Møte i Oslo bystyre 28.mars

I dagens møte i bystyret behandles blant annet sykehjemsbehovsplanen og en rekke reguleringssaker. Her vil vi oppdatere underveis hva som skjer i møtet. Du kan også følge møtet på Oslo kommunes web-tv. For å lese saken eller oppdatere, trykk her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


15:00 Opprop. Venstre er representert ved gruppeleder Toril Berge, Odd Einar Dørum, Terje Bjøro (møter for Guro Fjellanger), Anders Bergsaker (møter for Espen Ophaug) og Naomi Røkkum (møter for Julianne Ferskaug).

15:10 Orientering fra ungdommens bystyremøte. Leder i sentralt ungdomsråd Andreas Øverlie Svala og nestleder Balder Morsund redegjør for saker ungdommens bystyre har valgt å oversende til det ordinære bystyret. Ungdommene har valgt å legge vekt på behovet for økt kapasitet i kollektivtilbudet, herunder behov for ny tunnel under Oslo sentrum. I tillegg har de fremmet saker om papirløse flyktninger, skolevalgsordningen i Oslo og forslag om bilfritt sentrum.

Muntlig spørretime
15:20 Libe Rieber-Mohn (a) stiller spørsmål til byråd Ola Elvestuen om muligheten for å feie og rydde gatene etter at vårsesongen begynte unormalt tidlig. Elvestuen forteller at hovedrengjøringen ble satt i gang forrige mandag, og er dessuten styrket sammenlignet med tidligere år. Han redegjorde også for kontrakten kommunen har med leverandøren av renholdstjenester, og understreket at gatene i Oslo blir renere dag for dag. Sykkelveiene prioriteres høyest, deretter fortau og til slutt bilveier.

15:30 Ivar Johansen (SV) stiller spørsmål til byråd Aud Kvalbein (Krf) rundt studietilrettelegging og tildeling av brukerstyrt personlig assistent, spesielt tildeling av tilleggstimer ved uforusette hendelser som sykdom i eksamensperioder. Kvalbein orienterte om at det er mulig å søke bydelen om tilleggstimer, og redegjorde for klageadgangen dersom enkeltbrukere skulle få avslag på slik søknad.

15:40 Abdullah Alsabeegh (A) stiller spørsmål til byråd Elvestuen om forsinkelser i rehabiliteringen av Tøyenbadet. Tøyenbadet er et problem, og har vært det siden det ble åpnet i 1975, sier Elvestuen, og understreker at det er en grunnleggende konstruksjonsfeil som stadig skaper forsinkelser. Han fortalte at Tøyenbadet etter planen skal åpne igjen i juli, og at Bølerbadet, Romsås bad og Holmlia bad har utvidet åpningstid i denne perioden. Han varslet også at byrådet vil komme med en egen bademelding i nær fremtid.

15:50 James Stove Loretzen (H) stiller spørsmål til byutviklingsbyråd Bård Folke Fredriksen (H) om hvorvidt det kan være aktuelt å regulere tomten til Sogn videregående skole til boliger og/eller universitetsformål. Folke Fredriksen svarte bekreftende på dette, og understreket at Studentsamskipnaden er involvert i prosessen.

15:55 Bjørnar Moxness (R) stiller spørsmål om Legevaktens praksis med å henvise pasienter som ikke har akkutte plager til private legesentre dersom det er stor pågang. Byråd Kvalbein viser til at saken i VG som Moxnes viser til har flere og betydelige feil, og forteller at byrådet nylig har orientert Helse- og sosialkomiteen om dette.

16:00 Marianne Borgen (SV) stiller spørsmål til byråd Elvestuen om muligheten for å opparbeide gangvei på begge sider av Akerselva i forbindelse med gravearbeidene som pågår for å bygge kommunens nye avløpssystem, bedre kjent som Midgardsormen. Elvestuen svarer at han har bestilt en utredning av en slik gangvei, og at det i siste instans blir et spørsmål om prioritering som bystyret må ta stilling til.

16:05 Bashe Musse stiller spørsmål om status for arbeidet med bekjempelse av khatomsetning og -misbruk. Kvalbein forteller at byrådet har igangsatt arbeidet i velferdsetaten, og at byråd Anniken Hauglie vil orienterer nærmere om dette når hun er tilbake fra permisjon.

16:10 Harald Nissen (MDG) stiller spørsmål til byråd Elvestuen om muligheten for å opprette gjenbruksstasjoner på vestkanten. Elvestuen svarer at byrådet arbeider videre med å få realisert gjenbruksstasjon på Smestad. I tillegg nevner han muligheten for å samarbeide med Bærum kommune om gjenbruksstasjoner.

Saker fra Kontrollutvalget
16:20 Bystyret går til behandling av flere rapporter fra kommunerevisjonen. Disse sakene har vært grundig gjennomgått i komiteene, og etatene har også fått rapportene, og uttalt seg om hvilke tiltak som er satt i verk og planlegges for å utbedre eventuelt kritikkverdige forhold.

Saker fra Helse- og sosialkomiteen
16:30 Toril Berge tar ordet til saken om status for fysioterapitilbudet i Oslo. Hun sier at situasjonen er uoversiktlig, og at det er mange aktører, både kommunale og statlige, som er involvert. Man har dessuten dårlig oversikt over pasientene, både når det gjelder hva de behandles for, hvor de kommer fra og hvilke køer de står i. Konklusjonen for Venstre og de øvrige borgerlige partiene er at man må se nærmere på hvordan det eksisterende hjemmelsystemet fungerer, og vurdere om man i stedet kunne gått over til et refusjonsbasert system, som vil gjøre det enklere å forsikre seg om at pengene går til å styrke tilbudet til befolkningen. Dette har man tidligere ikke fått lov til av staten, men det er åpenbart at dersom vi skal kunne opprettholde nivået på fysioterapitilbudet, må vi få bedre kontroll på hvordan ordningen fungerer, sa Berge.

16:45 Bystyret voterer i fysioterapisaken. Forslag fra Høyre og Venstre går enstemmig vedtatt, og byrådet blir dermed pålagt å kvalitetssikre ordningen slik at det ikke blir forskjell i behandlingen fra bydel til bydel. I tillegg blir det rettet en henvendelse til staten om muligheten for å gå over til en refusjonsbasert ordning.

16:50 Bystyret behandler privat forslag fra Ivar Johansen (SV) om at kommunen umiddelbart skal slutte å sette enkeltmennesker ut på anbud. Saken har versert i forskjellige former over noe tid, blant annet i forbindelse med en uttalelse fra Klageorganet for offentlige anskaffelser, som problematiserer muligheten til å overholde både loven om personvern som krever at offentlige dokumenter om enkeltpersoner skal anonymiseres, og de strenge kravene loven om offentlige anskaffelser stiller til innkjøp av hjelpetiltak i kommunal regi. I Oslo har byrådet konkludert med at personvernloven har forrang over lov om offentlige anskaffelser, og dersom det ikke er mulig å anonymisere anbudsgrunnlag i tilstrekkelig grad, blir konkurraneutsetting derfor ikke brukt.

17:05 Bystyret skal behandle innbyggerinitiativ om lufthengte ledninger på Nordstrand. Odd Einar Dørum tar ordet og forteller om hvordan komiteen har arbeidet med saken. Han sier at det er mange muligheter for å utbedre situasjonen, og at det er byrådet som er best egnet til å vurdere hva det er hensiktsmessig å gjøre innenfor de budsjettrammer som finnes.

17:15 Byråd Elvestuen får avslutte debatten, og forteller at han mener komiteen har kommet med flere gode ideer til løsninger på problemet, og at byrådet vil begynne jobben umiddelbart. Han understreket også at lufthengte ledninger er et problem flere steder enn på Nordstrand, og sa at byrådet ønsker å finne løsninger som kan fungere over hele byen.

17:20 Innbyggerinitiativet Ikke steng Vestkantbadet har kommet til en løsning lenge før bystyret tar det til behandling, ved at byråd Elvestuen har bestent at badet ikke stenges. Odd Einar Dørum tar ordet i saken, og sier at det er viktig å glede seg over det, når saker som dette løser seg.

17:30 Bystyret tar middagspause. Oppdateringene herfra fortsetter ca. 18:30

18:30 Bystyret gjenopptar forhandlingene. For Venstres del har Julianne Ferskaug tiltrådt, og vi takker Naomi Røkkum for at hun kunne stille på kort varsel.

18:35 Sykehjemsbehovsplanen skal nå behandles. Toril Berge redegjør for saken. Hun understreker at det er bra at byen vokser, men at det også betyr at vi trenger mer av alle tjenestetyper. Det krever god planlegging og faglig forankrede planer, sier Berge, og kritiserer regjeringen for hastverket i gjennomføringen av samhandlingsreformen. Utbygging av kapasiteten må bygge på behov, ikke partivedtak om mer eller mindre tilfeldige tall, sier Berge, og understreker at kommunens penger må brukes på best mulig måte og på faglig grunnlag. I tillegg fremhevet hun Omsorg+ satsningen som et viktig steg på omsorgsstigen.

19:00 Odd Einar Dørum tar ordet, og krever at øvrige representanter slutter å omtale ham og andre på samme alder som deler av en “eldrebølge”. Gruppetenkning hører ikke hjemme i et moderne samfunn, og vi må omtale og behandle folk som individer, sa Dørum.

19:10 Toril Berge tar igjen ordet, og undrer seg over at Arbeiderpartiet kan være så sikre på at det er nettopp 1000 plasser som behøves, når man ser at antallet ledige plasser går opp og ned. Byrådet har prioritert å skape trygghet ved å sikre god saksbehandling og grundig klagevurdering, blant annet gjennom å kreve at saksbehandlere som gir avslag på søknader skal møte søkeren personlig før vedtak fattes. I dag er det 12 dagers ventetid på sykehjemsplass, og det tyder på at tiltakene vi har innført fungerer, avsluttet Berge.

Saker fra Samferdsels- og miljøkomiteen
Innbyggerinitiativ om behandling av søknad om konsesjon fra Øko-Taxi. Initiativet er fremmet på bakgrunn av svært sendrektig saksbehandling i det forrige byrådet. Fra byråd Elvestuen er det imidlertid varslet en sak om ny drosjeforskrift før sommeren, og komiteen har besluttet å vente på denne saken, og be byrådet ferdigbehandle søknaden fra Øko-taxi så raskt som mulig.

19:30 Odd Einar Dørum tar ordet, og sier at Venstre ønsker et løyvesystem for drosjenæringen som kan praktiseres på en måte som gjør at drosjesentralene konkurrerer om å gi borgerne et best mulig transporttilbud, ikke om å tiltrekke seg flest mulig sjåfører til sin egen sentral. Oslo kan ikke vente på endringer i yrkestransportloven, men må skape sitt eget handlingsrom for å møte sine egne utfordringer, avsluttet Dørum.

19:35 Byråd Elvestuen understreker at Oslo har behov for en ny drosjeforskrift, og varsler at denne vil kunne tre i kraft fra 01.01.2013. I saken vil byrådet vurdere hvilke muligheter kommunen har til å stille miljøkrav ved tildeling av løyver, sier Elvestuen.

Saker fra Finanskomiteen
19:50 Bystyret går videre til saker fra Finanskomiteen. Første sak til behandling er salg av eiendom i Vahls gate, med det formål å få opprettet en flerbrukshall. Eiendommen selges langt over takst, og etableringen av flerbrukshallen er en forutsetning for salget. Byråd Folke Fredriksen understreker at det har vært grundig undersøkt om tomten kan brukes til annen sosial infrastruktur, men det kan den av forskjellige årsaker ikke. Byråden sier at han trygt kan konkludere med at dette er en avtale kommunen kommer svært godt ut av.

20:00 Bystyret behandler sak om endringer i helse- og sosiallovgivningen. Endringen innbærer blant annet at klagesaker ikke lenger skal behandles først hos bydelene, og deretter hos fylkesmannen. Anders Bergsaker tar ordet, og forteller at dette vil sikre både en raskere og mer rettssikker klagebehandling. Han understreket også at bydelene fremdeles vil ha et ansvar for å drive kontroll og sikre gode tjenester, og at dette må følges opp i de enkelte bydelene. Saken blir enstemmig vedtatt.

20:00 Rødt har fremmet forslag om at Oslo kommune skal være språknøytral. Saken går med en enstemmig innstilling fra finanskomiteen som åpner for at kommunalt ansatte skal få velge målform selv i intern kommunikasjon.

20:10 Terje Bjøro tar ordet, og drar i god lektor-stil opp de lange linjene fra Sverdrups tid. Han understreker at elever i Oslo-skolen skal lære godt nynorsk, men at administrasjonsspråket bør være bokmål. Det er verre for nynorskbrukere å få brev på dårlig nynorsk, enn på bokmål, sier Bjøro, og understreker at valgfriheten er viktig, også for kommunalt ansatte.

Saker fra Byutviklingskomiteen
20:25 Bystyret skal behandle uttalelse til regional planstrategi for areal og transport Oslo og Akershus. Både komitéleder Jøran Kallmyr (F) og nestleder Espen Ophaug har forfall til bystyremøtet, og det blir dermed Anders Røberg-Larsen (Ap) som får redegjøre for saken. Saken har vært grundig behandlet både i Oslo og Akershus, om man har forsøkt å oppnå enighet på tvers av både fylkes- og partigrenser. Uttalelsen fremhever behovet for fortetting langs kollektivknutepunkter, ny tog- og T-bane-tunnel under Oslo sentrum, innfartsparkering og vern av LNFR-områder, og dessuten tilrettelegging for sykkelfelt og byutvikling i Akershus.

20:35 Terje Bjøro tar ordet, og forteller at Venstre har opplevd at samarbeidet i saken har vært godt. Han fremhevet viktigheten av at staten bidrar til å finansiere ny kollektivtunnel under Oslo sentrum, og uttrykte håp om at Intercity-satsningen kan settes raskt i gang.

20:40 Carl I Hagen tar ordet, og ødelegger mye av den gode samarbeidsstemningen de andre talerne har vært opptatt av å fremheve. Frp velger å stemme mot den samlede innstillingen, selv om partiet var med på å fremforhandle enigheten, og i visse tilfeller fikk gjennomslag for sitt syn. Det skal i denne blogg bemerkes at dette er noe uvanlig fremgangsmåte i forhandlingssaker mellom partier i by- og fylkesstyrer.

20:55 Odd Einar Dørum tar ordet, og minner om at det finnes flere finansieringsordninger enn Oslopakke 3, blant annet belønningsordningen for kommuner som har vekst i kollektivandelen. Oslo og Akershus har dessuten mulighet til å styre transporten i Oslo på en intelligent måte, sa Dørum, og rettet kraftig kritikk mot NSB som har vist tendenser til å sabotere planer om fortetting langs kollektivknutepunkter i Asker.

21:15 Avtalene mellom kommunen og helseforetakene går gjennom uten nevneverdig debatt, med unntak av noen forslag Rødt og Frp har kommet til enighet om, og stemmer alene for.

21:15 Ordføreren går over til å behandle saker som omhandler nye valgoppgjør og lignende, deretter raskt videre til enstemmige byutviklingssaker.

21:25 Reguleringssak om Bølerlia 79 blir nok en gang utsatt, denne gangen i påvente av byrådets vurdering av endringer i planforslaget fra tiltakshaver. Det blir imidlertid lagt inn en forutsetning om at byrådet skal vurdere mer helhetlige trafikkløsninger, etter forslag fra Venstre.

21:30 Terje Bjøro uttrykker stor glede over at Oslo kommune får anledning til å pålegge eiere av bevaringsverdige bygg å gjøre vedlikehold og utbedringer av eiendommen.

21:40 Øvrige reguleringssaker går gjennom uten debatt, i henhold til komitévoteringen. Dette gjelder mindre reguleringssaker, blant annet et hotell i Arbins gate på Frogner.

21:40 Ordføreren hever møtet og ønsker representantene god påske. Oslo Venstre takker for følget, og ønsker også våre trofaste lesere en god ferie.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**