Venstres innlegg i budsjettdebatten 2013 i Hedmark fylkesting

Venstre mener at Hedmark har har store problemer som det må snakkes ærlig om,- både den demografiske utviklingen og mangel på innovasjon og kunnskapsintensive bedrifter,- det krever at vi bruker våre felles ressurser mer målretta og ikke litt til alt…

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**


Jeg skal også i år dele mitt innlegg i 2:
Først å kritisere fylkesrådets budsjett og økonomiplan
og så presentere opposisjonens alternative budsjett og økonomiplan med hovedvekt på Venstres saker
Fylkesrådet budsjett og økonomiplan går for mye på "autopilot" og tar ikke inn over seg at Hedmark har store problemer som det må snakkes mye mer ærlig om
Jeg har tidligere uttrykt bekymring over at vi i vårt fylke har flere kommuner hvor det er flere som lever på trygd enn på lønn eller egen inntekt — jfr mitt spørsmål i spørretimen som var basert på et oppslag i Nrk Hed-Opp i august i år
Men jeg mener at fylkesrådet i større grad må ta det innover seg
Tirdag forrige uke, kunne vi lese i avisa Glåmdalen at i Våler er hver 5. innbygger uføretrygdet — det er dramatisk og er forskning viser at det også er selvforsterkende
Mange på trygd kan skyldes og skyldes i mange tilfeller en skjev aldersfordeling — det er ikke noe galt å ha pensjonister, men alle kommuner må sette seg ned og se på sin alderssammensetning og lage framskrivninger
Vi er ikke alene om dette men problemet er størst her
188 kommuner i Norge har fødselsunderskudd, og hele 7 av de 12 kommunene med det største fødselsunderskudd, finner vi dessverre i Hedmark
De kommunene som har fødselsunderskudd kan bare bare øke innbyggertallet på 2 måter:
Innflytting eller innvandring —
men da må vi være mye tydeligere på at vi går for det
Situasjonen er ganske ulik i våre 22 kommuner, men også i sum er det negativt
Fylkesråd Gjestvang opplyste at vi får 33 færre elever i vgo neste år og at på mitt spørsmål bekreftet hun at det faktisk er nedgang i alle regioner! også i region 3 hvor vi er nå
Det er alvorlig
Denne utvikingen må snus og da er det kanskje slik at vi må være så ærlige og innrømme at vi klarer ikke snu denne utviklingen i alle kommuner
Det betyr at det beste vi kan håpe på er at vi får vekst i våre 4 regionsentra: Hamar, Elverum , Kongsvinger og Tynset

Det kan se ut som om Fylkesrådet velger å lukke øynene for dette, selv om de vet at det er slik
Det å lage seg en målsetting om 220.000 innbyggere i 2020 framstår som helt meningsløst og folk må jo lure på hva slags dømmekraft som ligger bak dette tallet og om skjønnet er like dårlig i andre saker
SSB har beregnet at folketallet i Hedmark vil være 206.000 i 2020
Jeg synes fylkesrådet nå burde gå ut og enten justere ambisjonsnivået eller sannsynliggjøre hvordan dette målet skal nås gjennom en storstilt innvandring
Ellers bringer vi fylkestinget i vanry
Befolkingsøkning kommer som en konsekvens av en utvikling — befolkingsøkning kan ikke vedtas
Så til Fylkesrådets miljøprofil:
Den er ikke lett å få øye på
HA avslørte nylig at fylkesrådet har gjort svært lite for å følge opp Energi- og klimaplanen — opposisjonen har i vårt alternative budsjett fulgt opp med årlige bevilgninger til oppfølging av planen, men det er altså stemt ned av flertallet som står bak fylkesrådet
Meldinga om oppfølgingen som ble lagt fram mandag — og jeg har finlest den og kan bare fastslå at det er gjort lite fra den ble vedtatt i 2009, men er glad for at tiltaksdelen nå skal rulleres og kan bare håpe at satsningen vil komme nå framover slik det er antydet.
Her vil jeg be fylkesrådet ta kontakt med opposisjonen
og forsøke å få til et bredt forlik,- slik at vi kan bli enige om tiltak som kan få ned våre CO2 utslipp i Hedmark etter mønster fra Klimaforliket på stortinget.
Det haster for å nå målet om at vi skal bli klimanøytrale innen 2030
Den samme planen sier at den fornybare energiproduksjon i Hedmark bør dobles innen 2030-
Så fikk vi nylig høre om den spennende satsinga som den statlige Høgskolen i Hedmark, avd Evenstad har gjort: Nemlig montert landets største solcelleanlegg på taket med en antatt energiproduksjon som dekker energibehovet til 3 eneboliger for en investering på under 1 mill — dette er offensivt og framtidsrettet — setter Hedmark på kartet på en positiv måte
Men hva gjør fylkesrådet vårt?
Fylkesrådet har de siste åra bygget eller rehabilitert skoler i mrd-klassen uten å satse på ny klimateknologi — ikke solcelle, ikke vindkraft, ikke biogass
Og hvor er Energiråd Innlandet i fylkesrådets arbeid?

Det er ikke lett å se hvordan fylkesrådet bruker Energirådets kompetanse i sitt arbeid — selv om Energiråd Innlandet får et økt tilskudd 200.000 kroner — jeg håper at jeg tar feil og rådet brukes uten at det er synlig for oss i opposisjonen

Hvor er fylkesrådets satsning på FoU?
Hedmark har 0,4 % av forskningsaktiviteten i Norge..det kan ikke forsette — vi kommer til å leve av kunnskap framover — det er det stor enighet om — med vårt kostnadsnivå er det eneste vei framover
Vi har etablert et regionalt forskningsfond, men fylkesrådet kan umulig synes det er viktig for de bevilger fryktelig lite penger til dette fondet sammen med Oppland
Noe bra i fylkesrådets budsjett:
Satsinga innenfor vgopplæring er bra og fylkesrådet fortjener ros for det
Våre elever gjør det nå bedre- vi har vel størst framgang i hele landet og vi nå er kommet opp på landsgjennomsnittet når det gjelder antall elever som fullfører og består vgskole
Her er Venstres kommentar: fortsett det gode arbeidet og Venstre lover full støtte til dette
Takk for godt samarbeid om etableringen av elevpriser og pedagogisk pris-
Det var spennende og et synlig bevis på at vi synes kunnskap er viktig

Utvikle attraktivitet (bl.a stedsutvikling, markedsføring) 4,5 mill. kroner er bra, men hva som gjør et sted attraktivt er mer komplisert enn bare å bevilge penger — Fylkesrådet burde heller komme med en sak til fylkestinget og invitere til debatt om hva som gir attraktivitet — det er et spennende og viktig tema

Strategi for skog- og tresektoren i Hedmark og Oppland 2013-2016, en toårig prosjektstilling og gjennomføring av tiltak er bra

Viktig arbeid som er noe så uvanlig som helt konkret!

Her ser styringsgruppa på flaskehalser på vei og bane for uttransportering av tømmer og jobber helt konkret for å fjerne disse "proppene " i varestrømmen
Vedlikehold av fylkesveinettet fortjener derfor også hederlig omtale
Likeså satsing på hybridbusser

Så til vårt eget alternative budsjett:

Vi vil bruke 15,5 mill mer til utdanning

Bl annet ei kunnskapspakke hvor kommunene kan søke om midler til å iverksette kvalitetstiltak i skolen slik at hele det 13 årige utdanningsløpet ses i sammenheng — aktuelle tiltak er videre-og etterutdanning og større innsats på de som presterer dårligst i ungdomsskolen

På samferdsel:

Egne sykkelbaner må integreres i alle nye veiprosjekter der behovet er tilstede.

Fylkestinget stemte for et forslag fra Venstre om å be Statens Vegvesen se på dette, men vi må presse på helt til dette blir en selvfølgelig del av alle veiprosjekter

Vi vil sette av midler fra KUF fondet til en regional forsknings- og utviklingsplan.

Vi må satse på kompetanse og næringsliv i hele Hedmark.

De samarbeidende opposisjonspartiene vil arbeide for å etablere et kompetanse- og innovasjonsprogram som tiltrekker flere kunnskapsbedrifter til regionen.

Vi er nødt til å tenke langt frem allerede i dag, hvis vi som region skal sikre gode tjenester, mindre fraflytting og varig verdiskaping i Hedmark.

Oppfølging av energi- og klimaplanen
Det settes av en million kroner til oppfølging av tiltakene som er beskrevet i energi- og
klimaplanen.

Venstre ser med glede fram til rulleringen av planen/tiltakene som ble presentert mandag og jeg kan bare gjenta invitasjonen om å lage en bred politisk allianse om å øke innsatsen betydelig — også ut over opposisjonens budsjettforslag
Jeg vil avslutningsvis anmode alle som er glad i Hedmark om å lese det rykende ferske Konjunkturbarometeret som Østlandsforskning har utarbeidet for Sparebenken Hedmark med mye spennende stoff om utfordringen i Hedmark og Oppland
Jeg vil på vegne av Venstre fremme følgende verbalforslag:
Fylkestinget ber fylkesrådet invitere Østlandsforskning til å presentere innholdet i det nye Konjunkturbarometeret og innlede til en debatt om framtidsutfordringene i vårt fylke.
Og avslutter adm dir i Sparebanken Hedmark, Richard Heiberg ord i forordet til dette barometeret:
"Vi må komme mer på offensiven. Hvor må vi da rette vår felles innsats?" sitat slutt
Det er vår oppgave som folkevalgte å vite hvor vi skal rette vår felles innsats

Erik Ringnes
Gruppeleder for Venstre i Hedmark fylkesting

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**