Venstre vil verne om elevenes rettsikkerhet!

Fylkestinget vedtok i mars i år, med et flertall bestående av H krF, Frp og Sp, å innføre en ordning der politiet har anledning til å bruke narkohunder i de videregående skolene i Akershus. Venstre mener denne praksisen strider mot det grunnleggende prinsippet i rettsstaten — at man er uskyldig til det motsatte er bevist. Venstre mener at narkotikamisbruk i skolen er et problem som skal møtes med omsorg og hjelp – ikke krenkende politiaksjoner, skriver Solveig Schytz.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


– Vi ønsker ikke at krenkende aksjonsformer skal benyttes i skolen, og vi tror heller ikke at dette er særlig effektivt. Slike kontroller kan fungere mot sin hensikt. Hvis dette fører til at elever med rusproblemer slutter på skolen, har vi oppnådd lite.

Saken om politiets adgang til å benytte narkohunder ved de videregående skolene skulle ble utsatt fra februar til mars fordi det var uklarhet rundt lovligheten i forslaget. Juridisk stab i Akershus fylkeskommune har utarbeidet en betenkning hvor det fremgår at det er usikkerhet rundt hvilken adgang politiet har til å gjennomføre markeringer med hund. Adgangen til dette avhenger av hvordan markeringen gjennomføres, og i tillegg kommer en viss juridisk usikkerhet.

Venstre stiller seg tvilende til hvorvidt skolens og politiets praksis er lovlig. Ransaking griper inn i den private sfære, og krever derfor hjemmel i lov. Derimot kan politiet uten lovhjemmel foreta patruljegang med narkotikahund på offentlig sted så lenge det ikke gjøres søk mot enkeltpersoner eller deres vesker og klær.

-Dette dreier seg om et inngrep i elevenes privatsfære, og Venstre mener at det er en selvfølge at lover og regler som gjelder ellers i samfunnet også skal gjelde for elever i den videregående skolen.

Forslaget som ble vedtatt i fylkestinget innebærer at “For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune, skal fritt og informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. Samtykke til markering med hund innhentes også fra de foresatte til elever under 18 år. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake av eleven eller de foresatte.

FT-sak 22/13 – Narkotikaforbyggende skoleinnsats, samarbeid med politiet:
1. Akershus fylkeskommune inngår for 2013 avtale med politiet om samarbeid rundt rusforebyggende arbeid i de videregående skolene i Akershus fylkeskommune.
2. Det rusforebyggende arbeidet skjer i samarbeid med elevene, skolehelsetjenesten og skolens ansatte.
3. For at søk med hund skal gjennomføres ved de videregående skolene i Akershus fylkeskommune, skal fritt og informert samtykke innhentes fra samtlige elever i forkant. Samtykke til markering med hund innhentes også fra de foresatte til elever under 18 år. Et samtykke kan når som helst trekkes tilbake av eleven eller de foresatte.

4. Elevene som ønsker å reservere seg mot deltakelse i markering med hund ved skolene, skal ha mulighet til det uten at det får noen form for konsekvenser. Markeringene må gjennomføres på en slik måte at skolen ivaretar sin taushetsplikt mht. at elever ikke har samtykket.
5. Hovedutvalg for utdanning og kompetanse mottar en rapport om samarbeidet og tiltakene ved skolene innen utgangen av 2013.

Denne uka ble det gjennomført en aksjon på Vestby videregående skole hvor politiet bruke narkohund. I følge elevene på skolen var det ikke innhentet noe samtykke fra elevene, og elever hadde ikke anledning til å reservere seg fra å være til stede.

Venstre ønsker ikke bruk av narkohunder på skoler, derfor stemte vi mot forslaget i fylkestinget, og fremmet et alternativt forslag hvor vi pekte på at narkohunder kun skal brukes når det er konkret mistanke om at narkotika oppbevares på skolen, ikke som “forebyggende tiltak”.

Når fylkestinget har vedtatt at man skal kunne tillate slike aksjoner etter samtykke fra elevene, forventer vi imiderltid at vedtaket i fylkestinget følges.

Venstre ser med bekymring på at politiet og skolen fortsetter tidligere praksis med markering med narkohund uten innhenting av samtykke, til tross for et tydelig vedtak i fylkestinget om at det skal innhentes samtykke, og at elever skal ha mulighet til å reservere seg uten at dette får noen form for konsekvenser.

Venstre vil følge nøye med på hvordan aksjonene gjennomføres i praksis på skolene i tiden som kommer.

Venstre vil heller
– at fylkeskommunen endrer fokuset i sitt arbeid mot rusmidler i skoleverket over på tiltak som ikke krenker elevenes rettigheter og som heller benytter positive forebyggende metoder, i samråd med elevene selv og ombudet for elever og lærlinger
– sikre ungdoms rettssikkerhet og rett til privatliv på skolen
– ha en opptrappingsplan for flere helsesøstre i skolen
– styrke rådgivnings- og oppfølgingstjenesten for å hindre frafall
– bruke skolehelsetjenesten og miljøarbeidere aktivt for å fremme et godt psykososialt miljø i skolene

Solvieg Schytz
Gruppeleder for Venstre i Akershus fylkesting
Leder i Akershus Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**