Uttalelse fra Venstres landsstyre: Kollektivløft for Oslo og Akershus

Innen 2030 vil det være to millioner flere reiser daglig i de ni største byområdene. Gitt en slik utvikling vil bare det å opprettholde dagens transportmiddelfordeling være en betydelig utfordring. Bilbruk gir langt høyere utslipp av klimagasser enn skinnegående transport som tog og bane. Venstres Landstyre mener derfor at en bilbasert trafikkøkning ikke er forenlig med en ansvarlig klimapolitikk.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre vil at staten skal gi Oslo og Akershus sitt bestillerselskap #Ruter ansvaret til å overta ansvaret for lokaltogene og overføre nødvendig finansiering til dette.

Venstre vil at staten skal gi Oslo og Akershus sitt bestillerselskap #Ruter ansvaret til å overta ansvaret for lokaltogene og overføre nødvendig finansiering til dette.
Foto: Mats Olsen

Venstre mener at staten må øke bevilgningene til kollektivtrafikk. Alle andre alternativer har altfor store samfunnsøkonomiske kostnader, ikke minst i form av kø og trafikkaos.

Særlig utfordrende er situasjonen i Oslo og Akershus, hvor det er behov for omfattende investeringer til et skinnegående transporttilbud som har kapasitet til å møte befolkningsveksten. I følge prognosene fra Statistisk sentralbyrå vil Oslo og Akershus alene få en befolkningsvekst på omlag 350 000 mennesker de neste tyve årene.

For å få en bærekraftig utvikling i Oslo og Akershus med en sterk befolkningsvekst mener Venstre at det er nødvendig å konsentrere befolkningsveksten i kollektivknutepunkter hvor bolig- og næringsutvikling sees i sammenheng for å minimere transportbehovet.

Derfor vil Venstre:
– Innføre et eget statlig tilskudd til planlegging, investering og drift av nye kollektivtunneler under Oslo, banebasert kollektivtransport fra Oslo til Fornebu og utvide t-banen i Oslo til Ahus.
– Prioritere Follobanen i den kommende nasjonale transportplanen.
– Sørge for at Oslo og Akershus igjen kommer inn i den statlige belønningsordningene for kollektivtransport i storbyregionene.
– At staten må gi Oslo og Akershus sitt bestillerselskap #Ruter ansvaret til å overta ansvaret for lokaltogene og overføre nødvendig finansiering til dette.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**