Kollektivtransport på skinner og vei

Kollektivsystemet i Oslo betjener stadig flere passasjerer, og er en sentral del av både miljø- og byutviklingspolitikken i hovedstaden. Det er ingen tvil om at skinnegående kollektivtransport er å foretrekke der behovet er stort nok til at investeringene er prisen verdt. Det er imidlertid urealistisk å tro at man kan få et fungerende kollektivtilbud i Oslo uten busser, skriver miljø- og samferdselsbyråd Ola Elvestuen i Dagens Næringsliv torsdag 11. april.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Jeg er helt enig med Erling Dokk Holm som skriver i DN 6.april at Oslo bør satse tungt på skinnegående kollektivtransport. Det er derfor vi er i gang med å bygge den nye Løren-banen, som vil gi opp mot 30 % økning i T-banekapasiteten. Det er også derfor vi bygger ny T-banestasjon på Ensjø, som blir et av byens viktigste knutepunkter. Planene for å oppruste Lambertseterbanen, Østensjøbanen, Kolsåsbanen og trikketraseen i Bogstadveien er ambisiøse og helt nødvendige. Alt dette gjør Oslo kommune og Akershus fylkeskommune uten statlige bidrag, men med betydelig lokal finansiering i form av bompenger fra bilister.

Grunnen til at det satses så tungt på disse prosjektene, er at vi, som Dokk Holm, mener skinnegående kollektivtrafikk er avgjørende for en moderne og miljøvennlig storby. Skinnegående kollektivtrafikk er et helt sentralt byutviklingsgrep. Se bare til Bergen, hvor den nye bybanen har gjort det mer attraktivt å bygge boliger og starte næringsvirksomhet langs traseen. I Stavanger vil en bybane kunne ha samme effekt, men en utbygging er avhengig av at fylkespolitikerne i Rogaland gir sin støtte til lokalpolitikerne i de aktuelle kommunene.

Ola Elvestuen

Foto: Bård Ek

I Oslo har vi fullt ut forstått viktigheten av skinnegående transport, og har dessuten et befolkningsgrunnlag som gjør det mulig å realisere visjonene i stor skala. Byrådet vil bygge t-bane til Fornebu, via Skøyen og Lysaker. En Fornebubane langs denne traseen vil frigjøre store områder for byutvikling, uten at kapasiteten for bil- og busstransport på E18 legger begrensinger på volum og attraktivitet. Fortetting langs kollektivknutepunkter vil sørge for at Oslos boligmasse vokser i takt med befolkningsveksten. En ny Oslotunnel for jernbane vil ha positive ringvirkninger for jernbanedriften i hele landet. En fullstendig utbygging av både det indre og ytre InterCity-triangelet vil knytte Østlandsregionen sammen og gjøre det enklere å pendle mellom bolig og jobb i begge retninger, samtidig som flere får dra nytte av kulturtilbudene i sentrum. Kollektivtrafikk på skinner skaper gode bymiljøer.

Disse investeringene kan ikke Oslo kommune ta alene. Staten må i Nasjonal Transportplan (NTP) forplikte seg til å finansiere minst 50 % av Fornebubanen og A-husbanen, hele Intercity-triangelet inkludert ny jernbanetunnel, og gi betydelige bidrag til en ny sentrumstunnel for T-bane. Uten disse investeringene vil byutviklingen i Oslo kunne begynne å gå i gal retning, og vi vil få mer forurensning, redusert boligbygging og en mindre attraktiv hovedstad.

Vi vet i skrivende stund ikke hvordan helheten i NTP vil se ut, men vi har sett mange "lekkasjer". Det er mye av det som til nå er lagt frem som det er riktig å prioritere, men jeg er bekymret for alt det vi ikke har hørt noe om. At Arbeiderpartiet og SV i Oslo bystyre hadde tenkt til å stemme mot å kreve 50 % statlig medfinansiering av de viktigste infrastrukturinvesteringene vi står ovenfor, er også et forvarsel om at regjeringen i NTP igjen vil nedprioritere det området av landet hvor suverent flest mennesker bor og arbeider — og hvor vi har oppnådd svært positive kollektivresultater på egen hånd.

Trikk

Foto: Lørenskog Venstre

I Norge har vi mulighet til å satse tungt på samferdsel i alle deler av landet. Om Erling Dokk Holm mener alvor med sine ønsker om skinnegående kollektivtransport i Oslo, bør han først og fremst ønske seg et nytt flertall og regjeringsskifte til høsten, slik at vi får politikere som vil prioritere investeringer også i Oslo og de andre storbyområdene, og er villige til å ta de organisatoriske grepene som kreves for å sikre langsiktig finansiering og forutsigbar gjennomføring.

Venstre i Oslo har sørget for at trikken har gått fra å være nedleggingstruet til å være satsingsområde, og at T-banen nå er en suksess. Det er avgjørende for fremtidens bytransport at Venstre kommer i en solid posisjon på Stortinget, slik at vi kan fortsette det viktige arbeidet med statlige midler, og dessuten få til den samme satsingen på jernbane nasjonalt som vi har hatt på buss, trikk og T-bane i Oslo. Det vil være krevende, men det er mulig å gjennomføre om viljen til å satse er til stede.

Av Ola Elvestuen (V), stortingskandidat og byråd for miljø og samferdsel i Oslo

Innlegget stod på trykk i Dagens Næringsliv torsdag 11. april 2013. Etter at innlegget var gått i trykken ble det kjent at Ap og SV i Oslo ville snu i spørsmålet om 50% statlig finansiering av Fornebubanen og Ahusbanen. Venstre mener det er positivt at Oslo bystyre nå står samlet i å kreve betydelige statlige bidrag til viktige samferdselsinvesteringer.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**