Venstre er best på personvern

En stadig mer digital hverdag gjør det samtidig vanskeligere å vite hvilke personopplysninger du etterlater deg. Selv om Venstre skårer høyt i IKT Norges vurdering av partienes digitaliseringspolitikk, lar vi ikke digitaliseringen gå på bekostning av personvernet. Venstre er også best på personvern.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tekst: Fredrik Bølstad, fredrikrab(alfakrøll)riseup.net

Avsløringene fra Snowden om hvordan amerikansk og britisk etteretning har bedrevet omfattende systematisk og ulovlig overvåkning bør være en skremmende tankevekker for oss alle. I Norge har det vært urovekkende stille fra nesten samtlige politikere. Venstres Trine Skei Grande var tidlig ute med å fordømme overvåkningen. Venstre mener det er på høy tid at personvernet får en mer sentral plass i valgkampen og i norsk politikk generelt.

Trine Skei Grande siterer Star Wars fra Stortingets talerstol:

Video hentet fra YouTube. For full video klikk her.

Mangel på kunnskap
Høyre og Arbeiderpartiet presset Datalagringsdirektivet gjennom Stortinget i april 2011. Direktivet er ikke trådt i kraft enda, fordi det fortsatt er uklart hvem som skal betale den store regningen overvåkningen medfører.

I Høyres partiprogram for 2013-2017 står det at «Høyre mener at kriminalitetsbekjempelse må skje innenfor rammen av grunnleggende rettsstatsprinsipper.» Samtidig stiller de seg bak et direktiv som i storstilt grad påbyr overvåkning av kommunikasjonen til lovlydige borgere.

4 av 5 nordmenn har en smarttelefon og de regelmessige Internettoppkoblingene vil føre til at bevegelsesmønstrene deres også registreres. I en liberal rettstat skal ikke staten overvåke kommunikasjonen og bevegelsene til sine borgere uten at det foreligger mistanke om noen straffbar handling.

Flertallet av norske politikere mangler kunnskap om problemstillinger rundt overvåkning og rettigheter på nettet, samt hvilke konsekvenser dette har for beskyttelse av personopplysninger, ytringsfrihet, organisasjonsfrihet, pressefrihet og politisk handlingsfrihet. Det er problematisk og gjør det enda viktigere å få debatten om personvern frem i lyset. Passering av bomstasjoner, elektroniske helsejournaler, narkorazzia på skoler, DNA-registeret og bruk av kameraovervåkning fremmer også kritiske spørsmål om personvern.

Venstre vil sikre retten til å kommunisere uten overvåkning og skjerpe inn kravet til at kameraovervåkning skal være nødvendig. Vi krever rettslig kjennelse for at politiet skal kunne ha adgang til avlytting og vi vil avgrense slike etterforskningsmetoder til alvorlige forbrytelser. Et absolutt kildevern for redaktørstyrte medier og vitneforbud med hensyn til anonyme kilder vil stille pressefolk på linje med prester, leger og advokater. Venstres utgangspunkt er at et sterkt personvern er helt avgjørende for frihet og for demokratiet.

Internett og retten til å være anonym
Det er ikke bare staten som forvalter personopplysninger. Private aktører som internettleverandører, epost-tilbydere og sosiale medier samler også inn og lagrer informasjon om sine brukere, hvor de befinner deg, hvem de snakker med, hvilke interesser de har og hva de gjør.

 Dine personlige opplysninger er din egen eiendom og det er viktig at denne informasjonen vernes godt, uavhengig om det er staten eller Google som sitter på den.

Dine personlige opplysninger er din egen eiendom og det er viktig at denne informasjonen vernes godt, uavhengig om det er staten eller Google som sitter på den.

Dine personlige opplysninger er din egen eiendom og det er viktig at denne informasjonen vernes godt, uavhengig om det er staten eller Google som sitter på den. Det må være enkelt for deg å få vite hvilken informasjon som er lagret om deg og du må kunne få informasjonen slettet. Det må stilles krav om ditt samtykke ved videresalg eller sammenstilling av personopplysningene dine. Du må få vite hvem som har tilgang til din informasjon og hvorfor.

Venstre er bekymret for at økende overvåkning og mangel på kontroll over ens persondata kan svekke tillitten til Internett. Uten brukernes tillitt trues selve fundamentet for Internett: fri flyt av informasjon. Fri flyt av informasjon og utveksling av idéer er et ufravikelig prinsipp i et demokrati. Det samme er retten til privatliv i en rettstat. Derfor er Venstre opptatt av at du skal kunne være trygg på at du har et sterkt personvern, også på nettet.

Venstre ønsker å lovfeste nettnøytalitet, vi vil akseptere anonyme ytringer på nett og vi vil ikke tillatte internettleverandører å sensurere informasjonen til kundene.

Venstre ønsker videre å gi Datatilsynet mer myndighet. Datatilsynet har i oppgave å overvåke opprettholdelsen av personopplysningsloven — den viktigste rettskilden for beskyttelse av personvernet.

Grunnlov, demokrati og frihet
Antiterror-politikken i kombinasjon med en snikende uthuling av personvernet gjennom nasjonalt lovverk og private aktører er i dag i ferd med å undergrave både rett og rettigheter. Vi må snu utviklingen. Demokratiet er til for å sikre menneskets frihet. Dette prinsippet må vi bevare, også i den digitale verden.

Menneskerettighetsutvalget leverte i januar 2012 sin Grunnlovsrapport til Stortinget. Utvalget foreslo flere endringer til Grunnloven, blant annet en egen paragraf om personvern. «Gledelig og svært riktig» var Skei Grandes kommentar da rapporten kom ut.

Venstre vil grunnlovsfeste retten til privatliv, personvern og privat kommunikasjon. På den måten blir retten til personvern forankret i vårt viktigste rettsdokument og vi kan møte Grunnlovsjubileet 2014 med en reell og prinsipiell debatt om hvordan rettstaten kan møte det digitale samfunnets utfordringer, samtidig som vi ivaretar den enkeltes rettigheter.

Venstre er godt beredt og stiller nok en gang til valg med den beste personvernpolitikken.

Venstre tar personvernet på alvor.

Venstre vil (hentet fra partiprogrammet):
Grunnlovsfeste retten til privatliv, personvern og privat kommunikasjon.
Fjerne EUs datalagringsdirektiv fra norsk lovverk om det blir implementert, og arbeide nasjonalt og internasjonalt for at overvåking av privat kommunikasjon forutsetter rettslig kjennelse.
Arbeide aktivt overfor EU for å sikre at den nye personvernforordningen, som ved ikrafttredelse også vil gjelde for Norge, skal gi et høyere beskyttelsesnivå for personvern enn i dag.
Sikre retten til å kommunisere uten overvåking, slik at telefon- og internettrafikk ikke skal kunne utleveres til politiet uten rettslig kjennelse.
Kreve rettslig kjennelse for at politiet skal kunne ha adgang til avlytting og avgrense slike etterforskningsmetoder til alvorlige forbrytelser.
Skjerpe inn kravet til at kameraovervåking skal være nødvendig og innføre meldeplikt til kommunen om slik overvåking, samt kreve at eventuelle opptak skal slettes etter kort tid.
Gi kommunene anledning til å fastsette avgift for kameraovervåking.
Stille strenge krav til sikkerhet om enkeltpersoners helseopplysninger, herunder krav om kryptering av identiteter i helseregistre, og sørge for at bare de som faktisk er involvert i behandlingen av en pasient får tilgang til journalopplysningene.
Sikre at bruk av omsorgsteknologi bygger på prinsippet om «personvernvennlig teknologi» og etablere regelverk, rutiner og praksis som ivaretar den enkeltes individuelle hensyn.
Begrense registrering i DNA-registeret til domfelte med rettskraftig dom på seks måneders ubetinget fengsel eller mer, og kun for relevante forbrytelser.
Sikre strenge rammer for kontrollmyndigheters kontrollhjemler og etablere tilfredsstillende rettssikkerhetsgarantier for borgere som blir gjenstand for forvaltningskontroll.
At internettleverandører ikke skal tillates å overvåke kundene sine, eller pålegges å sensurere informasjonen til kundene.
Gi brukere av sosiale medier krav på innsyn i hvilke opplysninger som utleveres til tredjepart.
Stille krav om samtykke ved videresalg eller sammenstilling av personopplysninger.
Skjerpe reglene for nummeropplysningstjenester, slik at kun nødvendig informasjon som navn, adresse og telefonnummer kan deles.
Arbeide overfor EU for at sikkerhetsrutinene ved flyplasser forenkles, at informasjonen lagret i PNR (Passenger Name Record) holdes til et absolutt minimum, og at passasjerinformasjon ikke deles med en tredjestat.
Kreve anonyme passeringsløsninger til automatiske bomstasjoner.
Beskytte retten til anonymisert bevegelsesmønster, blant annet gjennom kollektivtrafikken.
Sikre at betaling med kontanter fortsatt skal være et alternativ.
Arbeide for å stanse svensk overvåking, gjennom FRA-lagen, av nettrafikk mellom Norge og utlandet som går over svensk grense.
Arbeide for transaksjonsnøytralitet, slik at ingen kan stanse digitale monetære transaksjoner uten rettslig kjennelse.
Styrke innsynsretten i offentlig sektor slik at personopplysninger som lagres, identifiseres, eller fanges opp gjennom overvåking, for eksempel åpning av pasientjournaler, skal varsles, og der unntak kun kan gis av hensyn til rikets sikkerhet eller etterforskning.
Gi Datatilsynet mer myndighet.
Arbeide imot et lovforbud mot fildeling.
Akseptere anonyme ytringer på nett.
Lovfeste nettnøytralitet.

Se også:
Venstres stortingsvalgprogram om personvern
Vern om elevenes rettssikkerhet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**