Nytt komplett sykehus i Mjøsregionen

Etter å ha lest innlegget til Eivind Brenna, gruppeleder for Venstre i Oppland fylkesting, om nytt storsykehus ønsker jeg å komme med noen kommentarer. Etter mitt syn så blander Brenna og Oppland Venstre en rekke viktige saker.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Det synes nå å være et politisk flertall, både i Oppland og Hedmark fylkesting, når det gjelder en samling av eksisterende medisinske funksjoner i Innlandet. Dette er fordi de fleste nå ser at nåværende sykehusstruktur i Innlandet ikke vil tilfredsstille framtidas krav til spesialisert helsetilbud. Om et fullverdig komplett sykehus havner på den ene eller andre sida av Mjøsa er i denne sammenheng mindre interessant. Eksisterende fylkesgrense gjelder ikke for sykehusinnleggelse, det er fritt sykehusvalg og innholdet og kvaliteten i sykehuset er avgjørende. Vi bør konsentrere oss om Innlandet som region og legge vekk lokale særinteresser. Dette er en så viktig sak for framtida i vår region at tiden for kretsmesterskap og omkamper for lengst er omme.

Oppland Venstre mener at et sykehus med alle nødvendige funksjoner og spesialfelt er en dårlig løsning for 95 % av pasientene. Det skulle være svært interessant og se hvordan et slikt prosenttall kommer fram. Hva med de resterende 5 % som da synes å ha glede av et komplett sykehus? Er det de mest alvorlig syke pasientene? Sitter Oppland Venstre på opplysninger og kunnskap som ikke er tilgjengelig for andre, eller er disse tallene bare antagelser? Brukerrepresentantene har vært tydelige på at en samling og et større fagmiljø vil være det beste for pasientene. De taler pasientenes sak.

Brenna viser til at andre fylker i Norge har flere enn ett sykehus med akuttfunksjoner. Det er riktig, men tiden for fylkessykehus er forbi. Nå er det ikke de gamle fylkesgrensene som gjelder, det er kompetansen og tverrfagligheten i hvert sykehus som avgjør kvaliteten på den behandlingen vi får som pasienter når vi trenger det.

Pasienttilfredshet er viktig. At Tynset og Gjøvik skårer høyt på pasienttilfredshet er kjempefint. Vi kan imidlertid ikke bare bruke tilfredshet som parameter når vi vurderer kvaliteten på et sykehus. Antall komplikasjoner, overlevelse, reinnleggelser og en rekke andre forhold hører med i denne vurderingen.

Vi er alle enige om at intensjonene bak Samhandlingsreformen er god. Sykehusene som stadig blir mer spesialiserte skal i større grad konsentrere seg om spesialisert behandling og komplisert sykdom og skade. Pasienter som ikke trenger spesialisert sykehusbehandling skal få behandling og pleie lokalt i hver kommune, i nærhet til familie og hjem. Et komplett sykehus vil ikke være til hinder for en slik samhandling mellom de to behandlingsnivåer, snarere tvert imot. Det vil gi økt og tiltrengt kompetanse til de kommunale helsesentra.

Det er ingen myte at mange pasienter i dag sendes mellom de ulike enheter i Sykehuset Innlandet for behandling og utredning, spør de det gjelder. Slik må det være når ingen av dagens enheter er tverrfaglig komplette. Det Oppland Venstre også glemmer er at et økende antall pasienter nå primært blir behandlet ved sykehusene i Oslo av samme grunn. Den utviklingen vil bremses ved en samling av dagens funksjoner ved sykehusene i Innlandet. Kompetansen vil øke i vår region, og det trenger vi. Kravet til behandlingsvolum og tett samarbeid mellom ulike spesialfelt vil stadig bli viktigere. Det er avgjørende for et best mulig behandlingsresultat.

Det hevdes at vi bør beholde alle sykehusene rundt Mjøsa slik det er i dag utfra et miljøhensyn. Mindre reising. Det er å blande kortene. Spesialisert sykehusbehandling skal være tilrettelagt for pasienter som trenger høykvalifisert medisinsk behandling døgnet rundt. Da er det en avsporing å hindre dette utfra et miljøhensyn. Om det ikke lykkes med en samling av funksjonene i Innlandet vil en mye større andel av pasientene måtte reise til hovedstadsområdet for behandling, og det vil på sikt gi en mye større reiseaktivitet.

Til slutt mener Oppland Venstre at de samfunnsmessige sidene ved endring i sykehusstrukturen må vektlegges, og det er helt riktig. Det primære er hensynet til pasientene, best mulig behandling med størst mulig kvalitet. Like viktig er det å beholde og styrke den medisinske kompetanse i Innlandet. Det er nødvendig for å lykkes med vårt primære mål. En samling av de medisinske funksjoner og spesialiteter vil gi positive ringvirkninger for hele Innlandsregionen på tvers av nåværende fylkesgrenser. Nå går toget, og jeg er redd for at det blir lenge til neste avgang.

Morten Andersen

Avtalespesialist i kirurgi og urologi

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**