Oppdal Venstre: Årsmelding 2013

For formannskapet

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


I 2013 ble det avholdt 10 Formannskapsmøter. Gerd-Mette Vatne Drabløs har møtt på 9 av 10 møter.
Utbyggingen av BOAS, arbeidet med ny reguleringsplan for sentrum ( makebytter ) og en del tomtesalg (kommunalt eie ) har preget sakskartet. Videre har diskusjonen rundt Oppdal Bookings reduserte drift samt henvendelsen om å etablere asylmottak i reiselivsanlegg i kommunen preget møtene. Folkehelse, miljøsaker (gang og sykkelveier ) og økte rammer til drift av sykehjem og hjemmetjenestene har vært Venstre sine hovedsaker i Formannskapet. V. opplever å få støtte på forslag, og er også konstruktiv i forhandlingene med de andre partiene. Etter Everksaken og dommen, oppleves det politiske miljøet mye bedre. Økonomisjefen har tatt på seg arbeidet med å reforhandle eldre avtaler og få avklaring i forhold til kommunens inntekter i Drivarettigheten. Saksbehandlingen har vært unntatt offentlighet.

Kort fra møtene:
Trygve Sande møtte for GMD i møtet den 21.02.2013
Trygve foreslo i møtet å støtte Oppdal il alpint med søknadssummen på 209.000 kr. I voteringen kun støttet av H ( V, H ).

I møtet den 11.04.2013 etterspurte V. dialogmøte med Wenaas gruppen.
I Behandling av vedtekter for Gjevilvassveien, foreslo V. at Oppdal kommune skal delta i årsmøtet i veilaget, som grunneier. Enstemmig.

I møtet den 7.5.2013, stilte V. to spørsmål; Midler til kulturskoletimen ( budsjett ) og bruk av midler over Næringsfondet ( vedtekter sendes alle formannskapets medlemmer)

Spørsmål i møte 30.05.2013 fra V., forsøpling langs veikantene, spes. i Industriområdet, besv av Husa.
Behandling av Handlingsprogram 2014 — 2017:
En rekke tilleggsforslag på samfunnsdelen ble reist ( Folkehelsetiltak ). I økonomiplanen foreslo V. å støtte enhetene Sykehjemmet og Hjemmetjenestene og øke rammen med 3,5 mill.
Videre støttet V. Driftsutvalgets forslag om etterutdanning og kompetanseheving, aktiviteten i Landbruk opprettholdes, og støtte til Driftsutvalgets forslag om alternativ lokalisering for ODMS.
Forslag fra V. om God Folkehelse ble enstemmig vedtatt ( gjort om til Formannskapets forslag ).

I møte 20.06.2013
Enhetsleder Helse og familie forklarte seg for Formannskapet, etter spørsmål i forrige møte fra H. Et medieoppslag der en familie følte seg dårlig behandlet i møte med flyktningetjenesten var bakgrunnen.
Sluttrapport BOAS ll.

26.09.2013 2 fra V. om Oppdal kommune har ressurser og kompetanse for å håndtere et evt Flyktningemottak. Sikkerheten på byggeområdet ved BOAS ( i etterkant av ulykken der en eldre kvinne ble påkjørt og drept av en bil med vareleveranse til BOAS )

31.10.2013 Spørsmål fra V: 19 gatelys som ikke lyser, 2) oversikt gatelysdekning og plan for videre utbedring og utbygging. Trase for gang og sykkelvei over Ålma ( ny E6 trase )

21.11.2013 Spørsmål fra V: Når kan utredningen av destinasjonsorganiseringen ( struktur; fjellnorge, midtnorge ) være ferdig?

19.12.2013 sak Utredning av samlokalisering av helsetjenesten — avklaring av mandat og fastsetting av arbeidsmetode.

Orienteringer:
ONF v/Hans Jørgen Flor, 21.02,2013 Masterplan fase 2
Oppdal Kirkelige Fellesråd, V Vegard Skjørstad, 21.02.2013, renovering av kirka
Lokalsamfunnsutvikling, Jenny Kristin Heggvold, 21.02.2013
Handlingsprogrammet, 07.05.2013, økonomisjef Leidulf Skarbø
KNT, ( turistforening, om medlemsutvikling, aktivitet, drift ).
Oppdal Booking, 20.06.2013, Lars Weenas, Kjell Vidar Myrann og Arnulf Erdal møtte.
Sykkelprosjekt 26.09.2013, Oppdal — Åndalsnes, ved Oddbjørn Ressem og Prosjekt "Opplev mer av Oppdal"
Rådmannens forslag til budsjett 2014. 31.10.2013, Masterplan v Flor, KK prosjektet ved Inge Lauritzen og Rønnaug Nyrnes.
Rusarbeidet, 19.12.2013, Terje Tronsgård, NAV Oppdal
Praktiseringsavtale for Drivakrafta, 19.12.2013, unntatt offentlighet, Skarbø.

Oppdal, 2014-01-19

_____________________
Gerd-Mette Vatne Drabløs

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**