Vil øke valgdeltakelsen for førstegangsvelgere

I fylkestingets møte 6.-7. februar fremmer Helge Stiksrud (V) en interpellasjon der han spør fylkesordfører om han vil gjøre det mulig for elever med stemmerett å forhåndsstemme på sin videregående skole ved stortingsvalget til høsten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Til fylkesordfører Morten Eriksrød

INTERPELLASJON OM Å ØKE VALGDELTAKELSEN FOR FØRSTEGANGSVELGERE

Valgdeltagelsen blant førstegangsvelgerne i Norge er langt lavere enn blant befolkningen som helhet. I 2009 var valgdeltagelsen på 57 % i 2 009 i 2005 på 55,3 og i 2001 på 54,5 %. Til sammenligningen var valgdeltagelsen blant alle velgerne på 76,4 % (2009), 77,4 % (2005) og 75,5 % (2001).

I mange år har skoledebatter og skolevalg vært brukt for å øke interessen blant førstegangsvelgere som også er elever på videregående skoler. De siste årene har opplegget rundt skolevalg blitt «profesjonalisert», med felles valgdager, opptelling lokalt, innsending av stemmer til ett nasjonalt register, som registrerer og publiserer landsoversikt og fylkesoversikt — som om dette var det egentlige valget. Både partier, valgkommentatorer og media tar skolevalgene seriøst, og mener de gir viktige signaler om hvordan det vil gå i valget.

Skoledebattene forut for skolevalgene har derimot høstet mye kritikk. Opplegget har blitt oppfattet som for showpreget, med urutinerte mot rutinerte debattanter, og lite fokus på hva partiene har gjort og vil gjøre, men desto mer på å komme med den kvikke replikken som gjør at man vinner debatten. Forberedelsene til skoledebattene varierer svært fra skole til skole.

 Gruppeleder for Venstre, Helge Stiksrud.

Gruppeleder for Venstre, Helge Stiksrud.
Foto: Gunn-Torill Homme Mathisen

Buskerud Venstre mener at terskelen for å delta i valg bør senkes for førstegangsvelgerne. Dette kan gjøres ved at valgstyret vedtar å opprette lokale for forhåndsstemming på videregående skoler i fylket. Dette må naturligvis skje i samarbeid med skolene, og med Buskerud fylkeskommune som skoleeier. Ved å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på, vil man nå ut til en stor andel av førstegangsvelgerne. Samtidig vil det ikke bety så mye om det er skoledebatt eller valgtorg som arrangeres. Elevene, velgerne, får mulighet til å innhente informasjon om partiene gjennom den ordinære valgkampen; fra partiene selv, fra meda, og fra nettsider — og selv avgi stemme når man måtte ønske det i den perioden valglokalet er åpent.

I 2013 er man i den unike situasjon at svært få om noen elever i videregående skole har vært med på skoledebatt og skolevalg tidligere. Dette er en god anledning til å prøve noe nytt; å gi elevene anledning til å forhåndsstemme på skolen de går på. Jeg vil derfor, på vegne av Venstres gruppe i Buskerud fylkesting stille følgende spørsmål:

– Vil fylkesordføreren ta initiativ til at det blir opprettet valglokale for forhåndsstemming på de videregående skolene i Buskerud for elever som har stemmerett ved stortingsvalget 2013?

Helge Stiksrud
Gruppeleder for Venstre
Hønefoss, 30. januar 2013

ungdom

Foto: mk

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**