Akershus Venstres samferdselsprioriteringer

Akershus Venstres hovedstyre vil ha fremtidsrettede investeringer i samferdsel der det er nødvendig for bærekraftig byutvikling, Intercity, lokaltog, bane, samt flere gang- og sykkelveier.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Akershus Venstre mener at det bærende kriteriet for prioritering av alle samferdselsinvesteringer må være samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Akershus Venstre mener at det bærende kriteriet for prioritering av alle samferdselsinvesteringer må være samfunnsøkonomisk lønnsomhet.

Uttalelse fra Akershus Venstres hovedstyre
– innspill til Venstres alternative Nasjonal transportplan

Akershus Venstre mener at det bærende kriteriet for prioritering av alle samferdselsinvesteringer må være samfunnsøkonomisk lønnsomhet, hvor tidsbesparelser, vedlikeholdskostnader over tid, samt positive miljø- og klimaeffekter inngår. I ny NTP må Intercity gis høyest prioritet uten å gå på bekostning av lokaltogtilbudet og gang- og sykkelveger.

I et samfunn der stadig flere arbeidsplasser og boliger etableres med begrensede parkeringsmuligheter er det en selvfølge at det offentlige går foran og sikrer moderne og effektive kollektivløsninger for alle. Fremtidens byer og befolkningsstruktur formes nå og det er særdeles viktig at det legges til rette for skinnegående transport og sykkel i de tettest befolkede områdene.

Akershus Venstre mener at:


1) Intercity-satsningen må ha høyeste prioritet i NTP.

a) Triangelet skal bygges innenfra og ut i en sammenhengende utbygging.
b) Ny jernbanetunell gjennom Oslo er en del av løsningen.
c) Et moderne dobbeltspor på Østfoldbanen er første etappe av høyhastighetsbane til Europa. Ingen forsinkelse kan aksepteres.
d) Ny Ringeriksbane må bli en del av intercity-utbyggingen.

2) Kapasitetsetterslepet på jernbanen i Akershus skal hentes inn, og jernbanen skal være i forkant av endringer som fører til økt kapasitetsbehov.

a) Et nytt Norges Miljø- og Biovitenskaplige Universitet (NMBU) på Ås gjør at kapasitetsøkningen på Follobanen bør være på plass innen 2019.
b) Kongsvingerbanens kapasitet må utvikles både med flere krysningsspor og med perrongforlengelser slik at doble togsett kan benyttes.
c) Bygging av Bryndiagonalen må prioriteres for at å få mer gods over på bane. Follobanen, ikke bare Østfoldbanen må kunne brukes til godstransport

3) Skinnegående kollektivtrafikk i og rundt de store byene må få statlige midler til både investering og drift. Oslo og Akershus må kunne få storbymidler.

a) Staten må dekke 50 % av investeringene på Fornebubanen og Ahusbanen.
b) Byregionene må stå fritt til å velge virkemidler for å styrke kollektivtrafikken.

4) Fortgang i bygging av gang- og sykkelveger skal prioriteres. Dette er et svært viktig miljø- og folkehelsetiltak.
a) Skolevegstrekninger skal ha førsteprioritet
b) Ekspress-sykkelveger i og rundt de store byene skal bygges ut.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**