Sats på jernbanen og prioriter pendlerne

Venstre vil at Norge skal utvikle verdens mest miljøvennlige transportsektor. Vårt mål er at det skal være enkelt og billig å reise kollektivtivt. Fremtidig trafikkvekst i og rundt de store byene må tas av jernbane, kollektiv, sykkel og gange.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Venstres mål er full utbygging av Intercity-triangelet innen 2025. Det vil redusere reisetidene på Østlandet dramatisk.

Venstres mål er full utbygging av Intercity-triangelet innen 2025. Det vil redusere reisetidene på Østlandet dramatisk.

 Med Venstre i posisjon har pilene pekt kraftig oppover i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.

Med Venstre i posisjon har pilene pekt kraftig oppover i kollektivtrafikken i Oslo og Akershus.
Foto: Christoffer Biong

 I 2012 fikk Akershus Norges første hydrogenbusser som går mellom Oslo og Greverud. Bussene slipper kun ut vann når de kjører.

I 2012 fikk Akershus Norges første hydrogenbusser som går mellom Oslo og Greverud. Bussene slipper kun ut vann når de kjører.
Foto: Solveig Schytz

 Venstre har lenge jobbet for bedre vilkår for nullutslippsbiler. I regjering har vi gitt elbilene avgiftsfritak, rett til å kjøre gratis i bomringen og mange andre fordeler. I 2012 fikk Venstre gjennomslag for bygging av 200 nye ladepunkter i Akershus.

Venstre har lenge jobbet for bedre vilkår for nullutslippsbiler. I regjering har vi gitt elbilene avgiftsfritak, rett til å kjøre gratis i bomringen og mange andre fordeler. I 2012 fikk Venstre gjennomslag for bygging av 200 nye ladepunkter i Akershus.

Akershus fylke utgjør, sammen med Oslo, selve navet i Norges totale samferdselsinfrastruktur. De aller fleste veier, baner og flyruter av betydning i Norge går innom vår region før de fortsetter ut i verden. Oslo og Akershus er Norges vei til Europa, både med kjøretøy, tog og fly. Transportsystemene er avgjørende for regionens og landets vekst og utvikling.

Samferdselspolitikken skal ivareta tre grunnleggende hensyn: gode transportmuligheter for befolkningen, et miljøvennlig samfunn og verdiskaping for næringslivet.

Kollektivtransport
Det er forventet sterk befolkningsvekst i Oslo og Akershus de nærmeste tiårene. Dette vil medføre økt press på kollektivtrafikken og veiene. Transportmengden i fylket vårt øker i takt med den økonomiske utviklingen, og utslipp og nedbygging av arealer skjer i takt med økningen i veitrafikken. Det er derfor viktig å utbygge et kollektivtilbud som kan ta hånd om økningen i transportbehovet. Oslo og Akershus må også dekke det lokale behovet for arbeidspendling og lokale forbindelser.

Fossilt drivstoff må erstattes av elektrisitet og andre rene energiformer. Tettsteder og byer må bygges omkring kollektivknutepunktene slik at behovet for å eie og kjøre bil reduseres. Effektive kollektivløsninger er nødvendig for å sikre fremkommelighet, ren luft og for å skape robuste bo- og arbeidsmarkeder. Befolkningsutviklingen krever at vi prioriterer kollektive løsninger.

Venstre vil:
• Ha bedre kollektivtransport i alle deler av fylket gjennom økt frekvens, bedre regularitet, god komfort og lavere priser
• Gjøre det enklere og billigere for de reisende, samt at vi nærmer oss lik pris i Oslo og Akershus
• Fullføre utbyggingen av Kolsåsbanen samt arbeide for utvidelse til Rykkinn, Bærums Verk og Sandvika
• Bygge gode kollektivløsninger på bane til Fornebu
• Bygge bane til AHUS i Lørenskog, og arbeide for at den forlenges videre til Blystadlia og Lillestrøm
• At prisen på studentkort skal reduseres
• Innføre skattefritak for arbeidsgiverfinansiert månedskort.
• Opprette egen post på statsbudsjettet til planlegging, investering og drift av kollektivtransport i storbyregionene gjennom storbypakker der staten tar inntil femti prosent av utgiftene.
• Videreutvikle tilbudet om bestillertransport i områder med få kollektivreisende
• Øke belønningsordningen for storbyene til en milliard kroner i året.
• Utvide belønningsordningen til å gjelde flere byer og byområder.
• At fylkeskommunen, i samarbeid med Ruter og NSB, legger til rette for innfartsparkering (park & ride) flere forskjellige steder i fylket. Vi vil arbeide for å øke antallet til minst 12 000 parkeringsplasser, som skal være etablert nær kollektivtilbud
• At fylkeskommunen gjennom sitt eierskap i Ruter, skal legge til rette for økt bruk av alternativt drivstoff. Vedtatt plan for å få bussene over på klimavennlig drivstoff innen 2015 gjennomføres
• Bedre fremkommeligheten for kollektivtransporten, blant annet ved å bygge flere
kollektivfelt.
• Sikre innbyggernes rett til å reise sporløst. Overvåkning og lagring av reisemønster som kan knyttes opp til privatpersoner skal ikke forekomme

Jernbane
Venstre vil modernisere dagens jernbane og bygge nye og mer konkurransedyktige traseer. Venstre vil at jernbanen skal være det foretrukne alternativet i transportsystemet, både for nærtrafikk, fjerntrafikk og godstrafikk.

Venstre vil satse på et nytt og effektivt jernbanenett rundt og mellom de store byene. Vi vil bygge ut et nytt og miljøvennlig jernbanenett i løpet av de neste tjue årene: Først nye dobbeltspor rundt våre største byer, deretter nye linjer mellom landsdelene. For Venstre er bygging av InterCity-triangelet det viktigste samferdselsprosjektet for neste stortingsperiode.

For at jernbanen skal være konkurransedyktig må reisetiden bli betydelig kortere enn i dag. Utbygging må derfor skje i form av dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter. Dobbeltspor fra Oslo til Halden, Skien og Lillehammer (Intercity-triangelet) og banebygging rundt de største byene er første etappe i et moderne jernbanenett mellom landsdelene i Norge, både for person- og godstransport.

En ny jernbanetunnel gjennom Oslo er en forutsetning for at utbyggingen av Intercity-triangelet skal få den ønskede effekten, og må derfor inngå som en del av utbyggingen. Byggingen av Ringeriksbanen må også bli en del av Intercity-utbyggingen. Et moderne dobbeltspor på Østfoldbanen er første etappe av høyhastighetsbane til Europa.

De positive effektene av jernbaneutbygging blir større dersom kommunene legger til rette for mer togtrafikk. Byer og tettsteder må bygges rundt stasjonene. Venstre mener staten bør inngå avtaler med kommunene, der staten forplikter seg til jernbaneutbygging, mens kommunene forplikter seg til en miljø- og jernbanevennlig arealpolitikk. Både av hensyn til næringsliv og klima vil Venstre øke kapasiteten for godstransport på jernbane ved at nye høyhastighetstraseer bygges for kombinert trafikk.

Venstre vil:
• Øke investeringene til jernbanen kraftig ut fra dagens nivå gjennom en kombinasjon av overføringer på statsbudsjettet og prosjektfinansiering.
• Bygge et jernbanenett med dobbeltspor tilrettelagt for høye hastigheter (minst 250 km/t) og halvtimesfrekvens på togavgangene i Intercity-triangelet (Lillehammer, Halden, Skien) innen 2025.
• Arbeide for et jernbanebasert kollektivtilbud i Osloregionen som står i forhold til nåværende og framtidige behov, også til planlagte nye utbyggingsområder
• Bygge ut nytt signalanlegg og styresystem for togtrafikken i Norge.
• Begynne planleggingen av fjernstrekningene mellom Oslo og Bergen, Trondheim,
Stavanger, med sikte på bygging av høyhastighetslinjer.
• Vedlikeholde og fornye det eksisterende jernbanenettet mellom de store byene i Norge
• Utvikle lokaltogtrafikken rundt byene, ny metro- og togtunnel under Oslo og legge til rette for dobbeltspor.
• Arbeide for at nytt dobbeltspor Oslo-Ski skal bygges raskest mulig. Bryndiagonalen må realiseres samtidig
• Arbeide for å realisere bedringer på Kongsvingerbanen. Hyppigere avganger og opprusting av linjen kan gjøres med relativt enkle grep
• Bygge en ny jernbanelinje mellom Oslo og Hønefoss, oppgradere linjene mot Stockholm • Fortsette å bruke Gjøvikbanen som pilotstrekning for forsøk med tog og jernbane, hvor neste anbudsperiode (2016-2026) brukes til å konkurranseutsette også vedlikehold og fornyelse. • Arbeide for å utvide tilbudet på Gjøvikbanen, redusere reisetiden med 30 minutter ved å utbedre infrastrukturen
• Konkurranseutlyse drift av persontransport på flere jernbanestrekninger der det er
hensiktsmessig, med krav om høyere avgangsfrekvens der det er mulig.
• Opprettholde systemet med konkurranse for godstransport på jernbane.
• Øke kapasiteten for godstransport gjennom effektive terminaler, krysningsspor, godsterminaler og andre tiltak for å få mer transport over på bane.
• Omorganisere Jernbaneverket for å tilrettelegge for mer konkurranse i investeringer, drift og vedlikehold på jernbanens infrastruktur.

Syklister og fotgjengere
At flere sykler og går, styrker både folkehelsen og miljøet. Hver eneste sykkeltur, uansett om den skjer i en storby eller i spredtbygde områder, gir en gevinst tilbake til samfunnet i form av reduserte helsekostnader, økt verdiskaping og bedre livskvalitet. Venstre krever en bred satsing på sykkel som transportmiddel, og vil legge bedre til rette for gående og syklende over hele landet.

Venstre vil:
• Prioritere utbygging av gang- og sykkelveier nær tettsteder og skoler, og øke satsingen på bedre framkommelighet for myke trafikanter
• Innføre en egen statlig belønningsordning for utbygging av gang- og sykkelveinett, der
kommunale satsinger utløser statlige midler.
• Arbeide for en kraftig økning av bevilgningene til et sammenhengende gang- og sykkelveinett langs alle hovedveiene i fylket
• Minimum doble de statlige bevilgningene til bygging av sykkelveier.
• Satse langsiktig på utbygging av sammenhengende gang- og sykkelveinett.
• Bygge gang- og sykkelveier langs riksveiene.
• Tilrettelegge for bedre sykkelparkering ved kollektivknutepunkter.
• Gi kommuner skiltmyndighet.
• At alle kollektivknutepunkter skal ha tilbringertjeneste i form av gang- og sykkelveier og ringbusser

Se også:
Venstres stortingsvalgprogram 2013-2017
Akershus Venstres program 2011-2015
Uttalelse fra Akershus Venstres årsmøte: Prioriter Akerhsus-pendlerne!

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**