redusere antallet ansatte i fylkeskommunens administrasjon med 80 ansatte.
Stø kurs – Senterpartiets Mari Gjestvang holdt et spenstig innlegg og sa blant annet at fylkesrådets forslag til budsjett er et meget godt forslag til budsjett for 2012.
– Skal 220.000 innbyggere bli en realitet i 2020, må bolyst bli viktig. Det er også en imponerende satsing på videregående skoler i Hedmark noe som fortsetter inn i 2012 med 260 millioner kroner, med tanke på en videre utbygging av Ringsaker videregående skole, sa Gjestvang som også framhevet satsingen som det legges opp til når det gjelder fylkesvegene. Fylkesrådets budsjettforslag innholder mange fine tiltak og er godt gjennomarbeidet dokument med tanke for 2012, sa hun.
Høyres Frode Knutzen Midtlund roste Mari Gjestvang for hennes innlegg. Han reagerer ellers på at en av debattantene bruker av begrepet “stø kurs” om fylkesrådets opplegg for 2012.
– En burde heller bruke begrepet “ny kurs”, blant annet når det gjelder nyskapning og næringsutvikling. Jeg savner noen strategier. Det finnes mål i budsjettet fra fylkesrådet på mange områder nå slik at det er målbart det en skal gjøre her. Jeg synes altså en har kommet et langt skritt videre med å beskrive mål. Det er viktig å rapportere hvor langt en har kommet i løpet av 2012, sa Knutzen Midtlund.
Midtlund kommenterte at Arena Innlandet må operasjonaliseres. Det er stort sett bare orienteringer som gis i møtene i Arena Innlandet, framholdt han. Og han mente også at han aldri har fått noen orienteringer om hva som skjer i Enhetsrådet.
Arbeiderpartiets Jan Wibe sa i et kort innlegg at han i denne budsjettdebatten trodde at Høyre nå hadde sluttet med “sjablongene” om å ville kutte 80 årsverk i administrasjonen. Han konstaterte at Venstre har lykkes med å overbevise Fremskrittspartiet om at Kunstbanken er verd å beholde.
– En samlet opposisjon tar ikke til orde for å legge ned den perlen som Kunstbanen er, sa Wibe.
Arbeiderpartiets Reidar Åsgård var skeptisk til å tillate reklame på Hedmark Trafikks busser slik fylkesrådet har gått inn for i sitt budsjettforslag. Han mener vi bør bruke egne reklamepenger inn mot dette og presiserte:
– Jeg er skeptisk til reklame på busser! Skal Hedmark Trafikk være med å konkurrere om begrensede reklamenekroner i konkurranse med idrett og medier? sa han. Åsgård understreket at han tilkjennegjorde et politisk standpunkt i reklamesaken og la ikke fram noe forslag. Men han mente seg frimodig nok til å gjøre dette slik at fylkesrådet kunne vurdere reklame på busser på nytt.
Komiteens innstilling – Drøftelser og vedtak i fylkestinget, var bygget på det vedtaket som ble gjort i Komité for økonomi, eiendom og regionalt samarbeid som behandlet budsjettforslaget i sitt møte 6. desember. Venstre, Høyre, Fremskrittspartiet, Pensjonistpartiet og Kristelig folkeparti la allerede i komiteen fram et eget budsjettforslag som bare fikk 3 stemmer.
Les forslaget fra V, H, Frp, PP og Krf som ble lagt fram i komiteen og i fylkestinget her.
Komiteens vedtok å legge følgende forslag til vedtak om årsbudsjett for Hedmark fylkeskommune fram for fylkestinget 14. desember:
Fylkestinget vedtar et driftsbudsjett for Hedmark fylkeskommune for 2012 med en samlet utgift og inntekt på kr. 2.696.039.800 slik det er spesifisert på netto rammer i budsjettskjema 4.
Fylkestinget vedtar investeringsbudsjettet for 2012 på kr. 441.050.000 fordelt på ulike investeringsrammer/prosjekter slik det fremgår av budsjettskjema 2B. Investeringene for 2012 finansieres slik:
-Låneopptak 300,5 millioner kroner
-Bruk av fond 29,5 millioner kroner
-Driftsmidler 73,2 millioner kroner
-Merverdikompensasjon 37,9 millioner kroner
Fylkestinget vedtar et samlet netto driftstilskudd på kr. 286.941.300 til Hedmark Trafikk FKF i 2012. Fylkestinget gir sin tilslutning til at selskapet tillates bruk av reklame på bussene.
Fylkestinget forutsetter at foretakets styre legger frem et saldert budsjettforslag for 2012 basert på det foreslåtte driftstilskudd og hensyntatt økte reklameinntekter.
Nedenfor finner du en tematisk oversikt over de verbale forslagene som lagt fram i fylkestingets møte 14. desember:
H/PP/KrF/FrP/V: Sette i gang tiltak for bedre gjennomføring for dysektikere i videregående skoler: 13 stemmer/Ikke vedtatt.
FrP: Be fylkesrådet om å få fortgang i bygging av ny rv 24 i Stange: 13 stemmer/ikke vedtatt.
PP/V/H/KrF: Ber fylkesrådet om å være pådriver for et kulturelt “flaggskip” i Glåmdalsregionen: Ikke vedtatt/13 stemmer.
PP/KrF/V/H/FrP: Ber Fylkesrådet invitere næringslivet inn i videregående skoler for å øke gjennomføringen: Ikke vedtatt/13 stemmer.
PP/H/KrF/FrP: Ber fylkesrådet vurdere tiltak mot mobbingen ved Elverum videregående skole: Ikke vedtatt/11 stemmer.
KrF/FrP/H/PP/V: Utarbeide en frivillighetsmelding med fokus på kommunikasjon fylkeskommmune/kommune og organisasjonene: Enstemmig vedtatt.
V/H: Vil ha vurdering om Hedmark skal være prøvefylke for liberal arbeidsinnvandring: Ikke vedtatt/14 stemmer
V/H/FrP/PP/KrF: Arbeide for erstatningsordning for de som er utsatt for overgrep etter barnevernsloven: Ikke vedtatt/13 stemmer
V/H/FrP/PP/KrF: Ønsker økt tilbud om etter- og videreutdanning for lærere, særlig i yrkesfag: Ikke vedtatt/13 stemmer
V/H/FrP/PP/KrF:Etablere forskerlinje ved en av fylkets videregående skoler: Ikke vedtatt/13 stemmer
V/H/FrP/PP/KrF: Ber fylkesråd/Vegvesen om et prøveprosjekt for integrerte sykkelfelt ved noen fylkesveger: Forslaget trukket/oversendt fylkesrådet.
V/H/PP/KrF: Ber fylkesrådet om eiermøte med fylkets museer for å få oversikt over museenes problemer: Ikke vedtatt/14 stemmer.
V/FrP/PP/KrF: Vil at fylkesrådet skal etablere et byprosjekt for å utvikle gode byer og samhandling mellom byer: Ikke vedtatt/14 stemmer.
V/H/FrP/PP/KrF:Det innføres fritt skolevalg i Hedmark: Ikke vedtatt/13 stemmer.
V/H/FrP/PP/KrF: Ønsker en plan for vern og utbygging av småkraftverk: Forslaget trukket.
V/H/FrP/PP/KrF: Ber fylkesrådet bidra til regionale løsninger for krematorier i Hedmark: Ikke vedtatt/13 stemmer.
H/FrP/PP/KrF: Ber fylkesrådet utrede forsøksordning for valgfritt sidemål: Ikke vedtatt/11 stemmer.
H/FrP/PP/KrF: Ber fylkesrådet innføre evaluering av undervisningen/undervisningssituasjonen for elever i videregående skoler: Ikke vedtatt/11 stemmer.
H/FrP/PP/KrF: Ber fylkesrådet innføre system for anonym retting av prøver: Ikke vedtatt/11 sstemmer.
V/H/FrP/PP/KrF: Ber fylkesrådet i større grad se på muligheter for å benytte minibusser på strekninger med lav dekningstall: Enstemmig vedtatt.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**