Uttalelse: Venstre ønsker nasjonalpark i Østmarka

Venstre i Oslo og Akershus, og i kommunene rundt Østmarka står samlet i et ønske om å utrede en nasjonalpark i Østmarka.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

F.v Bjørn Ivar Gran, Lørenskog Venstre, Solveig Schytz, Akershus Venstre, Chriss Madsen, Rælingen Ve

F.v Bjørn Ivar Gran, Lørenskog Venstre, Solveig Schytz, Akershus Venstre, Chriss Madsen, Rælingen Ve
Foto: Venstre

– Politisk uttalelse fra fylkesstyret i Akershus Venstre. Vedtatt 21.3.2013.

Nasjonalparkene skal dekke variasjonsbredden i norsk natur, men de fleste ligger høyt til fjells eller langt mot nord. 50 år etter at vi fikk vår første nasjonalpark Rondane, mangler vi en nasjonalpark i de lavereliggende skogsområdene på Østlandet.

Østmarkas indre deler er det eneste skogsområdet på Østlandet som er så uberørt og har så store verneverdier at det egner seg som nasjonalpark. Dette er et større område med en naturtype som ikke er vernet andre steder. Området har et rikt biologisk mangfold og har nasjonale verneverdier.

Oslomarka er det viktigste friluftsområdet i Norge. Halvparten av Oslos befolkning bruker Østmarka, og bruken er økende. Markaloven setter begrensinger for boligbygging, men hindrer ikke skogsdrift med veganlegg og flatehogst. Venstre mener at Østmarka har naturverdier som tilsier at nasjonalpark bør utredes.
Formålet med forslaget om Østmarka nasjonalpark er å ivareta naturverdier, rekreasjon og friluftsliv. Venstre er opptatt av at Østmarka kan bli en bynær og brukspreget nasjonalpark.

Østmarka er et viktig friluftsområde. Svært mange mennesker i Oslo og nabokommunene i Akershus sokner til, og bruker Østmarka, til rekreasjon, opplevelser og trening. I de fleste nasjonalparker inngår friluftsliv og rekreasjon som en del av verneformålet. Det er tillatt med ferdsel og friluftsaktiviteter som krever lite tilrettelegging. Det innebærer at skiløyper og turtraseer opprettholdes som i dag.

Et nasjonalparkvern kan innebære begrensinger på skogsdriften, og muligheten for å bygge nye skogsbilveier. Utarbeidelsen av verneforskriftene vil være avgjørende for graden av begrensning for større inngrep som nye lysløyper og brede skøytetraseer.

Akershus Venstre vil:
sette i gang en planprosess for å utarbeide et forslag til å etablere Østmarka nasjonalpark.
at Østmarka nasjonalpark skal være en brukspreget nasjonalpark, med en bedre ivaretakelse av friluftslivet.
opprettholde dagens turveier og løypetraseer og å kunne utvikle tilbudet slik at man kan møte samfunnets krav og behov for friluftsliv i framtida.
at kommunene rundt Østmarka involveres i prosessene med å avklare hvor grensene for en nasjonalpark bør gå, og hvordan verneforskriften skal utformes.
at staten skal opprette et nasjonalparksenter og at staten bidrar med midler til skjøtsel, tilrettelegging og informasjon i en ny Østmarka Nasjonalpark.
at driften ved Vangen skistue, som ligger innenfor det foreslåtte verneområdet kan videreføres.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**