Bru over Oslofjorden eneste løsning

Buskerud Venstre støtter forslaget om at bru over Oslofjorden bør erstatte Oslofjordtunnelen. Brua bør også bygges for tog.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

Bro Storebelt Danmark Sverige samferdsel vei

Foto: Bjørg Lien

Fylkeslaget ønsker ikke et ekstra tunnelløp, slik Statens vegvesen har planlagt. Istedenfor bør man tenke mer helhetlig og langsiktig. Det er mye penger som er foreslått brukt på tunnel. Skal man først gjøre noe, så får man gjøre det skikkelig med bru. Midlertidige løsninger er ikke bra for bilistene, naturen eller næringslivet.

Parallelt med at man starter planleggingen av en bru, bør vegvesenet i gang med strakstiltak for å utbedre den eksisterende tunnelen slik at denne kan åpnes igjen for lastebiler. Det lokale næringslivet i Søndre Buskerud og i Østfold lider under situasjonen med en stengt tunnel. Tiltak som vil forbedre sikkerheten, er blant annet fast kontroll av tunge kjøretøy ved tunnelinngangen, flere redningsrom, bedre belysning og nedsatt fartsgrense.

Venstre understreker at planleggingen av en ny bro ikke må gå på bekostning av at RV23 mellom Dagslet og Linnes ferdigstilles. Utbyggingen av denne veistrekningen er sentral for å forbedre trafikkflyten gjennom både Oslo og kommunene Hurum, Lier og Røyken. En ytterligere forsinkelse av dette prosjektet vil være uakseptabel.

På sikt er det kun bru over Oslofjorden som oppfyller alle kravene til sikkerhet og god trafikkflyt. Ikke minst vil man kunne inkludere både sykkel- og gangvei samt jernbanespor når man bygger bru. En forlengelse av Spikkestadbanen er en viktig del av prosjektet med tanke på en jernbanetilknytning mellom Vestfold og Østfold.

At Statens vegvesen nå er i ferd med å bygge et nytt tunnelløp under fjorden som verken næringslivet, bilistene eller politikerne ønsker, er svært uheldig og ufornuftig bruk av penger. En ny tunnel vil ha de samme utfordringene som den gamle tunnelen og dermed ikke oppfylle dagens eller framtidens behov: Bratt stigning og dermed begrenset egnethet for alle typer kjøretøy, høy brannrisiko ved ulykke, hyppige stengninger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**