Falsk enighet om nytt storsykehus

Oppland Venstre profilerte seg sterkt på sykehus på fylkestinget på Gjøvik den 24. april. Fylkespolitikerne Eivind Brenna og Sanna Sarromaa gikk inn for en utredning med ett hovedsykehus i både Hedmark og Oppland. Forslaget fra Venstre ble nedstemt. Eivind Brenna forklarer her bakgrunnen for forslaget og Venstres syn på sykehussaken som har preget Innlandet de siste månedene.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Falsk enighet om nytt storsykehus

Flertallet i fylkestinget i Oppland vil ha ett sykehus i Innlandet forutsatt at det havner på Biri. Dette fordi at fire sykehus i Hedmark og ingen i Oppland er politisk umulig å akseptere. Fylkestinget i Hedmark går for et felles sykehus forutsatt at det havner på Moelv eller nærmere Hamar, og at de får beholde Elverum. Dette er ikke en reel enighet mellom fylkene, men en konklusjon basert på falske premisser. Oppland Venstre mener at ett storsykehus er en dårlig løsning for 95% av pasientene. Jeg skal gi noen kort svar på hvilke påstander fra høringen og debatten rundt denne som vi mener er feil.

Et nytt storsykehus i Innlandet er et krav fra regjeringen.
Dette er feil. Oppland kan, ut fra avstander og et folketall på 187 000, utmerket ha et eget akuttsykehus. I Nord-Trøndelag med 134 000 innbyggere har de to akuttsykehus og ingen sentraliseringskrav over seg. Buskerud med 230 000 innbyggere skal ha akuttfunksjoner på Ringerike og i det nye ved Drammen. Telemark med 167 000 innbyggere skal naturligvis ha et eget fullverdig sykehus. Statens politikk kan ikke være så forskjellig rundt i Norge.

Et nytt storsykehus gir bedre tjenester.
Pasienttilfredsheten er prøvd (undersøkelsen heter Pasopp) og viser helt klart at de mindre sykehusene kommer best ut — blant annet med Tynset og Gjøvik på topp i Helse Sørøst. Det er også en stor fare for at heldøgns vaktordning for en rekke spesialiteter vil tappe det nye sykehuset for ressurser. Det er også en stor risiko for at store deler av driftsbudsjettet må brukes til å betjene store kapitalkostnader. Fra tilsvarende storsykehusutbygginger rundt i landet vet vi at staten bare dekker en andel av kapitalkostnadene.

Samhandlingsreformen er grunnlaget for forslagetom sentralisering til et storsykehus.
Venstre mener at det tvertimot er slik at samhandlingsreformen forutsetter at sykehuset og kommunen har en tett og nær dialog. Det betyr at helsepersonell i kommuner og sykehus må kjenne hverandre. Det får man til for 10-15 kommuner i dag, mens personlig kontakt mot 48 kommuner er umulig.

Et nytt storsykehus rekrutterer bedre.
Sannheten er heller at gode sykehus rekrutterer bedre. Alle sykehus har problemer med å rekruttere spesialister som det finnes for få av i landet. Det som da blir viktig er kort vei på jobb/ til barnehage/ til bytilbud. Å kunne bo landlig og samtidig sykle på jobb er viktig for mange.

Funksjonsdelinga mellom dagens sykehus fører til at mange pasienter sendes Mjøsa rundt. Dette er en myte som har oppstått. Det kan være uheldig å bli sendt videre til andre sykehus. Hvert år sendes ikke mer enn 2% av pasientene videre. Det vil alltid være behov for å sende spesialdiagnoser videre innenfor sykehus i Innlandet eller til Oslo-området. I dag sendes ofte pasienter fra sykehusene i Oslo til Oppland.

Et nytt storsykehus er en bærekraftig løsning.
Dette kolliderer kraftig med Norges klima- og miljøforpliktelser. Selv om mange ville bosatt seg rundt det nye sykehuset viser grunnlaget at det daglig ville blitt 120 000 km mer bilkjøring. Dette fordi de fleste vil bo langt unna. Kravene i den nye klimameldingen tilsier at vi beholder sykehustilbud i alle byene rundt Mjøsa. Jo mer sentralisering jo verre for klimaet.

Til slutt: Å bygge et nytt storsykehus bryter kraftig med den nye folkehelseloven. Formålet med denne loven er å "bidra til en samfunnsutvikling som fremmer folkehelse” og videre skal loven sikre "at kommuner, fylkeskommuner og statlige helsemyndigheter setter i verk tiltak og samordner sin virksomhet i folkehelsearbeidet på en forsvarlig måte”. Det står også at man skal ha en helsekonsekvensutredning. At så mange må kjøre så langt med privatbil istedenfor å kunne gå eller sykle, betyr svært mye for folkehelsa i området. Et storsykeshus blir Innlandets største arbeidsplass om det blir realisert.

Oppland Venstre mener at alt tyder på at en bærekraftig løsning for spesialisthelsetilbudet innebærer at Oppland må ha et eget tilbud i fylket. Vi må ta med i vurderingen de samfunnsmessige sider ved endringene i sykehusstruktur i Oppland. Det har ikke skjedd før i Norge at store sykehus for store områder som Vest-Oppland og Gudbrandsdalen legges ned og at hele fylker blir stående uten somatiske sykehus. Dette er med andre ord et samfunnseksperiment vi ikke bør gjennomføre.

Eivind Brenna
gruppeleder

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**