Sundtoppen: Ordførerens svar på forslaget om park

På kommunestyremøtet tirsdag tok Venstre ved Knut Bakkehaug opp forslag om å lage park på Tunnelltoppen. Ordfører Einar Madsen (Ap) benyttet anledningen til å ta opp hele sommerens debatt om utviklingen i kommunen. Og park på Sundtoppen blir det ikke. Til nød litt ryddig av kvist for å bedre utsikten.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Interpellasjonen Venstre sendte inn til ordfører Einar Madsen 13.juli kan du lese her.

Knut Bakkehaug i Eidsvoll Venstre

Foto: Venstre

Innlegget Knut Bakkehaug holdt i kommunestyret i forbindelse med forslaget, kan du lese her.

Spørsmål fra Venstre:

Vil ordføreren ta initiativ til at det fremmes en sak for kommunestyret om å lage park av
Sundtoppen?

Forslag:
Kommunestyret ber ordføreren ta initiativ til at det fremmes en sak for kommunestyret om
å lage park av Sundtoppen.

SVAR FRA ORDFØRER

Før jeg svarer på spørsmålet i interpellasjonen, vil jeg gjerne komme med en del
merknader/opplysninger til innledningen i Bakkehaugs interpellasjon.

Hele kommunestyret har gjort vedtak som bygger opp om Sundet som sentrum i Eidsvoll. Kommunen har i samråd med lokalt næringsliv vedtatt planer som tilsier at det i gangavstand til Sundet, kan bygges over 400 boenheter og en betydelig utvidelse av næringsareal.

I tillegg har kommunen investert betydelige beløp i å tilrettelegge for attraktive tiltak med bl.a. strandpromenade, opprustning av bankplassen inkl. paviljong, etablert et flott parkeringsområde med parkkvartal, sør for den nye sundbrua.

Sundet er i ferd med å «snu» seg mot Vorma og ta i bruk de miljøfordeler denne beliggenheten gir. Derfor er det etter min mening viktig at arbeidet med strandpromenaden fortsetter som tidligere vedtatt, helt ned til Skjoldnestangen. Dette arbeidet bør etter min mening ha førsteprioritet.

At Bakkehaug i sin interpellasjon, foreslår utbygging i Sundet som et alternativ til Lundsjordet i sørbygda, forundrer meg. Kommunedelplan og senere arbeid med reguleringsplaner for dette området, har kommet svært langt og det har vært gjenstand for grundig og enstemmig kommunal behandling. Når det gjelder avstand til
kommunikasjonsknutepunkt er også Lundsjordet det nærmeste man kan komme med en utbygging. Avstanden til Eidsvoll Verk stasjon er kun noen få meter. Således er den utbyggingen trygt forankret i kommunale vedtak og i tråd med rikspolitiske retningslinjer. Jeg ser ingen motsetninger mellom den planlagte utbygging i sørbygda og den utbygging/kommunale investering som skjer i Sundet.

Så til mitt svar på det konkrete spørsmål:

Med de utfordringer og investeringer kommunen står ovenfor, ønsker jeg ikke å ta initiativ til å be administrasjonen om å gjøre en utredning for å etablere en park på Sundtoppen. Sundtoppen er i dag regulert som friområde og blir mye brukt som den er. Området er delvis eiet av Eidsvoll kommune. Det bør kanskje renskes opp og kvistes litt, slik at utsikten og tilgjengeligheten på toppen, blir bedre. Eidsvoll kommune bør ta initiativ til å få i gang dette arbeidet, sammen med de andre grunneierne.

Kommunestyret stemte ikke over forslaget fra Venstre. Det er derfor vanskelig å vite hvor mange som ville støttet forslaget.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**