Oslopakke 3 ferdigstilt

I dag kl. 15:15 presenterte forhandlingsutvalget for Oslopakke 3 resultatet av forhandlingene om prioritering av midlene som ligger i pakken. Miljø- og samferdselsbyråd i Oslo, Ola Elvestuen, er glad for å ha fått på plass en tydelig prioritering av kollektivtiltak, og mener pakken legger grunnlaget for en fortsatt økning i kollektivandelen i Oslotrafikken.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


– 60 % av bompengene i Oslopakke 3 vil med denne avtalen gå til kollektivtiltak. Med dette styrkes kollektivtrafikken i Oslo vesentlig, ved at vi i de nærmeste årene får nok penger til å ruste opp trikke- og T-bane-nettet og bygge Lørenbanen. Dette legger også grunnlaget for å kjøpe nye, moderne trikker og å øke kapasiteten på T-banen med opp mot 30 %, sier Elvestuen, og understreker at avtalen også peker ut et tydelig retning fremover.

Les mer om Oslopakke 3 på prosjektets nettsider.

– De neste store kollektivprosjektene etter dette er Fornebubanen og bane til A-hus. Avtalen gir også grunnlag for en økt satsing på sykkelveinettet. Det er ingen tvil om at den skinnegående transporten i Oslo er avgjørende både for å nå våre klimamål og for å sikre en effektiv drift av byen, og gjennom den brede enigheten vi nå har kommet til, blir det mulig å ta flere store skritt i riktig retning, avslutter Elvestuen.

Oslopakke 3 skal:
redusere rushtidsforsinkelser i byområdet, med prioritet på kollektiv- og næringslivstransport.
øke framkommelighet for gående og syklende
gjøre det mulig å etablere store nye boligområder

Følgende kollektivprosjekter prioriteres:
Lørenbanen
Fornebubanen
T-baneforlengelse Ahus
Fornyelse av trikkeparken
•Baneoppgradering

Lørenbanen
Byggestart for Lørenbanen blir allerede i 2013. Utbyggingen styrker kapasiteten i T-banenettet betraktelig, og gjør det mulig å øke antall avganger.

Fornebubanen
Etablering av Fornebubanen vil gi et kapasitetssterk, punktlig og attraktiv kollektivbetjening av flere tunge byutviklingsområder i vekst. Dagens bussbaserte betjening har nådd kapasitetsgrensen og vil ikke kunne dekke framtidig økte behov som følge av planlagt byutvikling. Banen vil redusere bussbehov mellom Fornebu og Oslo sentrum og dermed frigjøre kapasitet som kan brukes for å styrke busstilbud til områder uten markedsgrunnlag for banebetjening.

Røa-tunnel
Røa tunnelen settes i gang slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler fra 2016.

Ny E18-vestkorridoren
Finansiering av ny E18 i Vestregionen er på plass, og veien skal være ferdig bygget innen 2012. I Oslo skal veien legges under bakken på Filipstad og ved Bestumkilen. Da kan store nye områder frigjøres til omfattende boligbygging og stedsutvikling. Med dette tas neste skritt i realiseringen av Oslo som fjordby. Ny E18 vil også inneholde bussfelt i begge retninger. Dette et stort løft for kollektivtrafikken på en av landets mest trafikkerte strekninger.

Mer til syklistene
Bevilgningene til gang- og sykkelveier økes betydelig. Det er blant annet avsatt midler til sykkelvei på E18 Fiskevollbukta-Ulvøybrua, Vinderen-Gaustad og på E6 Furuset mot bygrensen.

Fakta:
Oslopakke 3 er en plan for finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. O3 finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I tillegg kommer jernbaneinvesteringene i regionen. I år er avtalen reforhandlet og det er den reforhandlede pakken som nå presenteres og som skal behandles i bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og i Stortinget. Forslag til revidert Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 73,5 mrd. kr. (2013-prisnivå) for perioden fram til 2032. Les hele avtalen her (PDF)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**