Storsatsing på kollektivtransport i Oslo og Akershus

I dag ble revidert Oslopakke 3 lagt fram. Avtalen innebærer et historisk løft for kollektivtransporten i Oslo og Akershus. – Vi er veldig glade for at vi nå har en avtale i havn som gjør at vi kan møte samferdselsutfordringene i Oslo og Akershus, sier Solvieg Schytz, leder av Akershus Venstre.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Solveig Schytz er godt fornøyd med forhandlingene, som blant annet innebærer oppstart av Fornebubanen og baneforlengelse til Ahus.

Solveig Schytz er godt fornøyd med forhandlingene, som blant annet innebærer oppstart av Fornebubanen og baneforlengelse til Ahus.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Storsatsing på kollektivtrafikk
Oslopakke 3 er en plan for samferdselsutbygging og kollektivtransport i Oslo og Akershus. Den totale rammen er på 73,5 mrd. kr. Disse midlene skal gå til kollektivtilbud og veier i Oslo og Akershus i de neste 20 åra.

Oslopakke 3, som har 60 % kollektivandel, innebærer et historisk løft for kollektivtrafikken i Oslo og Akershus. Kollektivtrafikken vil styrkes gjennom opprustning av trikke- og T-banenett og etablering av nye linjer. Dette gjør det mulig å kjøpe inn nye, moderne trikker og øke kapasiteten til T-banesystemet opp mot 30 prosent.

Oslopakke 3 skal:
redusere rushtidsforsinkelser i byområdet, med prioritet på kollektiv- og næringslivstransport.
øke framkommelighet for gående og syklende
gjøre det mulig å etablere store nye boligområder

Følgende nye prosjekter prioriteres:
Oppstart av E18 Vestkorridoren — Oslodelen v/E18 Filipstad
Fornebubanen
T-baneforlengelse Ahus
Oppstart av E6 Manglerudtunnelen med egen finansieringsløsning

– Fornebubanen og bane til A-hus er svært viktige for vår region. Avtalen gir også grunnlag for en økt satsing på sykkelveinettet. Det er ingen tvil om at den skinnegående transporten er avgjørende både for å nå våre klimamål og for å sikre en effektiv drift, og gjennom den brede enigheten vi nå har kommet til, blir det mulig å ta flere store skritt i riktig retning, sier Schytz.

Lørenbanen
Byggestart for Lørenbanen blir allerede i 2013. Utbyggingen styrker kapasiteten i T-banenettet betraktelig, og gjør det mulig å øke antall avganger.

Fornebubanen
Etablering av Fornebubanen vil gi et kapasitetssterk, punktlig og attraktiv kollektivbetjening av flere tunge byutviklingsområder i vekst. Dagens bussbaserte betjening har nådd kapasitetsgrensen og vil ikke kunne dekke framtidig økte behov som følge av planlagt byutvikling. Banen vil redusere bussbehov mellom Fornebu og Oslo sentrum og dermed frigjøre kapasitet som kan brukes for å styrke busstilbud til områder uten markedsgrunnlag for banebetjening.

Røa-tunnel
Røa tunnelen settes i gang slik at prosjektet igangsettes og finansieres med Oslopakke-3 midler fra 2016.

Ny E18-vestkorridoren
Finansiering av ny E18 i Vestregionen er på plass, og veien skal være ferdig bygget innen 2012. I Oslo skal veien legges under bakken på Filipstad og ved Bestumkilen. Da kan store nye områder frigjøres til omfattende boligbygging og stedsutvikling. Med dette tas neste skritt i realiseringen av Oslo som fjordby. Ny E18 vil også inneholde bussfelt i begge retninger. Dette et stort løft for kollektivtrafikken på en av landets mest trafikkerte strekninger.

E18 Vestkorridoren (Framnes-Asker) er det største enkeltstående investeringsprosjektet, hvor anslagsvis 30% vil gå til kolektivtiltak. Inntektene fra de nye bomsnittene i Asker og Bærum skal gå til utbyggingen i disse kommunene.

Mer til syklistene
Bevilgningene til gang- og sykkelveier økes betydelig. Det er blant annet avsatt midler til sykkelvei på E18 Fiskevollbukta-Ulvøybrua, Vinderen-Gaustad og på E6 Furuset mot bygrensen.

Øvrige prosjekter i Akershus
Fylkesvieer/ prosjekter med prioritet i AkeshusFV 120 Skedsmkorset-Berger, Fv 152 Follo, Fv 154 Nordbyveien-Jernbaneveien, Fv 156 bråtane-Tusse, og Fv 169 Stensrud- Rv 22. + Innarbeide tiltak for Rv 4 Rotnes sentrum.

Fakta om Oslopakke 3:
Oslopakke 3 (O3) er en plan for finansiering av veier og kollektivtrafikk i Oslo og Akershus. Pakken finansieres av bompenger og bevilgninger fra staten, Oslo kommune og Akershus fylkeskommune. I år er avtalen reforhandlet og det er den reforhandlede pakken som nå presenteres og som skal behandles i bystyret i Oslo, fylkestinget i Akershus og i Stortinget. Forslag til revidert Oslopakke 3 har en økonomisk ramme på 73,5 mrd. kr. for perioden fram til 2032.

Se også:
Handlingsprogram Oslopakke 3 2013-2016 (PDF: 5,2 Mb)
Revidert avtale Oslopakke 3 (PDF: 622 k)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**