Nye og tettere byer? Ja takk

Norges befolkning vokser raskt, og befolkningsveksten rundt de store byene er formidabel. I Oslo og Akershus er det forventet en befolknignsvekst på 350 000 de neste 20 åra. De store spørsmåla er: Hvor skal folka bo? hvor skal de jobbe?- og hvordan skal de komme seg til jobben? Leder i Akershus Venstre, Solveig Schytz skriver i Kommunal rapport denne uka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Solveig Schytz

Foto: Gisle Bjørneby

I en kronikk i kommunal rapport 26. april skriver politisk kommentator Aslak Bonde at vi svarer på befolkningsveksten ved å utvide regionene, og spør om vi ikke heller burde møte befolkningsveksten med å diskutere å lage nye og tettere byer. Kjære Aslak Bonde; det er jo akkurat det vi gjør.

Bonde skriver at «Tankene om nye byer kan ikke komme noe steds fra i dagens system. Om noen skulle foreslå at et av stedene rundt hovedstaden utviklet seg fra en Oslo-satelitt til en selvstendig by, måtte det være fylkespolitikene i Akershus. Men alle vet hvor urealistisk det er».

Joda, vi har vertøy for regional planlegging som kan foreslå nye bydannelser, og politikerne i Oslo og Akershus har brukt det. Verktøyet heter «Planstrategi og planprogram for samordna areal og transportplan for Oslo og Akershus», og vi er nå godt i gang med prosessen med å lage helhetlig plan for framtidens Oslo og Akershus.

Hovedgrepet er å fortette rundt kollektivknutepunker, men vi har samtidig understreket at areal- og transportpolitikken må henge sammen med næringspolitikk og boligpolitikk: vi kan ikke legge opp til at alle skal pendle til Oslo, vi må sørge for at folk kan bo og arbeide på samme sted også utenfor Oslo.

Og joda, fylkespolitikerne i Akershus har foreslått nye byer i Akershus: Alle partier untatt Høyre stemte for at vi i den planprosessen vi har foran oss også skal utrede mulighetene for nye byer i Akershus. Fordi,- som Aslak Bonde helt riktig påpeker,- dette et er et grep som vil svare på mange av utfordringene vi står overfor. Mange vil tenke at det er helt urealistisk, og det vil koste mye penger, men vi mener at dette må utredes.

I denne prosessen skal vi ikke bare løse lokale og regionale vekstutfordringer, vi skal også bidra til å nå nasjonale mål om klimagassutslipp, jordbruksarealforvaltning og naturmangfold, samtidig som vi skal forbedre transporttilbudet og sørge for at byer og tettsteder som vokser og fortettes også beholder viktige kvaliteter.

Planprosessen som ligger foran oss vil bli smertefull. Noen kommuner, byer og tettsteder vil måtte ta større del av veksten enn andre. Vi vet at det vil være konflikter mellom hvilke kommuner som ønsker/ ikke ønsker vekst og de regionale målene for vekstfordeling. Vi skal greie å fortette i kollektivknutepunkter og samtidig ivareta vern av dyrket mark, naturmangfold, markagrense, strandsone og kulturminnevern. Ikke minst skal vi greie å gjøre fortetting på en måte som ivaretar best mulig livskavalitet, grøntstrukturer og gode oppvekstmiljøer. Det er en formidabel oppgave. Vi lover å gjøre vårt beste, både for at prosessen skal bli god, og for at resultatet skal ivareta avveiingene mellom vekst og vern på en god måte.

Vi som er fylkespolitikere er spente på hva som skjer når den regionale planen for areal og transport i Oslo og Akershus er vedtatt om halvannet år eller så. Hvor sterkt vil den legge føringer på kommunenes planarbeid? – og ikke minst: kommer staten til å respektere den som en omforent regional avtale om hvilke steder veksten skal komme, hvor kollektivtilbudet må styrkes og hvilke jorder som må bygges ned? Eller vil det fortsatt komme motstridende signaler fra statens ulike innsigelsesmyndigheter, og beskjed om at rikspolitiske retningslinjer på det ene eller andre området veier tyngre?

Det er nå rikspolitikeres respekt for lokale og regionale omforente planer skal prøves, i et område der veksthåndtering er altoverskyggende både for kommuner og fylker.

Det viktigste signalet Oslo bystyre og Akershus fylkesting sendte sammen med planstrategien da vi vedtok den før påske var:

«Fylkestinget legger følgende til grunn:
At staten har en konsistent nasjonal politikk med hensyn til vekst og vern. Samtidig må staten respektereromforente regionale føringer som nedfelles i den kommende regionale areal- og transportplanen»

Dette debattinnlegget stod på trykk i Kommunal rapport 3.mai 2012

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**