Hydrogenstasjon åpnet på Lillestrøm

13. juni 2012 ble hydrogenstasjonen på Lillestrøm formelt åpnet. Stasjonen skal fungere som fyllestasjon for hydrogenbiler i Lillestrøm. Til høsten starter produksjon av hydrogen fra deponigass, som et av de første anlegg i verden. Produksjonen baseres utelukkende på fornybar energ. Solveig Schytz (V) deltok på åpningen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Anette Solli (H) og Solveig Schytz under åpningen av hydrogenstasjonen.

Anette Solli (H) og Solveig Schytz under åpningen av hydrogenstasjonen.
Foto: Akershus Energi

 Anlegget er et av de første i verden som skal produsere hydrogen fra deponigass.

Anlegget er et av de første i verden som skal produsere hydrogen fra deponigass.
Foto: Akershus Energi

Akershus fylkeskommune har som mål at vi skal være et klimapolitisk foregangsfylke. – Venstres mål er at Akershus skal være en av Norges viktigste pådrivere for utvikling og bruk av hydrogen som klimavennlig drivstoff. Dette er et viktig bidrag: det er framtidsrettet, det kan legge grunnlaget for at vi skal nå klimamålene våre, og det kan være med på å løse noen av de store transportutfordringene vi står overfor når oljen en dag tar slutt, sa Solveig Schytz, leder av Akershus Venstre, i forbindelse med åpningen.

Akerhus fylkekommunen har satt av 20 millioner i 2012 til en satsing på hydrogen, og vi jobber nå med en strategi for hvordan vi bruker disse pengene best mulig. Det som allerede er klart er at vi ønsker å bidra til å sirke driften av de eksisterende hydrogenstasjonene i en overgansfase, at vi skal bidra til at vi er i forkant når det gjeder infrastruktur for hydrogenbiler når de kommer i markedet, og at vi skal prioritere proesjekter og mulighetsstudier som fremmer hydrogen som energibærer.

– Denne stasjonen gjør også at vi i Norge tar på oss ledertrøya når det gjelder hydrogenteknologi. Dette anlegget er basert på norsk teknologi, og dette anlegget er også en arena for testing av ny teknologi og for formidlings- og undervisningsopplegg. Det er helt avgjørende om vi skal bidra til å fremme hydrogen som energibærer, sier Schytz.

De store bilprodusentene er enige om å produsere hydrogenbiler i stor skala fra 2015. Dette betyr at hydrogenbiler kan bli en naturlig del av trafikkbildet om kun få år.

Om hydrogenstasjonen
Hynor Lillestrøm en en småskala hydrogenstasjon basert på desentralisert og lokalt produsert hydrogen fra fornybar energi. Stasjonen skal produsere hydrogen ved å reformere deponigass, og ved elektrolyse der elektrisiteten kommer fra nettet og fra solenergi. Produksjonen er utelukkende fornybar.

Gassen som benyttes til hydrogenproduksjon kommer fra Berger avfallsdeponi i Skedsmo. Gassen føres i rør fra deponiet til Akershus EnergiPark. En liten andel av gassen skal benyttes til hydrogenproduksjon.

I framtiden kan desentraliserte forsyningspunkter for hydrogen basert på lokal fornybar energi være en av løsningene på transporutfordringene. Hynor Lillestrøm viser hvordan dette kan gjøres i praksis. Hydrogen som drivstoff kan bli en viktig bidragsyter til at Norge på sikt kan nå sine klimamål og til grønn næringsutvikling.

Prosjektet har blant annet fått støtte fra Norsk forskningsråd, Transnova og Akershus Fylkeskommune.

Se også:
“Da er vi i gang” – Hynor Lillestrøm om åpningen av hydrogenstasjonen
Norges største hydrogenstasjon til Oppegård

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**