Vi må styrke barns rettigheter

Venstres landsmøte vedtok et krav om at Norge må ratifisere tillegget til FNs barnekonvensjon om barns klageadgang etter Barnekonvensjonen. Slik gir vi barn selvstendig klagerett og dermed samme menneskerettigheter som voksne. Slik garanterer vi barns rettigheter, uansett hvilke valg foreldrene har tatt eller hvor de er født, sier Siri Engeæth i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Siri Engesæth er fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.

Siri Engesæth er fylkestingsrepresentant for Akershus Venstre.
Foto: Privat

Familien Hassan skal kastes ut av landet. De sendes til Jordan hvor palestinere ikke blir trakassert av myndighetene, men hvor de heller ikke kjenner noen da deres hjem før de flyktet var på Vestbredden. Familien ønsker å bli. Naboer, kolleger og skolekamerater er triste. Familien blir sett på som en ressurs for lokalsamfunnet.

Venstre var partiet bak viktige liberale reformer som folkestyre, religionsfrihet, juryordningen og allmenn stemmerett. Venstre stod bak innføring av folketrygd modellen, likestilling og fellesskolen der rik og fattig skulle ha like muligheter. Venstre var også partiet bak de Castbergske barnelover. Lovene forandret Norge. Barn fikk egne rettigheter og skulle ikke lenger behandles eller dømmes etter hvor foreldrene kom fra, valg foreldrene hadde gjort eller synder som var begått. Dette er helt sentralt prinsipp også i dag. Venstre mener fremdeles at velferdssamfunnet må måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. I Norge er det ikke lenger viktigst å gi mer til alle, men å hjelpe enkeltmennesker som virkelig trenger det.

Behandlingen av barn som har vokst opp i Norge, noen hele sitt liv, noen etter å ha opplevd krigstraumer og flukt er prinsipielt viktig for Venstre. En tapt barndom kan aldri erstattes. Det er på tide å ta affære for å sikre viktige rettigheter igjen.

I desember 2011 vedtok FNs generalforsamling en ordning som gjør det mulig å klage på brudd på Barnekonvensjonen. Venstre vil at Norge tilslutter seg denne ordningen. Dette kan for eksempel gjelde barns rett til tilstrekkelig mat og vann, skolegang, og beskyttelse mot vold og overgrep.

Det har vakt oppsikt at Norge ikke har vært aktiv i forhandlingene om å få på plass klagemekanismen. Norge har så langt inntatt en skeptisk holdning med hensyn til å forplikte Norge til en slik ordning. Norge har avstått myndighet til overnasjonale organer på flere områder, men vegrer seg når det gjelder barns rettigheter. Venstre mener det er pinlig og uholdbart. Internasjonale regler og overvåkningsmekanismer er et grunnleggende element i en internasjonal rettsorden som Norge må støtte opp under.

Regjeringen hevder at Norge ligger i front når det gjelder ivaretakelse av barns rettigheter, også juridisk. Venstre mener Norges vegring har en svært uheldig og ødeleggende signaleffekt overfor land hvor behovet for slike mekanismer er enda større. Det er også uheldig for barn i Norge at regjeringen trenerer en ordning som vil gi barn styrket vern. Dersom barn i Norge får klagerett for brudd på Barnekonvensjonen, vil også asylbarns rettigheter styrkes. Venstre frykter at regjeringen ikke ønsker at barn uten lovlig opphold som har levd lenge i Norge skal få sin sak prøvet internasjonalt om lovligheten i forhold til barnekonvensjonen.

De Castbergske barnelover revolusjonerte norsk lov. Barns rettigheter ble alvor. Venstre vil at Norge signerer og ratifiserer FNs klageordning for brudd på Barnekonvensjonen.

På Venstres landsmøte på Fornebu i helgen avsluttet professor i sosialmedisin Per Fugelli så vakkert med å gjengi Albert Camus’ beskrivelse av livet :"Vi går sammen over stupet, faller mot avgrunnen. Vi har bare en ting å gjøre — det er å rekke hverandre hendene og bry oss om hverandre".

Siri Engesæth
Bærum og Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**