– Vil sikre friarealer rundt Oslofjorden

– Strandsonen i Oslofjorden er nå så nedbygget at det er vanskelig å finne nye arealer som egner seg til friluftsformål og som ikke er bebygd, sier Inger Johanne Bjørnstad i et spørsmål til miljøvernministeren. Bjørnstad vil sikre at mer areal i strandsonen blir åpen for allmennheten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Denne uken stiller Inger Johanne Bjørnstad i Stortinget for Akershus Venstre.

Denne uken stiller Inger Johanne Bjørnstad i Stortinget for Akershus Venstre.
Foto: Fredrik Wood

Sikring av arealer for friluftsliv til den voksende befolkningen rundt Oslofjorden
– Skriftlig spørsmål innsendt av Inger Johanne Bjørnstad (V) til miljøvernministeren.

Norge har en lang kystlinje. Ikke alt er like gjestmildt og tilgjengelig for de som vil ut i naturen. I den delen av landet der det bor flest folk og det fra naturens side er ganske gjestmildt, er den tilgjengelige delen av strandsonen i stor grad nedbygget. Dette gjelder særlig rundt hele Oslofjorden. I dette området har det vært og ventes fortsatt en stor befolkningsøkning. I følge prognoser fra SSB vil befolkningen her i 2030 øke til nesten 2,5 millioner i Oslofjordfylkene og til 1,5 millioner i Oslo og Akershus alene.

Dette er en vekst på over 500 tusen mennesker i Oslofjorden i forhold til dagens nivå.

Staten har i mange år søkt å sikre arealer med tanke på tilrettelegging for friluftsliv.; «Statlig sikrede områder». Dette har i liten grad skjedd ved Oslofjorden, og særlig i indre Oslofjord. Nesten halvparten av de sikrede friområdene finnes i Agderfylkene samt Rogaland og Hordaland. Oslo og Akershus har til sammenlikning bare 5 % av de statlige sikrede friområdene. Strandsonen i Oslofjorden er nå så nedbygget at det er vanskelig å finne nye arealer som egner seg til friluftsformål og som ikke er bebygd.

I Prop S 1 for Miljøverndepartementet er det en bevilgning til sikring av friområder (kap 1427 post 30). Her fremgår at friområder nær tettbygde områder vil prioriteres. Dette hjelper lite ved Oslofjorden så lenge man ikke er villig til å sikre eiendommer som er bebygd.

Er det riktig at staten ikke vil gå inn og sikre strandarealer der det står bebyggelse, og hvordan vil i så fall statsråden bidra til at mer areal i strandsonen blir åpent for allmennheten i de delene av landet hvor det er forholdsvis lite friområder og hvor folketallet vil øke mest?

Svaret fra miljøvernministeren er ennå ikke tilgjengelig.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**