Interpellasjon om muséene i fylkestinget

Hedmark fylkesmuseum AS — aksjekapitalutvidelse, driftssituasjon, organisering og framtidsperspektiver

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Sognefjellet

Foto: B.Aartun

Interpellasjon
Til: Fylkesrådet i Hedmark
Fra: Erik Ringnes (Venstre) etter forslag fra Stein Hoset
For muséene i Hedmark innebar museumsreformen i 2009 etableringen av Hedmark fylkesmuseum AS, med en aksjekapital på to millioner kroner. Etableringen hadde som en av sine viktigste forutsetninger at museumsvirksomheten skulle styrkes faglig og økonomisk.
Bak Hedmark fylkesmuseum AS står de regionale muséene og fylkeskommunen. Fylkesmuséet har per i dag svært begrenset med faste aktiva, men utøver arbeidsgiveransvar for museumspersonellet. Eierne er, i hovedsak, regionale museumsstiftelser med stor eiendomsmasse, omfattende forvalteransvar og svært begrenset med likvide midler.
Styret i Hedmark fylkesmuseum AS vedtok høsten 2011 å gjennomføre en aksjeemisjon rettet mot eierne, dvs de regionale museumstiftelsene/eierne. Målet var å øke aksjekapitalen med 150 prosent, dvs til fem millioner kroner. Ved etableringen av Fylkessmuséet var forutsetningen at en eventuell emisjon først skulle skje i 2014, men den er blitt betydelig framskyndet. Én grunn for emisjon nå skal være manglende kapital for å ivareta Hedmark fylkesmuseums pensjonsforpliktelser. Noen av de regionale muséa har begrenset med midler og har måttet gå til "sine" kommuner og anmodet om finansiell støtte for å greie sine forpliktelser ved emisjonen.
Dette reiser følgende spørsmål:
Hvilke framtidsperspektiver er det for Hedmark fylkesmusums drift faglig, økonomisk og organisatorisk i årene framover?
Hva er bakgrunnen for at en aksjeemisjon ble nødvendig allerede etter ca to års drift?
Oppfattes den valgte organiseringen hensiktsmessig for å ivareta museumsfaglige hensyn og nødvendig økonomisk styring? Og er man fornøyd med resultatene?
Som den betydelige kulturinstitusjonen fylkesmuséet er ment å være, er åpenhet en sentral verdi. Oppfattes den valgte organiseringen hensiktsmessig for å ivareta og utvikle åpenhet innad og utad?
De regionale muséene i Hedmark har i stor grad blitt utviklet i et godt og tillitsfullt samarbeid med kommuner og museumsinteresserte ildsjeler. I hvilken grad klarer man innenfor den valgte organiseringen å ivareta lokalt engasjement?
Hedmark Venstre opplever det kan være grunn til bekymring for utviklingen ved institusjonene tilknyttet Fylkesmuséet hva gjelder museumsfaglige, styringsmessige og økonomiske sider ved drifta. At en aksjeemisjon blir nødvendig lenge før opprinnelig planlagt i et aksjeselskap med forutsigbar drift og begrenset kommersiell virksomhet som driftsgrunnlag, mener vi taler for seg sjøl hva gjelder økonomien. Vi utelukker dessuten ikke at tilknyttede enkeltinstitusjonens autonomi og egenart også vil kunne bli skadelidende.
På denne bakgrunn mener vi det kan være grunner som taler for at det snarlig iverksettes en evalering av museumsreformen hvor det blant annet klargjøres hvordan reformen og nyorganiseringen har fungert faglig, økonomisk og organisatorisk. Vi mener fylkeskommunen som sentral aktør ved etableringen og største eier, er rette intans for å ta inititativ til en slik evaluering og vil oppfordre til at en uhildet og faglig robust evaluering iverksettes snarest mulig.
/aho

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**