Politisk debatt på årsmøtet i Venstre

Rammen for dette fylkesårsmøtet ble litt annerledes enn vi hadde trodd. Venstres tidligere nestleder, Helge Solum Larsen, er anmeldt for voldtekt mot ei 17 gammel jente i UV under fylkesårsmøtet i Rogaland i Suldal forrige helg

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Erik Ringnes fortsetter

Foto: HA

Det var med sjokk og vantro jeg ble kjent med dette på 21 nyhetene på NRK tirsdag. Dette er en stor personlig tragedie for Helge og selvfølgelig en stor belastning for Venstre, men jeg det viktigste er å forsøke å ta vare på den unge jenta slik det ble gjort fra kloke og ansvarlige folk under årsmøtet i Rogaland sist helg.
Venstre har så langt håndtert denne vanskelige saken bra i følge mange medier, selv om partiet ikke har retningslinjer for behandlingen av slike saker (slik som Frp). Men som Trine har sagt: Venstre forholder seg til norske lover, pluss at vi tar menneskelige hensyn.
Men denne tragedien reiser likevel en del spørsmål som må stilles:
Vi vet at ledere og mennesker med makt virker tiltrekkende på mange
Det er et lederansvar å være seg dette bevisst
I politikken er det mange arenaer hvor voksne menn og unge jenter møtes, jfr dette årsmøtet
Ansvaret for at dette foregår i anstendige former er de voksnes ansvar — det må være krystallklart med eller uten alkohol
Domstolene og jussen må avgjøre om Helge er skyldig i voldtekt, men uavhengig av det:
Men selv om den unge jenta hadde samtykket: det at en nestleder på 43 år, har sex med ei Unge Venstrejente på 17
Det er å misbruke sin stilling
Det er uakseptabelt — og hvem vil tørre å sende sine unge døtre på Venstre-arrangementer under slike forhold?
Vi kan bare håpe at det går bra med den unge jenta og at Helge har noen som tar vare på ham
Slike skandaler får naturlig nok stor presseomtale
Og gjør det vanskelig å nå fram med det som er viktigst for oss: vår politikk
Vi må derfor forsøke å hold fokus på det politikken
2011 et viktig år for oss Venstrefolk som er glad i demokrati
Jeg tenker på "Den arabiske våren"
De nye regimene ser ut til å velge demokrati — men reformprosessen går tregt
Og vi ser tilbakeslag,- kanskje ikke så unaturlig etter mange 10 år med despoter og tyranner
Frykt for islamisme — politisk Islam etter modell fra Iran
Håper at flest mulig velger en sekulær modell slik som Tyrkia
Norge burde støtte opp mye mer aktivt gjennom Norsk Senter for demokratistøtte
Vi bør stille opp med engasjerte norske politikere — særlig fra ungdomspartiene
Jeg har sjøl deltatt to slike prosjekter i Tanzania og Zambia
Kunnskap om demokrati er ikke medfødt
det må læres og har noen ytre kjennetegn:
ytringsfrihet, at det finnes en opposisjon og at det er et skille mellom den lovgivende makt, den utøvende makt og den dømmende makt
Det internasjonale samfunnet burde stille opp mye mer for de nye demokratiene
Ellers vil det være fritt spillerom for de mer ekstreme kreftene
Som er totalitære og helt uforenlige med et moderne demokrati
Også vårt eget demokrati ble satt på prøve i fjor

22. juli
Et absolutt sjokk
Det som skjedde var Utenfor vår forestillingsevne
En påminnelse om at det utenkelige bør være tenkelig
Det begynner å bli mange utenkelige hendelser, jfr atomulykken i Fukushima i fjor og Tjernobyl i 1986
Som heller ikke skulle være mulig
Både Norge og verden ellers må snart lære at alt kan skje
Det er en viktig erkjennelse for vår beredskap
Washington Post:
Det må ikke være slik at Hvite kristne omtales som gale når de begår slike ugjerninger, mens muslimer defineres som terrorister — dette stod noen få dager etter ugjerningen og dermed lenge før de medisinske sakkyndige konkluderte med at gjerningsmannen ikke var strafferettslig tilregnelig

Det skjedde selvfølgelig også positive ting i 2011:
Nobels fredspris
3 kvinner delte prisen – Leymah Gbowee, Ellen Johnson-Sirleaf og Tawakkol Karman
Flott tildeling og en påminnelse om at likestilling mellom kjønnene fortsatt er et viktig spørsmål for alle som er opptatt av frihet og rettferdighet
Takketalene fra prisvinnerne — en sterk forestilling
kvinners deltakelse en forutsetning for demokrati og fred
neste år: 100 årsjubileum for kvinners stemmerett

Valget:
Valg er det viktigste elementet i et demokrati, men er i seg selv ingen garanti for at de som velges er representative og alltid uttrykker folkets vilje
Mange demokratier er preget av sterke interessegrupper og store valgkampbidrag som kan innebære at noen kan kjøpe seg politisk innflytelse gjennom sine pengegaver
Venstre tar gjerne imot valgkambidrag, men sier selvfølgelig konsekvent nei til gaver dersom det stilles politiske krav
Venstre i Hedmark har ikke fått mange gaver..
Likevel har dere sørget for at Venstre i Hedmark har gjort
Det beste valget på 50 år — enda vi doblet oss i 2007
Venstre fikk mandat i alle de 4 nye kommunene hvor vi stilte rene lister:
Stor-Elvdal, Eidskog, Nord-Odal og Våler
Felleslista med Krf i Sør-odal gav ingen uttelling
Økte fra 22 — 26 Venstrerepresentanter i kommunestyrene, pluss 3 på fellesliste og beholdt Venstres 2 mandater i fylkestinget
TOLGA: Svein Gjelten Bakken og Odd Arne Skjæret
TYNSET: Christian Fredrik Steenland
ALVDAL: Ola Eggset, Stein Hoset og Live Stokstad
STOR-ELVDAL: Sverre Oskar Øverby
ENGERDAL (på fellesliste med Sp): Ralf Edstrøm og Elin Kristensen
TRYSIL: Gry Olafsen Nordli
ÅMOT: Ingeborg Haugland
ELVERUM: Kaare Aaneby
VÅLER: Ole Frode Mikkelsgård og Arild Lande
ÅSNES: Åse Lund Støen, Svein Sjølli og Lars Petter Heggelund
GRUE (på fellesliste med H og KrF): Per Guttorm Queseth Haarstad
KONGSVINGER: Lasse Andreassen og Inger Noer
EIDSKOG: Thomas Fjeld
NORD-ODAL: Richard Adams
STANGE: Erik Ringnes og Mirjam Engelsjord
LØTEN: Stian Sundeng Sagerud
HAMAR: Stein Frøysang og Live Giset
RINGSAKER: Morten Andersen og Hanne Sofie Holmen
Hedmark Fylkesting; Erik Ringnes og Mirjam Engelsjord

Unge Venstre:
Fra 3 til 7 lokallag — 4 nye lokallag
Imponerende – gratulrerer!
Hedmark vertskap for UVs landsmøte — flott arrangement
Mye engasjement
Rekruttering — vitner om et parti i vekst og framgang
Alltid morsomt å drøfte politiske saker med UV — det betyr ikke at vi er enige
Rollen må være at UV utfordrer V og sørger for at partiet er en levende organisasjon som stadig fornyer vår politikk
Men noe står fast og binder både V og UV sammen — vårt verdigrunnlag
Vår felles ideologi — sosialliberale verdier med tro på at menneskets evne til å skape seg et godt liv bare vi får muligheten til det
og at staten er borgernes stat — ikke en kvelende overmakt som dominerer livet ditt fra vogge til grav

Fylkestinget:
Få som bryr seg om fylkestinget
Kan forstå det
Men så lenge vi har dette regionale nivået, må vi bruke også denne politiske arenaen til å vise fram vår politikk
Det gjør vi..
Alltid spørsmål i spørretimen
Avhengig av innspill
Høydepkt i oktobermøte med 3 spmål: med stor tematisk spennvidde
Sameforvaltningen fra Marie, nedleggelse av avd Moelv Ringaker vgs fra Kine og Morten og bussruter i Eleverum fra Martin
Budsjettdebatten:
Eget alt budsjett — denne gangen også med Frp
Venstre satte dagsorden i debatten med forslaget om mer liberal innvandring for å øke folketallet, jfr fylkesrådets mål om 220.000 innbyggere i 2020
Miljø og klima
Regj har utsatt framleggelse av klimameldingen 4 ganger!
Heidi Sørensen antydet juni i år på Dagsnytt 18 nylig
Det 4 år siden klimaforliket på stortinget
Klimaforliket: alle partier minus Frp
vedtatt i Stortinget tirsdag 4. mars 2008:
Målet i forliket er at Norge skal være karbonnøytralt i 2030.
Noen av løftene er innfridd, men veldig få og hovedsakelig det som dreier seg om tiltak utenfor Norge og som kan kjøpes for penger..
Norge skal trappe opp innsatsen for tiltak mot avskoging i utviklingsland til om lag tre milliarder kroner årlig. Innfridd
Gjenopptakelse av forhandlingene med Sverige om grønne sertifikater (er allerede i gang). —Innfridd!
Økt satsing på forskning og utvikling innen fornybar energi — bare småpenger!
Venstre vil ha et nytt selskap " Klimatek" hvor staten går tungt inn sammen med private for å utvikle ny klimateknologi som både kan redusere utslipp, skape mange nye arbeidsplasser og på sikt; selge teknologen til andre
Økte investeringer til jernbane og økt satsing på kollektivtrafikk i storbyene. I noen grad innfridd
Hydrogenbiler skal få kjøre gratis gjennom bomringer og ha gratis offentlig parkering — sådd tvil om varighet av denne ordningen fra miljøvernminster Solheim
Bilavgiftene skal legges om for å redusere utslippene fra personbiler — skapt usikkerhet rundt avgiftene for dieselbiler — uklare signaler er veldig negativt
Status er at Norges utslipp av klimagassen CO2 aldri har vært høyere enn nå, og vi venter fortsatt på regjeringens tiltak i form av en klimamelding.
Trine og Venstre har et forslag klart ble presentert på Venstres landstyremøte i des i fjor
Det haster å komme i gang med tiltakene hvis vi skal oppfylle våre mål om reduserte utslipp av CO2
Hedmark:
Fylkesdelplan for energi og klima ble vedtatt i Hedmark fylkesting 29. september 2009.
Siden har ikke fylkesrådet nevnt planen uten at opposisjonen har etterlyst den
Årlige klimagassutslipp i Hedmark er på om lag 1,3 millioner tonn CO2-ekvivalenter
Transportsektoren er den største utslippssektoren, fulgt av landbruk og stasjonær energiforsyning.
Hedmark har sammenliknet med landsgjennomsnittet lavere utslipp av klimagassen CO2, og høyere utslipp av klimagassene metan og lystgass
Det skyldes at Hedmark er et betydelig landbruksfylke.
Klima — og energiplanen inneholder en faktadel og en tiltaksdel
Det mangler ikke på kunnskap om utslippene,
Men på politisk vilje til å prioritere tiltak for å redusere utslippene
Opposisjonen har de 2 siste åra lagt inn økte bevilginger til å følge opp klima og energiplanen
Nedstemt av de rødgrønne som etter valget bare er Ap og Sp
Enda et eksempel på noe som er et stort politisk problem:
Det lages fine planer på mange områder — så havner de i en skuff eller på ei datafil
Uten politisk vilje eller evne til å følge opp og faktisk bruke kunnskapen som er framskaffet
det er ingen kopling mellom utredning og handling
Dette er kanskje enda verre ute i kommunene — sjekk!
Fornyelse av velferdsstaten:
Velferdsutvalget — med Per A Thorbjørnsen som leder
Tema for lm
Hvor mange har lest utvalgets innstilling?
Hovedbudskapet fra Venstre er at kommunene må bli større for å kunne påta seg større oppgaver,- bl annet de oppgavene som utløses av samhandlingsreformen
Større og mer robuste kommuner.
Venstre har vanskelig for å tro at 429 kommuner kan oppfylle kravet om bedre kvalitet i fremtidens omsorgstilbud.
– Venstre frykter at reformen blir mislykket dersom små kommuner med liten kompetanse blir pålagt oppgaver de ikke er i stand til å overta. Da kan vi risikere at vi får et dårligere helsetilbud enn i dag, påpekte Tenden.
– Venstre fremmet eget forslag om at regjeringen legger frem en plan med sikte på å redusere antallet kommuner i Norge, for å sette kommunene i stand til å kunne møte de økte oppgavene som følger av samhandlingsreformen, sa Tenden.
Lokalsjukehusene både på Tynset og i Kongsvinger har posisjonert seg og brukt de nye mulighetene som samhandlingsreformen gir, nemlig
ved å tilby plasser til ferdigbehandlete pasienter til kommunene — kanskje greit og et viktig nytt bein å stå på for lokalsjukehusene, men kan bryte med ønske om å flytte pasientene nærmere sitt lokalsamfunn og øke samhandlingen mellom primærhelsetjenesten i kommunene og den statlige speialisthelsetjenesten
Dermed kan dette bli en skinnreform hvor den eneste endringen er at fakturaen sendes kommunen istedenfor til helseforetaket/Sykehus Innlandet
Venste har et godt slagord: Mer til de som trenger det mest — ikke mer til alle
Trine og Borghild på stortinget fikk vedtatt et dok 8 forslag om at HVPU-reformen skal evalueres
Spørsmål i spørretimen i stortinget 7.2.12
Borghild Tenden (V): Forslag til ny fastlegeforskrift inneholder tallrike pålegg om både oppsøkende virksomhet og rapportering. I høringsbrevet står det blant annet at fastlegene skal ha oversikt over både tjenestebehov og legemiddelbruk og de faktiske tjenester listeinnbyggerne mottar i kommune- og spesialisthelsetjenesten. Forstår statsråden at fastlegers arbeidssituasjon blir uoverkommelig med disse kravene, og vil hun ta hensyn til fastlegenes innspill og avgrense arbeidsoppgavene i den endelige forskriften?
åd med Hedmark Venstres program..

Neste år er det stortingsvalg
Debatten om samarbeidet på borgerlig side har gått lenge
Tema på landsstyremøtet i des 2011
Venstre beskyldt for å være Høyre light
Og at Trine har ført partiet til høyre (Narum i Aftenposten)
Det kan ikke jeg se at det er grunnlag for å påstå
Kanskje er det Høyrebølgen som Narum ser
Den er sterk
Så sterk at den kan skape problemer for oss
Gjermund Eggen ringte nylig meg for å fortelle at Gunnar Gundersen og Høyre skulle komme på besøk for å få fotfeste også i Engerdal — Gjermund ville bare bli oppdatert på vår politikk og forsikret om at hans Venstremedlemskap ikke var til salgs..Jeg fikk ordnet det slik at Trine ringte ham for å gi ham moralsk støtte i møte med Høyres sjarmoffensiv
Det er kanskje særlig forholdet til Frp som har vært mest framme i media
UV vedtok på lm i Hamar at de vil at V skal samarbeide med Frp
Alle fylkesledrerne oppringt av Nationen for å kommentere
Venstres ledelse har bedt om at dette temaet settes på dagsorden på alle fylkesårsmøter
Slik at vi bruker hele partiets klokskap og erfaring i dette spørsmålet
Vi må ikke gjenta feilen fra 2009:
Hvor V og Sponheim sa: heller Jens enn Jensen
Vi trodde på Sponheim — selv om de av oss som ikke likte ham
Hadde tro på hans strategiske evner
Sponheim fikk med seg både SS og LSog slik ble det
Resultatet kjenner dere: 3,9 %
V kom i dødens posisjon og vi ble ikke maktpolitisk interessante
Velgerne må vite hvilken regjering de stemmer på ved å velge Venstre
Det må være utgangspunktet for denne debatten
Selv om selve valgresultatet alltid vil påvirke forhandlingene om regjeringsdannelse etterpå

Mitt utg pkt:
Et borgerlig flertall skal gi en borgerlig regj
V for mest mulig innflytelse – regj makt gir større innflytelse enn å
være i opposisjon
Regj deltakelse skal ha som mål å realisere mest mulig av vår politikk/ program
Må forhandle – også med Frp for å se på hva det er mulig å bli enige
om- definere områder som vi ikke kan kompromisse på: miljø,
innvadringspolitikk og distriktspolitikk – definere smertegrensene
lykke til med debatten!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**