Godt liberalt nytt år!

Fylkesleder Geir Helge Sandsmark oppsummerer 2011 med at laginnsats ga gode valgresultater. Samtidig må vi viderutvikle laget og politikken for å bli et enda tydeligere liberalt parti.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**


Til alle medlemmer i Østfold Venstre

Først honnør til hele laget for en flott innsats som ga gode valgresultateter både til fylkestingsvalget og kommunestyrevalget.

Flotte lagresultater for 2011

2011 har vært et særdeles aktivt år der mange har brukt mye tid, omtanke og krefter i Venstres

Sindre og Per Magnus i Rømskog

Foto: Britt Fladmark Holta

tjeneste. Fylkeslagets valgkamputvalg, ledet av Per Elling Bratseth-Ellingsen er et godt eksempel på dette. Samtidig er innsatsen hver enkelt av dere har gjort i eget lag og kommune den aller viktigste årsaken til de gode valgresultatene.

Foruten lokal innsats, er det ingen tvil om at Venstre sentralt med Trine Skei-Grande i spissen ga god drahjelp.

Både før og etter valget har fylkestingsgruppa markert god Venstrepolitikk, blant annet på skolesaker. Ved behandlingen av budsjettet for 2012, viste vi klare prioriteringer til skole og kollektivtrafikk samtidig som vi er tydelige og ærlige på hvor vi tar pengene fra. Dette ga oss også medieoppslag på vårt alternative budsjett.

Utfordringer og muligheter i 2012

Samtidig som vi nå vender blikket framover mot Stortingsvalget 2013, vil arbeidet i fylkesting og kommunestyrer fortsatt være jobb nummer en. Å vise evne til å levere politikken vi har gått til valg på er en vesentlig del av den profilen vi må bygge videre på.

Samtidig vil det være avgjørende at vi lokalt folkevalgte framstår som tydelige Venstrepolitikere. Slik kan vi gi samme type drahjelp til Stortingsvalget som vi fikk fra sentralt hold til valget i 2011.

Åpenhetsplakaten

Foto: Linda Ness Rotihaug

Dette kan gjøres på flere måter. Åpenhetskampanjen er ett eksempel på lokal markering av Venstre. Jeg vil også nevne Råde Venstres utspill på lokalt asylmottak. https://www.venstre.no/ostfold/raade/artikkel/40582 Slik kan vi markere Venstre på løpende lokale saker. I tillegg er det viktig at vi markerer oss med innlegg i den offentlige debatten i aviser og på nettsteder om store og små lokale, nasjonale og internasjonale spørsmål .

I kommunestyrer og på fylkestinget er vi tydelige på blant annet skole, kollektivtrafikk og kultur. Samtidig som vi skal holde trykket her, bør vi etter min oppfatning bli enda tydeligere i miljøpolitikken. Aremark Venstres kamp mot vindmøller er et fint eksempel. Oppfølging av kommunalt klimaplanarbeid er en mulighet vi bør bruke, for eksempel som bakgrunn for interpellasjoner.

Selv om vi på mange måter ser på oss selv som det tydeligste miljøpartiet, er nok ikke dette synet like utbredt i velgermassen. Den rødgrønne unnfallenheten i klimapolitikken gir oss en mulighet til å ta sakseierskap her slik stortingsgruppa gjorde ved å lansere Venstres klimamelding: https://www.venstre.no/artikkel/40784 . Vår tydelige satsing på kollektivtrafikk i fylkestingsprogrammet og i flere lokallag, er et godt utgangspunkt både på dette området og som plattform for bredere miljløprofil.

Innlegg DN Ola Elvestuen, togfinansiering, 2011

Foto: DN

Vi skal og må fortsatt være tydelige på dobbeltspor for intercitytrafikkk og økt godskapasitet. Østre linje er en stamforbindelse og vil nå bli forsøksstrekning for nytt signalsystem. Selv om det er bred politisk enighet i Østfold om Intercityutbygging, er det viktig at vi holder på synligheten her.

Fylkeskommunen har begynt arbeidet med en plan for vindmølleutbygging i Østfold. Dette er et område der vi møter dilemmaet mellom klassisk naturvern og klimapolitikk. Her vil det bli viktig at vi gjennomfører gode prosesser med bred deltakelse fra lokallag og enkeltmedlemmer. Selv om nok synet på vindkraft varierer noe mellom oss, bør det være gode muligheter for å ivareta Halden og Aremarks ønsker om å bevare Vestfjella samtidig som forholdene legges til rette for utbygging i andre områder. Dette arbeidet vil også være en mulighet til å vise evnen til å tenke helhetlig.

2011 har vært et år med medlemsvekst, framgang i stemmetall og der flere har engasjert seg.

Skoletorv KKG Magne Bartlett 2011

Foto: Eva Kvelland

Spesiell honnør til Østfold Unge Venstre for sin innsats til skolevalg og i lokal valgkamp flere steder. Nyetablering av kommunestyregrupper i Aremark og Råde fortjener også spesiell oppmerksomhet.

Mye av vår framgang og profilering er preget av dyktige og engasjerte enkeltpersoner som brenner for enkeltsaker eller for Venstre. I valgkampen og i daglig politisk arbeid har vi også fine eksempler på lagarbeid og der flere lokallag og fylkeslaget drar sammen. Dette må vi videreutvikle. I noen saker, som vindkraftsaken, vil dette kreve videre utvikling av kultur for interne meningsbrytninger samtidig som vi framstår som ett parti, Vi har en kultur for takhøyde og respekt. Med dette som grunnlag må vi utvikle gode prosesser slik at vi er rustet til å bli enda kraftigere og til å møte nye og større politiske utfordringer.

Geir Helge

Foto: Esteban Reyes

Godt liberalt nytt år!

Hilsen
Geir Helge

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 13 år siden.**