Sa ja til stemmelokale i videregående skoler

Akershus Venstre fikk i dag gjennomslag for et forslag om stemmelokale i videregående skoler. Venstre har foreslått dette for å øke valgdeltagelsen blant unge velgere. – Ved å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på vil man nå ut til en svært stor andel av førstegangsvelgerne, sa Siri Engesæth (V) fra talerstolen i fylkestinget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

 Venstre fikk full støtte for forslaget om stemmelokaler i videregående skoler i fylkestinget i dag. På bildet: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz foran Mailand vgs. i Lørenskog.

Venstre fikk full støtte for forslaget om stemmelokaler i videregående skoler i fylkestinget i dag. På bildet: Inge Solli, Siri Engesæth og Solveig Schytz foran Mailand vgs. i Lørenskog.
Foto: Gisle Bjørneby 2011

Akershus Venstre mener at terskelen til valglokalet bør senkes for førstegangsvelgerne. Dette kan gjøres ved at valgstyret vedtar å opprette lokale for forhåndsstemming på videregående skoler.

Les hele Venstres interpellasjonsforslag her.


Her er fylkesordførerens svar på Venstres interpellasjon:

Det har i flere år blitt registrert som et demokratisk problem at norske førstegangsvelgere ikke i tilstrekkelig grad har benyttet seg av sin stemmerett ved valg. Nærmere bestemt har førstegangsvelgernes valgdeltakelse siden årtusenskiftet ligget knapt over 50 %. Forskjellige tiltak har vært utprøvd for å høyne førstegangsvelgernes valgdeltakelse, så langt uten vesentlig suksess.

Fylkesordføreren ser dette som en stor demokratisk utfordring, og vil derfor legge til rette for å prøve ut en ordning som den Akershus Venstre skisserer i sin interpellasjon.

Dersom hensikten med nærhet til valglokalet skal følges opp, blir det viktig å sørge for at alle videregående skoler med aktuelle førstegangsvelgere stiller noen av sine lokaler til disposisjon. I denne sammenheng vil det omfatte alle videregående skoler med studieforberedende utdanningsprogram. På disse skolene vil Vg3-elevene være de aktuelle førstegangsvelgerne.

Fylkesordføreren vil rette en henstilling til de aktuelle kommunale valgstyrene om å legge forholdene til rette med personale, stemmesedler og annet aktuelt valgmateriell, slik at de lokaliteter de aktuelle videregående skolene stiller til disposisjon kan benyttes som valglokaler.

Det vil være viktig at nødvendig kontakt mellom kommunenes valgstyrer og de aktuelle videregående skolene etableres så tidlig som mulig, slik at man kan sikre akseptable forhold for å gjennomføre forhåndsstemming innenfor de tidsrammer som settes. Fylkesordføreren vil ut fra hensikten med forslaget anta at aktuell tidsramme vil være fra skolestart og frem til det ordinære avslutningstidspunktet for forhåndsstemming som er fredag før valgdagen. En annen forutsetning vil være at forhåndsstemming gjennomføres i elevenes skoletid, det vil si på dagtid.

Fylkesordføreren forutsetter at denne prøveordningen med forhåndsstemming på de videregående skolene kommer i tillegg til ordningen med skolevalg, inkludert valgdebatter og/eller valgtorg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**