Camilla Hille

I Akershus fylke står vi overfor én viktig utfordring blant mange; å ivareta menneskers livskvalitet i et fylke i sterk vekst.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Camilla Hille

Camilla Hille
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Livskvalitet og menneskeverd i sentrum
Det er mange viktige saker man må forholde seg til i politikken og det er mange hensyn som skal tas mellom ulike interesser. Jeg har flere hjertesaker men de kan alle relateres til menneskeverd og livskvalitet. Vi skal ikke bare ha noe å leve av, like viktig er det at vi har noe å leve for.

Det er lett å være Venstrepolitiker fordi de verdiene som har formet vår politikk setter mennesket i sentrum. Frihet for enkeltmenneskene og ansvar for fellesskapet gjelder uansett hvilket politikkområde det fokuseres på, og skal også gjelde for kommende generasjoner. Ved å legge Venstres verdier til grunn, vet vi at vi må satse på gode oppvekstvilkår for barn, bærekraftig utvikling, rettferdig fordeling, forskning og utdanning osv.

Gode oppvekstvilkår avgjørende
Spesielt viktig er barns oppvekst. Det er min aller viktigste hjertesak. Vi vet at en god og trygg barndom fri fra overgrep og vold er det aller viktigste for å leve et verdig liv. Vi vet også at mennesker som har det godt gjør det gode, at egenomsorg avler nestekjærlighet. Denne sosiale kapitalen er vårt samfunns viktigste lim og sterkeste våpen i kampen for demokrati og menneskerettigheter. Jeg ser for meg at jeg vil være en tydelig helse- og sosialpolitiker for Venstre. Velferd er en svært viktig politisk sak på alle forvaltningsnivåer.

 - Spesielt viktig er barns oppvekst. Det er min aller viktigste hjertesak.

– Spesielt viktig er barns oppvekst. Det er min aller viktigste hjertesak.

Vi vet at vold, overgrep og annen omsorgssvikt er en av hovedgrunnene til rusavhengighet og psykisk sykdom, og at dette igjen skaper mer vold, overgrep og omsorgssvikt. Dette er en negativ spiral som må reverseres. Vi vet at mellom 150 000- 200 000 barn lever i familier med vold, rusavhengighet og/eller psykisk sykdom. Det må vi gjøre noe med, ved å styrke rusbehandlingen, det psykiske helsetilbudet og den forebyggende innsatsen ved helsestasjoner, barnehager og skoler. Tidlig intervensjon er stikkordet, og jeg mener det er samfunnsøkonomisk lønnsomt å satse stort på dette, samtidig som det styrker menneskeverdet. Da kommer vi heller ikke unna å satse på frivilligheten og legge til rette for nærmiljøer som fremmer muligheter for fysisk aktivitet, kulturopplevelser, friluftsliv. Ja, alt det som tilrettelegger for gode møter mellom mennesker. Det fremmer folkehelsen på alle måter og skaper glade bidragsivrige mennesker i samfunnet vårt.

Hvem er jeg
Over til det litt mer formelle og kjedelige. Hvem er jeg? Jeg er mor til 3 barn og bor i Ski kommune. Jeg er utdannet sosionom og statsviter og har de fleste av mine år i arbeidslivet fra barnevernsfeltet, krisesenter og barne- og ungdomsinstitusjoner, både i USA og Norge. Nå jobber jeg i Venstres stortingsgruppe. Jeg er aktiv i politikken på fylkes- og kommunenivå, og sitter i styret i Ski Venstre og Akershus Venstre.

I mitt arbeid som lokalpolitiker har jeg vært opptatt av å få oppmerksomhet rundt saker som er viktige for Venstre. Derfor har jeg aktiv jobbet mot blant annet Østlandets Blad for å få medieoppslag på saker Venstre tar opp i kommunestyret, fylket og sentralt. I jobben på stortinget har jeg fått god erfaring i å skrive representantforslag, leserinnlegg, debattinnlegg og skriftlige spørsmål til ulike statsråder, skrevet på oppfordring fra velgere og interesseorganisasjoner som ønsker å få politisk oppmerksomhet på viktig problemstillinger.

Det kjennes godt å være ombud, spesielt for svake grupper!

Utfordringer i Akershus
Når det gjelder Akershus vil jeg selvsagt holde fokus på de utfordringene vi står overfor i forhold til befolkningsveksten og de konsekvensene dette får for samferdsel, jordvern, miljø, næring osv. Prioritering nr. 1. er at veksten ikke skal forringe livskvaliteten til alle oss som bor her. Da vil et veldig viktig arbeid være å få på plass gode samferdselsløsninger og en helhetlig styrt by- og regional planlegging, som ivaretar både et bærekraftig miljø og gode muligheter for friluftsliv, fysisk aktivitet og kulturopplevelser.

Har du spørsmål så bare ta kontakt på [email protected] eller mob. 977 57 207
Følg meg gjerne på Twitter, @camillahille eller Facebook

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**