Dur og moll i skog og mark?

Årets vinter kan bli den siste uten snøskutere i store deler av fjellheimen. Snart tar lokalpolitikerne våre stilling til når og hvor det skal bli lov å kjøre snøskuter i Valdresnaturen – for fornøyelsens skyld. Om dette i praksis betyr frislipp og full rulle med motordur i hele Valdresnaturen, eller om det blir begrenset til egne traseer beregnet til formålet, gjenstår å se.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**

Ingjerd Thon Hagaseth

Ingjerd Thon Hagaseth
Foto: Cathrine Dokken

Fem av seks kommuner i Valdres ønsker å delta på forsøksprosjektet der kommunen gis mulighet til å innføre motorisert fornøyelseskjøring. Egne løyper skal godkjennes og nedfelles i den kommunale arealplanen. Det er interessant å se at turistkommunen Øystre Slidre ikke ønsker å delta på forsøket. Hva betyr dette i praksis, og hva er rett for Valdres?

Riktig brukt til gode og nødvendige formål, er motoriserte kjøretøyer gode hjelpemidler og en nødvendighet for reiselivsproduktet Valdres. Motorferdselloven regulerer motorferdsel i utmark og vassdrag ut fra et samfunnsmessig helhetssyn for vern av naturmiljøet og for å fremme trivselen — for folk også! Mange undersøkelser viser at folk ikke ønsker mer støy i naturen. Da Aftenposten nylig spurte sine lesere fikk de et tilsvarende svar: Nordmenn trives best når vi får gå på tur i skog og mark. Vi ser på oss selv som friluftsmennesker, og fred og ro i naturen trekkes fram som viktige verdier.

Skal friluftslivet fortsatt være motoren i norsk natur? Vi har vært vitne til en kulturell og kommersiell omvendelse i det norske naturbaserte reiselivet. Vi opplever omsider et skikkelig oppsving i etterspørselen etter opplevelser i norsk natur. Det urørte er en kvalitet som har gitt verdiøkning også på det internasjonale markedet. Det sporløse, karbonfrie og at aktiviteten ikke lager sår i naturen, har blitt til gode salgsargument i et stadig mer verdibevisst reiselivsmarked. Inntil videre er et enkelt og naturvennlig friluftsliv fremdeles noe av det mest særpregede og verdifulle vi har i Valdres og Norge.

 Thon Hagaseth ønsker å bli minst mulig forstyrret av motordur og skutertrafikk i naturen.

Thon Hagaseth ønsker å bli minst mulig forstyrret av motordur og skutertrafikk i naturen.
Foto: Microsoft

Valdres har et fundament, en grunnmur i regionutviklingen sin gjennom våre 18 000 hytter. Hvorfor har så mange valgt å realisere hyttedrømmen sin her? Hva skal til for at de brukes mest mulig? Ett av hovedsvarene er bruken av Valdresnaturen — i alle de fire årstidene! Derfor er motstanden til frislipp på motorferdselen stor hos mange av hytteinnbyggerne våre. Helt fri kjøring hvor som helst når som helst, ville fått katastrofale følger for attraktiviteten til Valdres som hytte- og fritidsregion.

Vil en økning i fornøyelseskjøringen med skuterkjøring og kjøring med ATV bidra til at attraktiviteten til Valdresregionen øker eller reduseres? Har vi troen på at en avgrenset bruk av fornøyelseskjøringen i egne løyper vil fungere, eller er det grunn til å være skeptisk og redd for at endringen vil føre til en utstrakt "villmannskjøring" året rundt i fjellheimen i Valdres?

Med en ny mulighet til lokal håndtering av fornøyelseskjøringen, må kommunene være forberedt på at denne endringen også betyr økt ressursbruk fra kommunale budsjett. Det vil bli behov for mer informasjon og økt kommunal medvirkning som naturlig nok blir langt større enn minimumskravet er i dag. Har kommunene tatt høyde for dette i sine budsjetter, eller må man øke eiendomsskatten ytterligere for å få dette til?

Skaget i Øystre Slidre

Skaget i Øystre Slidre
Foto: Ole Knut Steinset

Lokalpolitikernes reaksjoner etter Siv Jensens løfte om lemping av lovverket, har gitt meg en forsiktig tro på at de lokale politikerne ser utfordringene og vil ta ansvar. Både ordførere og andre sentrale politikere var tidlig på banen og understreket at det slettes ikke er snakk om frislipp og full rulle med motordur i fjell, på fjord eller i kroker og kriker av Valdresnaturen vår. Kommunen kan dessuten ikke legge løyper mot grunneieres vilje. Det med andre ord lite sannsynlig at det blir tillatelse til full rulle fra furuskog til høyfjellsvidde i hele Valdres.

Ordførerne i forsøkskommunene presiserer altså at fornøyelseskjøringen skal foregå i avgrensede områder, med egne traseer langt utenfor rekreasjonsområdene. En ny opplevelse og aktivitet til glede for de som vil boltre seg med motordur, og til minst mulig sjenanse for alle oss andre som gjerne vil bruke Valdresnaturen slik den er — i fred og ro! Jeg krysser fingrene for at det er slik det vil bli i praksis også!

Ingjerd Thon Hagaseth, fylkesstyremedlem Oppland Venstre

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 11 år siden.**