Venstres viktigste saker

Venstre, Norges eldste parti, har alltid kjempet for sosial utjevning, sterk offentlig skole og tiltak for å ta vare på hverandre og fellesskapet. Vi har kjempet fram fellesskolen, likestilling, folketrygden, barns og arbeideres rettigheter, renere miljø og demokrati.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**

 Toppkandidatene: Siri Engesæth og Abid Q. Raja.

Toppkandidatene: Siri Engesæth og Abid Q. Raja.
Foto: Gisle Bjørneby, 2013

Skole: Sats på kunnskap
Det viktigste for en god skole er gode lærere. Da får vi en skole som satser på kunnskap og gir like muligheter til alle barn.

I dag er det 9000 ufaglærte lærere i norsk grunnskole. Det tar nesten 35 år før alle lærere får videre¬utdanning. Det er ikke godt nok. Venstre vil satse på lærere og kunnskap.
Elever skal ses, oppmuntres og få tilpasset undervisning. Derfor vil Venstre ha et krafttak for flere, bedre og enda mer motiverte lærere. Venstre vil sikre alle lærere mulig¬heten til å ta etterutdanning og sørge for at lærerne får mer tid til undervisning. Forskning og høyere utdanning gir oss kunnskap som sikrer miljø, arbeidsplasser og velferd. Derfor er satsing på kunnskap prioritet nummer én for Venstre.

 Venstre sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Venstre sier nei til oljeboring i Lofoten, Vesterålen og Senja.

Miljø: ta grønne valg
Venstre vil ta Norge i en ny, miljøvennlig retning. Vi vil satse på kollektivtransport og ny teknologi. Lofoten, Vesterålen og Senja må vernes.

I dag bruker toget mellom Oslo og Bergen lengre tid enn i 1975. Norges utslipp av klimagassen CO2 er rekordhøye. Miljøet fortjener bedre. Venstre prioriterer de gode miljø- og klimaløsningene.
Verdens forbruk av fossil energi er i ferd med å endre klimaet på jorda. Norge har et særlig ansvar for å kutte utslipp og for å utvikle nye, miljø¬vennlige energiløsninger. Vi må bevare naturen, miljøet og ressursene våre for å sikre en ren framtid. Miljø¬vennlig samferdsel er avgjørende for å løse klimaproblemene. Derfor vil Venstre ha et bedre, billigere og hyppigere kollektivtilbud. Det må bli enklere å ta grønne valg. Ta grønne valg: 21 tiltak for grønn handling. Grønn og borgerlig (leserinnlegg fra Siri Engesæth).

 Venstre prioriterer dem som trenger det mest.

Venstre prioriterer dem som trenger det mest.

Velferd: Vis varme
De fleste har det godt i Norge. Men vi måles etter hvordan vi tar vare på de svakeste. Venstre vil ha et krafttak for å redusere antallet fattige barn.

I dag lever over 70 000 barn i fattigdom. Det er ikke Norge verdig. Venstre vil gjennomføre tiltak som vi vet løser fattigdoms¬utfordringene.

Skal vi løfte barn ut av fattigdom, må vi øke barnetrygden og redusere barnehage- og SFO-prisene. Samtidig må vi forebygge rusavhengighet og psykiske problemer. Det er for mange historier om mennesker som ikke får nødvendige helsetjenester. Derfor må vi bedre tilbudet innen psykiatri, rusomsorg, eldreomsorg og barnevern. Venstre vil ha et godt offentlig helsetilbud med så god kvalitet at det ikke oppstår et klasseskille i helsevesenet.

 Venstre vil gjøre det enklere å starte sin egen bedrift.

Venstre vil gjøre det enklere å starte sin egen bedrift.

Verdiskaping: Skap verdier
Venstre vil ha en moderne næringspolitikk. Vi vil legge til rette for et næringsliv som skaper nye verdier og grønn vekst.

I dag viser internasjonale rapporter at Norge skårer unødvendig dårlig på innovasjon, nyskaping og gründerskap. Kurvene peker i feil retning. Venstre vil satse mye mer på verdiskaping og innovasjon.
Vi må støtte de bedriftene som har framtiden foran seg og de arbeidsplassene som ennå ikke er skapt. Venstre vil gjøre det enklere å starte og drive egen bedrift. Vi vil ha gode vilkår for alle bedrifter, og vi er spesielt opptatt av de minste bedriftene, gründere og selvstendig næringsdrivende.

Se også:
Akershus Venstres liste til stortingsvalget
Venstres politikk fra A til Å

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**