Må bli enklere å leie ut

Det må bli enklere å leie ut del av egen bolig. I dag er regelverket for utleie av en del av egen bolig urimelig komplisert og firkantet, og det bidrar til å gjøre boligmangelen i mange av landets byer og bygder enda verre. Målet må være å øke antallet utleieenheter og avbyråkratisere dagens godkjenningsordning. Dette er ett av flere tiltak som kan bidra til å dempe presset på bolig- og utleiemarkedet, mener Buskerud Venstres stortingskandidat Rebekka Borsch.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Regnbue over bolighus

Foto: Ivar Ruud Eide

Venstre har som utgangspunkt at så lenge krav om rømningsveier og brannsikkerhet er oppfylt, bør det være større grad av avtalefrihet mellom utleier og leietaker enn hva tilfellet er i dag. Vi fremmet derfor et forslag om dette på Stortinget i vår og fikk støtte av de andre opposisjonspartiene. Regjeringspartiene stemt imot.

Boligkrise og byråkrati
Hver eneste høst er det boligkrise blant studenter, blant annet fordi vi har for lav dekningsgrad av studentboliger. Ifølge Norsk Studentorganisasjon (NSO) stod nesten 15 000 studenter i kø for bolig høsten 2011. Dette bidrar til å legge ytterligere press på et allerede opphetet leiemarked. Det viktigste tiltaket man fra statlig hold kan bidra med for å møte den økte etterspørselen etter utleieboliger, er at man stimulerer til at flere kan leie ut deler av egen bolig som de selv bebor.
Dette vil ikke bidra til å skape en «utleieboble» i markedet, hvor aktører kan spekulere i utleie, men handler om å utnytte kapasiteten som finnes i eksisterende bygningsmasse på en bedre måte enn i dag. Det er både god miljø- og boligpolitikk å sørge for et mangfoldig leiemarked og at flere bor i samme bolig. Derfor må vi gjøre det enkelt, og ikke vanskelig, å leie ut en del av huset som man selv bebor. Det forutsetter at dagens regelverk forenkles og avbyråkratiseres.

Førstekandidat Rebekka Borsch

Førstekandidat Rebekka Borsch
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Definisjonen av ulike utleieenheter, eksempelvis «selvstendig boenhet», «familieleilighet» og «hybel», kan for mange fortone seg noe uklart. Fremgangsmåten for å etablere utleieenhet i egen bolig trenger faktisk 108 sider for å beskrives i en ellers utmerket publikasjon fra SINTEF Byggforsk kalt «Ekstra bolig i huset». Det sier litt om hvilken byråkratisk mølle man må gjennom for å få godkjent en utleiedel.

Rigid regelverk
Etter Venstres syn bør regelverket for å få godkjent en utleiedel ideelt sett være så enkelt at man raskt og uten for mye byråkrati selv skal kunne fastslå at en del av en bolig tilfredsstiller kravene for utleie dersom den oppfyller visse minste sikkerhetskrav, og at prosessen med godkjenning må kunne oppfylles gjennom en enkel innmelding til kommunen.

Venstre mener videre at kommunene bør gis større handlingsrom som godkjenningsinstans ved søknad om godkjenning av utleiedel. Slik regelverket er utformet i dag, er det relativt begrensede muligheter for kommunale myndigheter til å gi dispensasjon fra sentralgitte forskriftskrav i forbindelse med godkjenning av utleieenheter.

Rebekka Borsch, stortingskandidat Buskerud Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**