– Vil bruke fagfolk i skolen

Venstre foreslår tettere samarbeid mellom arbeidslivet og skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Per Magnus Finnanger Sandsmark

Foto: Helge Eek

Interpellasjon til Opplærings-, kultur- og helsekomiteen

Bruk av ekstern kompetanse for å styrke undervisningen i videregående opplæring

Per Magnus Finnanger Sandsmark, Venstre

Lærere, adjunkter og lektorer kan mye, men de kan ikke alt. Venstre er opptatt av å styrke båndene mellom arbeidslivet og utdanningene ved å legge til rette for at for at ansatte i yrkeslivet eller høyere utdanning kan ha deltidsundervisning i skolen, i spesielle temaer, eller i enkelte tilfeller i hele fag.

Den statlige Lektor 2-ordningen er administrert av Naturfagsenteret og er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skolen. Lektor 2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. 5 av fylkets videregående skoler og 4 skoler med ungdomstrinn er med i ordningen i følge www.lektor2.no. Ordningen i Østfold administreres av NHO Østfold, men er et partnerskap mellom flere aktører i feltet.

Lektor 2-ordningen er inspirert av akademias "professor II"-ordning som sikrer at personer med særlig kompetanse innen et felt en institusjon behøver kompetanse på, men med fast tilsetting et annet sted kan brukes i undervisning og forskning begge læresteder. En slik modell bør kunne utvikles mellom næringsliv, offentlige arbeidsplasser og skolene innen flere fag. Venstre mener man særlig bør se på denne muligheten i yrkesfagene, og kanskje da gjennom faste kombinerte stillinger med andre arbeidsgivere i Østfold. Dette vil også kunne gi et mer sammenhengende løp for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram dersom noen med "lektor II"-stilling også er tilsatt på læreplassen til lærlingen.

På bakgrunn av dette stiller Venstre følgende spørsmål:

1. Hvordan har "lektor 2"-ordningen fungert ved de videregående skolene i Østfold i prøveprosjektet?
2. Vil komitéleder ta initiativ til å evaluere med sikte på å utvide lektor 2-ordningen i Østfold fylkeskommune til å gjelde samtlige skoler?
3. Kan komitéleder tenke seg å ta initiativ til en "lektor 2"-ordning i de yrkesfaglige utdanningsprogrammene med høyt frafall?
4. Vil komitéleder ta initiativ til å etablere faste stillinger som kombinerer undervisning i videregående skole med andre faglige oppgaver, gjerne i samarbeid med andre arbeidsgivere, både offentlige og private?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**