Flott initiativ fra Plan Norge om å gi flere jenter utdanning

Utdanning og skolegang er ett av de mest effektive virkemidler for å bekjempe fattigdom og få flere inn i arbeid og kunne leve selvstendige liv

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

Trine Skei Grande og Venstre3

Foto: Asbjørn Hovstø

Jeg vil ikke love et bestemt beløp til dette gode formålet, men med en bakgrunn i bistandsarbeid selv, vil jeg love å holde fokus på bistand og prioritere dette feltet politisk, om jeg kommer inn på Stortinget.
Venstre ønsker en tydeligere utenrikspolitikk som fremmer menneskerettigheter, demokrati og rettstat. Venstre vil prioritere langsiktig bistand som enten styrker fattige lands evne til å oppnå viktige politiske målsetninger innen økonomi, miljø, likestilling og helse, eller som direkte bidrar til å hjelpe fattige og sårbare befolkningsgrupper. Norge må delta aktivt i utviklingen av nye globale utviklingsmål som skal etterfølge tusenårsmålene.

Demonstrasjon i Iran

Foto: Facebook

Venstre vil at norsk offentlig bistand skal gå til et begrenset antall land, til multilaterale institusjoner og til frivillige og ideelle organisasjoner for å sikre at bistanden forvaltes godt. Frivillige og ideelle organisasjoner som har god kompetanse og kapasitet, kan gjerne få støtte til sitt arbeid også i andre land enn de som er prioritert for offentlig bistand. Venstre vil bygge opp under godt styresett med respekt for menneskerettigheter og effektiv bekjempelse av korrupsjon. I all bistand må det legges vekt på at fattige og sårbare statsborgere generelt, og kvinner spesielt, aktivt får medbestemmelse i hvordan internasjonal bistand brukes i eget samfunn. Det er behov for å gå gjennom rolledelingen mellom FN og det multilaterale systemet, stat- til-stat-bistand og bruk av frivillige og ideelle organisasjoner.
Venstre ønsker å styrke FNs rolle i verdenssamfunnet, primært som normsetter og ikke nødvendigvis som tjenesteleverandør i fattige land. Frivillige og ideelle organisasjoners arbeid bør støttes der de har kompetanse, både som politiske og sosiale endringsagenter og som leverandør av tjenester til fattige og sårbare. Det er spesielt viktig å støtte innsats for å bygge opp sivilsamfunnet i land med manglende demokrati.
Venstre vil:
•Gi budsjettstøtte med betingelser knyttet til åpenhet og i mindre grad med betingelser knyttet til hvilken politikk landet skal føre.
•Øke bistanden til bærekraftig og konkurransedyktig landbruksproduksjon samt klimatilpasning av landbruk i utviklingsland.
•Styrke det sivile samfunn i utviklingsland, også gjennom å øke andelen øremerkede midler.
•Styrke menneskerettighetene og kvinners rettigheter i våre samarbeidsland, også innen områder som oppfattes som kontroversielle.
•Ta initiativ til en skandinavisk, uavhengig evaluering av bistanden.
•Opprette et kunnskapssenter for bistand som skal være uavhengig av Utenriksdepartementet.
•Bidra til å intensivere anti-korrupsjonsarbeidet i utviklingsland gjennom oppbygging og styrking av nasjonale riksrevisjoner og gjennom styrking av The Extractive Industries Transparency Initiative (EITI).
•Bidra til økt implementering av FNs resolusjoner om kvinners rettigheter i og etter krig og konflikt, om seksualisert vold som våpen i krig og konflikt, og om kvinners deltakelse i freds- og forsoningsarbeid.
Jeg inviterer Plan til å ta kontakt med meg hvis jeg kommer inn på Stortinget, slik at dere kan gi meg et nærmere innblikk i det gode arbeidet dere gjør.
Med vennlig hilsen
Erik Ringnes
Stortingskandidat Hedmark Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**