Vil ha slutt på bunntråling : – En verneplan vil gi livet i Oslofjorden en sjanse

Fem fylkeslag i Venstre krever forbud mot bunntråling i Oslofjorden. — Vi vil ha en levende Oslofjord. Industriutslipp og annet som skadet fjorden er langt på vei ryddet opp i. Nå haster det å etablere en verneplan for fjorden vår. Tråling er antagelig en altfor effektiv fangstmetode når ressursene er så små som her, mener Venstres stortingskandidater Per-Magnus Sandsmark fra Østfold, Eddy Robertsen fra Vestfold, Rebekka Borsch fra Buskerud, Siri Engesæth fra Akershus og Ola Elvestuen fra Oslo.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Det er svært mange som i fritiden benytter seg av de fantastiske fiskemulighetene Oslofjorden gir. Dessverre står denne muligheten i fare for å bli betydelig redusert. Det er ingen tvil om at det fiskes hardt i Oslofjorden av både yrkesfiskere, og hobbyfiskere, ifølge tall fra Havforskningsinstituttet. Det har vært en betydelig nedgang i bestandene av voksen torsk i Ytre Oslofjord, langs kysten i Østfold og Vestfold, fra 60-tallet og frem til i dag. Parallelt med nedgangen i torskebestandene, er det også er en nedgang i mange andre bunnfiskarter. Flere faktorer, som overfiske, forurensing, dårlig ernæringsforhold, bidrar til å redusere fiskebestandene. Tråling er spesielt skadelig for det marine økosystemet fordi nettene drar med seg koraller, bifangst og annet som befinner seg på havbunnen.

Per Magnus Sandsmark, Siri Engesæth, Rebekka Borsch, Eddy Robertsen, Ola Elvestuen

Per Magnus Sandsmark, Siri Engesæth, Rebekka Borsch, Eddy Robertsen, Ola Elvestuen
Foto: Kjartan Almenning

Venstre ønsker en helhetlig plan for økt vern av Oslo- og Drammensfjorden. – Fylkeslagene langs Oslofjorden vil gjøre Oslo- og Drammensfjorden til friluftsfjorder. Vi vil legge forvaltningen på samme nivå som den man med suksess har innført i Øresund i Sverige. Der har fiskebestanden gått kraftig opp igjen etter at man fikk slutt på trålingen. Noen få yrkesfiskere som fisker med garn kan vi fortsatt ha, ellers bør fritidsfiske ha forrang i Oslofjorden, mener Venstre-politikerne.

– Oslofjorden er vårt største økosystem, vår største transportåre og vår største fritidsarena. Den er en naturperle som rundt to millioner mennesker har som sin nærmeste nabo, og som har en stor rikdom på marine arter. Dette er det viktig å ta vare på for kommende generasjoner. – Vi bør verne fjordene våre mer systematisk og helhetlig, både med hensyn til fjordenes helsetilstand, det biologiske mangfoldet og truslene som overfiske, økt bruk, trafikk og nedbygging av strandsonen medfører.

Marine verneområder beskytter det biologiske mangfoldet under vann og bidrar til gjenoppbygging av nedfiskede bestander. Beskyttelse av marine områder er et viktig verktøy som norsk fiskeriforvaltning har utviklet over lang tid og benyttet med suksess for flere ulike formål. Mens sårbar havbunn er vernet mot fiske med bunnredskap i Nord-Norge, til sammen 800.000 kvadratkilometer, er dette ikke tilfelle lenger sør. Hvilke restriksjoner på fangstmetoder som blir nødvendig vil bli avklart i verneplanarbeidet, men det er allerede klart fra tilgjengelig informasjon at bunntrål vil måtte stoppe.

Fjerne stengsler. – Opprettelse av flere marine verneområder i indre og ytre Oslofjord samt fangstrestriksjoner og økt kontroll for å beskytte utsatte fiskearter er noen av tiltakene Venstre mener bør inngå i verneplanen. I tillegg skal oljevernberedskapen og havariberedskapen styrkes. Venstre vil fortsette arbeidet for reell fri ferdsel langs strandsonen, og utarbeide en handlingsplan i samarbeid med berørte kommuner for fjerning av ulovlige stengsler rundt hele Oslofjorden.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**