Sarromaa vil ha en bedre og mer omfattende lektor 2-ordning i Oppland

Sanna Sarromaa spør fylkesordføreren om hvordan lektor 2-ordningen har fungert i Oppland. Hun ønsker en evaluering med sikte på å utvide ordningen. Lektor 2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. Fem av fylkets videregående skoler er med i ordningen i følge www.lektor2.no, ingen av dem i Lillehammer-regionen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Lærere, adjunkter og lektorer kan mye, men de kan ikke alt. Venstre er opptatt av å styrke båndene mellom arbeidslivet og utdanningene ved å legge til rette for at ansatte i yrkeslivet eller høyere utdanning kan ha deltidsundervisning i skolen, i spesielle temaer, eller i enkelte tilfeller i hele fag.

Den statlige Lektor 2-ordningen er administrert av Naturfagsenteret og er et prosjekt med formål å fremme realfagene på ungdomstrinnet i grunnskolen og i videregående skolen. Lektor 2-ordningen innebærer at fagpersoner fra arbeidslivet involveres direkte i undervisningen innen områder hvor skolen/faglæreren ser dette som en mulighet for å øke elevenes læringsutbytte og interesse for faget. Fem av fylkets videregående skoler er med i ordningen i følge www.lektor2.no, ingen av dem i Lillehammer-regionen.

Lektor 2-ordningen er inspirert av akademias “professor II”-ordning som sikrer at personer med særlig kompetanse innen et felt en institusjon behøver kompetanse på, men med fast tilsetting et annet sted kan brukes i undervisning og forskning begge læresteder. En slik modell bør kunne utvikles mellom næringsliv, offentlige arbeidsplasser og skolene innen flere fag. Venstre mener man særlig bør se på denne muligheten i yrkesfagene, og kanskje da gjennom faste kombinerte stillinger med andre arbeidsgivere i Oppland. Dette vil også kunne gi et mer sammenhengende løp for elever i yrkesfaglige utdanningsprogram dersom noen med “lektor II”-stilling også er tilsatt på læreplassen til lærlingen. Venstre tror videre på at en velfungerende og bred Lektor 2-ordning vil også kunne forebygge drop-out.

Lektor 2-ordningen kan også tenkes å brukes ved studiespesialisering for å gi elevene muligheter til å strekke seg lenger og dypere. En lektor 2 fra et universitet eller en høyskole kan gi ytterligere gnist og motivasjon — og en annen type innfallsvinkel til faget.

På bakgrunn av dette stiller Venstre følgende spørsmål:
1. Hvordan har “lektor 2”-ordningen fungert ved de videregående skolene i Oppland?
2. Vil fylkesordføreren ta initiativ til å evaluere med sikte på å utvide lektor 2-ordningen i Oppland fylkeskommune til å gjelde samtlige videregående skoler og flere studieretninger?
3. Vil fylkesordføreren ta initiativ til å etablere faste stillinger som kombinerer undervisning i videregående skole med andre faglige oppgaver, gjerne i samarbeid med andre arbeidsgivere, både offentlige og private?

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**