Sarromaa med forberedt forslag til fylkestinget

Venstres Sanna Sarromaa fremmer et forberedt forslag til fylkestinget om ungdomsskoleelevers muligheter til å ta fag fra videregående opplæring. Selv om muligheten ble innført allerede i 2006, er det i dag bare 34 elever i hele Oppland som har glede av ordningen. Sarromaa etterlyser systematikk og likeverdige muligheter.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Sarromaa, som er også kommunepolitiker, fremmer en tilsvarende interpellasjon i kommunestyret på Lillehammer i mars. Saken var omtalt i Lillehammer Byavis denne uken:
http://www.byavis.no/nyheter/5376-etterlyser-bedre-tilbud-for-de-sterke

Her er Sarromaas forberedte forslag til fylkestinget:

Det er 193 000 elever i norske ungdomsskoler. Etter skolereformen Kunnskapsløftet i 2006 ble det åpnet for at teoretisk sterke ungdomsskoleelever kunne ta språk- og realfag på videregående. Men få har glede av ordningen — dette skoleåret kun 956 elever på landsbasis. Hvem som får tilbudet, er dessverre svært skjevt fordelt i landet. Aftenposten 24. februar 2012 viste til store geografiske forskjeller . Der det i Oslo er 445 ungdomsskoleelever som tar fag på videregående skole, er det i Møre og Romsdal ingen elever som får tilbud om dette. I Oppland er tallet 34 ifølge Aftenposten. Vi tror at dette tallet er mye lavere enn det faktiske potensialet som ligger hos elever i Oppland. For eksempel på Lillehammer er det kun elever ved Åretta ungdomsskole som får lov til å ta fag på videregående skole. Dette er per i dag tilbud til 20 elever på 9. og 10. trinn og tilbudet gjelder kun i faget matematikk.

Oppland Venstre mener at det er svært uheldig at hvor i landet man blir født og hvilken skolekrets man hører til, bestemmer hvilke utfordringer og muligheter elevene får. Vi er i en liberal tradisjon opptatt av mulighetens likhet.

Oppland Venstre frykter at mange teoretisk sterke elever ikke får de utfordringene de har krav på etter opplæringsloven. Oppland Venstre etterlyser sterkere fokus på tilpasset opplæring for alle, og planer og konkrete tiltak til å få det til. Kommunenes og fylkets samarbeid er essensielt i en sak som handler om ungdomsskoleelevers muligheter til å ta fag på videregående nivå.

På bakgrunn av dette foreslår Venstre at fylkestinget fatter følgende vedtak:

1. Oppland fylkeskommune/fylkesopplæringssjefen tar initiativ til at rektorene ved fylkets videregående skoler inviteres til et møte med ungdomsskolerektorer for å få til en ordning for at teoretisk sterke elever på ungdomsskolen får en systematisk mulighet til å ta fag fra videregående skole.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**