En moderne velferdspolitikk

– Flere i arbeid, et krafttak mot barnefattigdom og en rekke tiltak tilpasset et moderne arbeidsliv er blant de viktigste bærebjelkene i Venstres nye velferdspolitikk. Folk må settes foran systemer, sier 1. kandidat i Akershus, Abid Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 - Venstre er gjenkjennelig i velferdspolitikken, og felles for alle våre velferdsforslag er at de setter folk foran systemer, sier Raja.

– Venstre er gjenkjennelig i velferdspolitikken, og felles for alle våre velferdsforslag er at de setter folk foran systemer, sier Raja.
Foto: Silje England Garshol

Etter en lang velferdsdebatt lørdag ettermiddag vedtok Venstre en ny velferdspolitikk for neste stortingsperiode.

– Venstre er gjenkjennelig i velferdspolitikken, og felles for alle våre velferdsforslag er at de setter folk foran systemer, understreker Raja.

Flere i arbeid
– At flere kommer i arbeid er helt grunnleggende for at vi skal kunne klare å opprettholde våre velferdsordninger i fremtiden. Ulike velferdsytelser i kombinasjon med skattesystemet må utformes slik at det lønner seg for den enkelte å være i inntektsgivende arbeid. Venstre vil ha flere i arbeid og færre på stønad. Det bærer vårt nye stortingsprogram preg av, understreker Raja.

– Vi vil realisere målet om et mer inkluderende arbeidsliv, og fremmer en rekke konkrete forslag for å i større grad inkludere personer med nedsatt funksjonsevne og seniorer, sier Raja.

– Venstre tar også til orde for å modernisere arbeidsmiljøloven, slik at bestemmelsene blir mer tilpasset endringene i arbeidslivet, fortsetter Raja.

Modernisering av NAV

– NAV-reformen var både et viktig og riktig grep, men NAV har fortsatt betydelige utfordringer. Vi er helt nødt til å gjøre det enklere for brukerne, redusere byråkratiet, forenkle regelverket og utvide adgangen til bruk av skjønn, sier Raja.

Ny sykelønnsmodell

– En god sykelønnsordning er en viktig del av en liberal velferdsstat, men Venstre mener at det er behov for å gjøre endringer i dagens modell. Venstre vil utrede en modell som innebærer at ytelsene til korttids sykefravær reduseres noe mens ytelsene til uføre og langtidssyke økes, sier Raja.

Krafttak mot barnefattigdom
Antall barn i Norge som vokser opp i fattige familier er økende. Venstres førsteprioritet er å bekjempe fattigdom og helseproblemer hos barn og barnefamilier, noe også partileder Trine Skei Grande understreket i sin tale til landsmøtet fredag.

– Samtidig er det slik at dagens sosialpolitikk i realiteten bidrar til å forsterke forskjellene i Norge. Derfor tar vi til orde for å ha større omfordeling ved å differensiere ordninger som barnetrygd, kontantstøtte, oppholdsbetaling i barnehage og SFO, slik at vi kan prioritere mer til dem som trenger det mest. Det er både nødvendig, målrettet og liberalt, avslutter Raja.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**