Aktive Venstrekvinner

Muntlige spørretimen i Hedmark fylkesting 23. oktober 2012 der Mirjam Engelsjord og Kine Reiersen stilte spørsmål om “Manglende veiledning om hvordan elevene på naturbruklinjene kan få studiekompetanse” og “Ridehall ved Storsteigen videregående skole”
3. Trafikksikkerhet på Fv 216 til Sjusjøen
4. Status for Energi og klimaplanen i Hedmark fylke

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Landbruk

Foto: A.Hovsto

1. Linjer på vgs som naturbruk samt medier og kommunikasjon kan gi studiekomeptanse dersom man velger studiespesialering det tredje året, Dette framgår imildertid ikke av det veiledningsmateriellet som sendes ut til rådgiverne i ungsomsskolene.
Det kan tyde på at mange rådgivere ikke er klar over at disse yrkesfagrettede vgs-linjene også gir studiespesialisering og dermed være inngangsport for høyere utdanning.
Ikke minst er dette viktig i et fylke hvor vi har mye landbruk og naturbruk med et stort utviklingspotensiale.
Hva kan fylkeskommunen gjøre for å bidra til bedre og riktig kommunikasjon av disse tilbudene i regionen vår?
2. Storsteigen vgs har hatt hestelinje i mer enn 10 år og hestefagmiljøet både ved skolen og i Nordøsterdalen er sterkt.
Hest som næring er i frammarsj i Fjellregionen og kompetanse på hest både til fritids-/rekreasjonsformål og som næring har muligheter.
Venstre har gjentatte ganger påpekt behovet for ridehall ved skolen, og AUF har så sent som på sitt årsmøte i år etterlyst satsing på riedehall.
Et naturlig spørsmål til fylkesrådene som har hansvar for henholdsvis regional ut vikling og vgs er:
Har fylkesrådet noen gang vurdert å se på fylkeskommunens samlede satsing på hest i fjellregionen hvor man ser potensialene inennfor næringsutvikling i sammenheng med behovene knyttet til undervisning i hestefag ved storsteingen?
Hvordan vil de repsektive fylkesrådene stille seg til å ta initiativ til et spleiselag hvor f.eks lokale næringsaktører, fylkeskommunen og kommuner er parter, og med sikte på å få bygd ridehall ved storsteigen?
3. GJELDER UTVIKLINGA PÅ SJUSJØEN OG DEN ENORME VEKSTEN I AKTIVITET VI HAR DER.
STORT FOKUS PÅ SJUSJØOMRÅDET BÅDE NASJONALT OG INTERNASJONALT,
DET UTVIKLES NYE TILBUD OG PLANLEGGES NYE ETABLERINGER INNEN IDRETT OG FRITID I STOR SKALA.
KONSEKVENSEN ER BLANDT ANNET AT FV 216 BLIR KRAFTIG BELASTET IFT BÅDE “TUNG” OG “LETT” TRAFIKK MEN, OGSÅ STADIG FLERE FOTGJENGERE OG MOSJONISTER BRUKER I STØRRE GRAD VEGEN MELLOM MESNALI OG SJUSJØEN.
I NÆROSET HAR LOKALE KREFTER GÅTT SAMMEN OM EN TURSTI GJENNOM BYGDA.
HAR FYLKESKOMMUNEN PLANER SOM VIL IVARETA DE MYE TRAFIKANTERS FRAMKOMMELIGHET OG SIKKERHET PÅ STREKNINGEN MESNALI-SJUSJØEN?
4. HVA ER STATUS FOR GJENNOMFØRING AV MILJØ-OG ENERGIPLAN I FYLKESKOMMUNEN?
JEG HAR VÆRT INNE PÅ FYLKETS SIDER OG FINNER LITEN INFORMASJON – DET SISTE OPPDATERT I OKTOBER 2011

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**