La kommunene rundt storbyene få mer ansvar for kollektivtrafikken!

Venstre vil bygge ut energi- og kostnadseffektive alternativer til bil for persontransport: bane, buss, sykkel og gange. Vi vil legge til rette for størst mulig kollektivandel på veinettet, god framkommelighet i de deler av landet der vei er eneste alternativ, og redusere transportbehovet gjennom god planlegging av byer og tettsteder.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre har styrket kollektivtilbudet i Oslo og Akerhus betydelig, men det kommer store utfordringer framover.

Venstre har styrket kollektivtilbudet i Oslo og Akerhus betydelig, men det kommer store utfordringer framover.
Foto: Solveig Schytz

– Politisk uttalelse vedtatt av Akershus Venstres hovedstyre 28.08.2012

Kollektivtilbudet i Oslo og Akershus har aldri vært bedre, og vi gjør jobben lokalt: Trafikkøkningen til Ruter er høy i Akershus med 8 % vekst i 2011. Kollektivandelen har økt fra 14 % i 2006 til 20 % i Akershus i 2011, og Akershus-budsjettet for 2012 har mål om 10% vekst i kollektivtrafikken. Til sammenlikning frakter NSB færre passasjerer i 2011 enn i 2001 og Oslo og Akershus bruker nå mer penger på Ruter enn det staten gjør på hele NSB.

Veksten i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus skyldes en satsing gjennom kraftig økte bevilgninger og strukturelle grep: Etablering av Ruter og forenkling av takst- og sonesystemet. I ny avtale for Oslopakke 3 viser politikerne i Oslo og Akershus igjen at vi tar ansvar: Fra 2013 går 60% av bompengene til kollektivtiltak.

I følge prognosene vil befolkningsveksten i Oslo og Akershus være stor de neste tiåra. Målet er at all trafikkvekst skal tas kollektivt, men skal vi få til dette er vi avhengige av at det er god sammenheng mellom arealpolitikken i kommunene og den regionale samferdselspolitikken. Akershus Venstre er opptatt av at samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus blir et forpliktende fellesprosjekt for kommunene og fylkeskommunene, slik at det er mulig å få til en flerkjernet utvikling med fortetting rundt kollektivknutepunktene. Intensjonen er at planen skal være vedtatt innen utgangen av 2013.

Venstre mener at kommunene i Akershus trenger sterkere incentiver for å bidra i en slik utvikling, slik at planarbeidet i kommunene i sterkere grad enn i dag bygger oppunder å skape et godt kundegrunnlag for en styrket kollektivtrafikk.

Venstre mener videre at det trengs nye grep for å styrke den helhetlige utviklingen av kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Derfor vil Akershus Venstre at:
– Kommunene bør bli medeiere i Ruter AS
– Ruter bør overta ansvaret for drift av lokaltogene i Akershus.
– Samordnet areal- og transportplan for Oslo og Akershus må bli forpliktende fellesprosjekt for kommunene og fylkeskommunene som gir gode incentiver for kommuner som raskt følger opp fortettings-strategiene og samferdselsstrategiene i planen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**