Innlandet dårligst på FoU

Betydelige forskjeller i den samlede FoU-aktivitet i de regionale fondsregionene. Mens Hovedstadsregionen har 45 prosent av landets samlede FoU-aktivitet, har Innlandet kun 1,5 prosent

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ledere for Hedmark Venstre og Hedmrk Unge Venstre

Foto: M.Løken

Formålet her er å gi en oversikt over FoU- og innovasjonsaktiviteten i de sju fondsregionene for å få frem en statusbeskrivelse av situasjonen i regionene på det tidspunkt ordningen ble iverksatt. Statusbeskrivelsen — som også kan karakteriseres som en nullpunkts beskrivelse — kan dels tjene som et utgangspunkt for å drøfte de ulike regionenes strategiske utfordringer med hensyn til FoU- og innovasjonsaktivitet, og kan dermed være et grunnlag for å drøfte de valgte strategier i de ulike regionene. Dels kan statusbeskrivelsen også tjene som et utgangspunkt for å registrere fremtidige endringer i FoU-aktiviteten og i hvilken grad fondsregionene når sine mål med hensyn til å mobilisere til økt FoU-innsats.

Mjøslandskap

Foto: HP Hansen

Den samlede FoU-aktiviteten i Norge var på nesten 42 milliarder kroner i 2009, noe som fordelte seg med 43 prosent på næringslivet, 24 prosent på instituttsektoren og 27 prosent i universitets- og høgskolesektoren (jf tabell 1). Dette er imidlertid meget ujevnt fordelt på de ulike fondsregionene. Hovedstadsregionen er den klart mest dominerende regionen med 45 prosent av landets samlede FoU-aktivitet. Vestlandet og Midt-Norge kommer i en mellomposisjon med henholdsvis 17 og 19 prosent av landets samlede FoU-aktivitet, deretter følger Oslofjorden med ni prosent og Nord-Norge med seks prosent. De to «minste» regionene ut fra andel av FoU-aktivitet er Agder og Innlandet med henholdsvis 2,7 og 1,5 prosent.
I fondsnotatet gås det inn på de ulike forskningsutøvende sektorene og hvordan aktiviteten i disse fordeles på de ulike regionene. Hovedmønstret er at det for de enkelte sektorer er regionale forskjeller tilsvarende det som er vist foran, dog slik at region Oslofjorden har en relativt sterkere posisjon med hensyn til FoU i næringslivet, mens Nord-Norge på den andre siden står relativt svakere på dette området.
I notatet gis det videre en gjennomgang av tilgjengelig data vedrørende innovasjon i næringslivet, og i den avsluttende delen sammenfattes noen hovedtrekk ved FoU og innovasjonsaktivitetet for hver av de sju fondsregionene.

Erik Ringnes 2009-2013

Foto: A.Hovsto

Gruppeleder for Venstre i Fylkestinget i Hedmark har tidligere tatt til orde for å skaffe mer midler til Forskning og Utvikling i Hedmark. Fylkesrådet har så langt vendt det “døve” øret til og aksepterer tydeligvis Hedmarks jumboplass på landsstatistikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**