Vern om elevenes rettigheter – nei til narkotikaransakelser av uskyldige elever

På fylkestinget den 18.3. vedtok Høyre, KrF og FrP å åpne for bruk av narkotikahunder ved de videregående skolene i Akershus. Venstre ønsker ikke at en slik krenkende aksjonsform skal benyttes ved de videregående skolene i Akershus. Vi mener elevenes personvern og integritet må ivaretas. Narkotikamisbruk i skolen er et problem som skal møtes med omsorg og hjelp, ikke med en generell mistenkeliggjøring av alle, skriver Siri Engesæth i et leserinnlegg.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Venstre mener at det er en selvfølge at lover og regler som gjelder ellers i samfunnet også skal gjelde for elever i den videregående skolen, sier Siri Engesæth.

Venstre mener at det er en selvfølge at lover og regler som gjelder ellers i samfunnet også skal gjelde for elever i den videregående skolen, sier Siri Engesæth.
Foto: Silje England Garshol

Venstre ønsker i stedet at skolene skal styrkes med psykososial kompetanse, som kan fange opp elever med ulike typer problemer, og vi ønsker gjerne en polititjenestemann i skoleporten som kan etablere et tillitsforhold til elevene. Bruk av hundepatrulje er imidlertid noe annet.

Skolen er en av de viktigste institusjonene vi har, og det er der vi først lærer om balansen mellom individ og myndighet, om politiet og rettsstaten, og om hvilken tillit vi kan forvente av samfunnet når vi entrer voksenlivet. Begrensning av politiets makt er grunnleggende i et liberalt demokrati, og rettsstaten slutter ikke der skolegården begynner. Snarere tvert imot.

Juridisk hengemyr
Saken om politiets adgang til å benytte narkohunder ved de videregående skolene skulle egentlig behandles på fylkestingsmøtet i februar, men ble utsatt fordi det var uklarhet rundt lovligheten i forslaget. Juridisk stab i Akershus fylkeskommune har utarbeidet en betenkning hvor det fremgår at det er usikkerhet rundt hvilken adgang politiet har til å gjennomføre markeringer med hund. Hovedinnvendingen i betenkningen er at man bare kan foreta ransaking ved skjellig grunn til mistanke. I forebyggende arbeid er det nettopp ikke skjellig grunn til mistanke, og lovverket understreker derfor at invaderende metoder som ransaking, som ved bruk av hund, ikke er lov.

Allikevel ble forslaget vedtatt. Den juridiske betenkningen fra Akershus fylkeskommune tror den juridiske adgangen til slik bruk av hund først vil bli avklart ved at praksis blir anket av noen til Høyesterett.

Venstre stiller seg tvilende til hvorvidt skolens og politiets praksis er lovlig. Ransaking griper inn i den private sfære, og krever derfor hjemmel i lov. Derimot kan politiet uten lovhjemmel foreta patruljegang med narkotikahund på offentlig sted så lenge det ikke gjøres søk mot enkeltpersoner eller deres vesker og klær. Vi synes det er er bra med en juridisk betenkning, og den underbygger helt entydig at dette problematisk.

Respekt, alvor og tillit

Ransaking med hund som forebyggende tiltak er et inngrep i elevenes privatsfære. Venstre mener at det er en selvfølge at lover og regler som gjelder ellers i samfunnet også skal gjelde for elever i den videregående skolen. For ransakelse må det foreligge en tillatelse fra en domstol, og den vil politiet få ved skjellig grunn til mistanke.

Vi må bygge samfunnet vært på skikkelighet og gjensidig respekt. Vi må bygge samfunnets forhold til de unge, selv de søkende på skikkelighet og gjensidig respekt. Kriminalitet aksepterer vi ikke, men mistenkeliggjøring av uskyldige og invaderende tiltak er ikke veien å gå.
Venstre vil benytte positive forebyggende metoder. Vi vil lage en opptrappingsplan for flere helsesøstre i skolen. Vi vil styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten for å hindre frafall og vi vil bruke skolehelsetjenesten og miljøarbeidere aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø i skolene.

Venstre setter folk først, og mener at vi må bekjempe rusavhengigheten, ikke de rusavhengige.

Siri Engesæth
Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**