Bedre og bredere på sykkel

Akershus Venstre etterlyser en mer framtidsrettet og visjonær satsing på sykkel. Bruk av sykkel må legges til grunn som en likestilt løsning innen samferdsel på linje med tog, bane, buss og bil.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**

 Akershus Venstre vil ha fortgang på utbyggingen av gang- og sykkelveier.

Akershus Venstre vil ha fortgang på utbyggingen av gang- og sykkelveier.
Foto: Christoffer Biong

Politisk uttalelse vedtatt på Akershus Venstre årsmøte 2012:
Oslo og Akershus er en sykkelregion som må samarbeide for å få gode, sammenhengende traseer. Oslo og Akershus har store muligheter som en sykkelregion. Akershus Venstre har et mål om å fjerne alle begrensninger som bidrar til at folk ikke velger sykkelen.

Når gode, sammenhengende traseer for sykkel er bygd, vil dette få gode virkning også for andre samferdselsløsninger. Blant annet vil gode sykkelløsninger føre til mindre trengsel innen kollektivtransporten, og redusere biltrafikken.

Sykkel er et samferdselsmessig kinderegg. Økt sykkelbruk bidrar ut over å avhjelpe samferdselsbehov, og har store positive ringvirkninger blant annet for folkehelse og miljø.
Samfunnsøkonomisk er det mye å tjene på å legge forholdene til rette for flere sykler. Når vi vet at de fleste bilturene i fylket vårt er kortere enn fem kilometer, er det mye å hente på å få folk opp på syklene.

Med den forestående befolkningsveksten må Akershus få fortgang i arbeidet med tilrettelegging for sykkel. Gode sykkelløsninger gir et bedre grunnlag for levedyktige lokalsamfunn i hele fylket.

Akershus Venstre vil:
1. Follo, Romerike og Asker og Bærum bør alle ha egne overordnede, sammenhengende traseer som knytter kommunene og regionene sammen.
2. Ekspress-sykkelveger som gjør at Oslo-Akershus henger sammen også for sykkelpendling.
3. Gode tilførselsveger til sykkelekspressvegene.
4. Alle tettsteder skal ha konkrete sykkelplaner i en radius av fem kilometer rundt tettstedet.
5. Alle bygging av nye gang- og sykkelveger skal bygges etter prinsippet sykkelveg med fortau.
6. Alle nye boligområder som planlegges skal legge vekt på gode sykkelløsninger.
7. Alle offentlige parkeringsplasser bør gjennomgås for å omskape deler av parkeringsplassene til gode sykkelparkeringsløsninger.
8. Akershus-kommunene og samt Akershus fylkeskommune bør honorere jobbsykling med 5 kroner kilometeren.
9. Barn og unge i Akershus oppfordres og stimuleres til sykle mer til skolen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 12 år siden.**