Økonomiplan 2013-17: Kunnskap og klima først

– Politikk handler om å prioritere fremtiden. Kunnskap og klima er fremtiden, sa Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) da han la frem Venstres alternative økonomiplan for Østfold. Se hva vi prioriterer og hva vi kutter her.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) er opptatt av kollektivtrafikk og skole. Det er å prioritere for fremtiden.

Per Magnus Finnanger Sandsmark (V) er opptatt av kollektivtrafikk og skole. Det er å prioritere for fremtiden.
Foto: Helge Eek

Østfold Venstre legger med dette frem vår alternative økonomiplan for perioden 2013-2017. Venstre styrker kollektivtrafikken med 65,3 millioner kroner over fire år og styrker samtidig skolen med helsesøstre, kompetanseheving og bedre samarbeid med næringslivet.

Gruppeleder Per Magnus Finnanger Sandsmark (tlf.: 951 48 331) er tilgjengelig for kommentarer eller spørsmål.

Kollektivtrafikken styrkes
Det største grepet i Venstres økonomiplan er å styrke kollektivtrafikken med til sammen 65,3 millioner kroner til drift og investeringer over fire år.

— Det hjelper ikke med noen småpenger til kollektivtrafikk for ungdom. Vi må holde prisene nede, ruste opp holdeplasser slik at man får sanntidsinformasjon om når bussene går og sikre bedre tilbud til de som skal reise til og fra jobben, sier Finnanger Sandsmark.

Helsesøtre, lærere og samarbeid med næringslivet
Det andre store satsningsområdet er skolen. Venstre har tre hovedgrep.
1. Opptrappingsplan for helsesøstre i videregående skole på 2,5 millioner kroner årlig.
2. Økning av kompetansehevende tiltak for lærere på 20,0 millioner over 4 år.
3. Forsøksordning de neste fire årene med kombinerte stillinger mellom næringsliv/ arbeidsliv og skolene med en ramme på 3,0 millioner kroner årlig.

Dette finansierer Venstre ved å øke rammene for opplæring med 6,5 millioner og omdisponere 4,0 millioner kroner for øvrig.

For å få til dette øker ikke Venstre budsjettet for regional utvikling og reduserer antall frikjøpte politikere og i administrasjonen.

— Det er viktig for Venstre å være ærlige på hvor vi kutter. Troverdighet får man ikke bare med å prioritere populære tiltak, men også ved å vise evnen til å prioritere noe populært fremfor noe annet, avslutter Finnanger Sandsmark.

Venstres forslag til økonomiplan for 2013-2017
1. Fylkesrådmannens forslag til økonomiplan vedtas med følgende endringer og presiseringer:

økonomiplan østfold

Foto: Per Magnus Finnanger Sandsmark

Konsekvenser og interne justeringer

Samferdsel
Hele økningen som er foreslått i Venstres alternative økonomiplan skal gå til kollektivtrafikk. Det skal også omdisponeres 5,0 millioner årlig fra fylkesveger og administrasjon til kollektivtrafikk. Sammen med økte investeringer til kollektivtrafikk med holdeplasser og sanntidsinformasjon vil dette ruste opp kollektivtilbudet betraktelig i hele fylket.

Opplæring:
Kompetansehevende tiltak for lærere økes med 5,0 millioner kroner årlig.

Forsøksordning med kombinerte stillinger i næringslivet/ arbeidslivet og skolen i samarbeid med NHO og KS med ramme på 3,0 millioner kroner årlig.

Det gjennomføres en opptrappingsplan for antall helsesøstre i de videregående skolene i Østfold i samarbeid med kommunene. Fylkeskommunen skal bidra med 2,5 millioner kroner årlig.

I tillegg til økningen av rammen til opplæringstiltak omdisponeres 4,0 millioner kroner internt (Skjeberg folkehøgskole -0,5, Frokost og frukt -3,5).

Andre områder
For å finansiere våre satsningsområder må vi kutte på andre områder. Det handler om politiske prioriteringer. Vi velger å prioritere kunnskap og klima først.

Venstre foreslår å redusere frikjøp av politikere med 2,05 årsverk. Dette tilsvarer å redusere frikjøpet til 10 % per fylkestingsrepresentant, redusert stilling for fylkesvaraordfører og avskaffing av stilling til prosjekt for politisk posisjonsgruppe. I tillegg skal utsending av sakspapirer per post utfases og ytterligere effektiviserings- og innsparingstiltak gjøres i politisk sekretariat. Venstre vil også nedbemanne i fylkeskommunens kommunikasjonsstab.

På regional utvikling velger vi å nominelt videreføre rammen som er i dag, med en ytterligere reduksjon på områdene folkehelse (-1,0), internasjonalt samarbeid (-1,5) og reiseliv (-0,5). Klima- og miljøtiltak skal økes i tråd med fylkesrådmannens forslag. Inndekning av dette tas ved samordning av ressurser til næringsutvikling. Reduksjonen på folkehelse må sees i sammenheng med økningen til helsesøstre under opplæring. Tannhelse må effektivisere med 100 000 kr årlig.

Verbalforslag
1. Næringsutviklingstiltakene som administreres av Østfold fylkeskommune må samordnes med tanke på å redusere administrasjon og målrette tiltakene mot de næringene som har størst potensial for vekst i Østfold.

2. Alle busstopp i Østfold skal kartlegges og det settes i gang en plan for opprustning av busstoppene, med skur og ruteinformasjon.

3. Fylkesrådmannen starter dialog med NSB og Ruter om felles pendlerkort og sonesystem.

4. Det tas initiativ til en opptrappingsplan for helsesøstre i videregående skole, i samarbeid med samtlige Østfoldkommuner.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**