Oppdal Venstre: Årsmelding 2013

Kommunestyregruppa

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Årsmelding fra Venstres kommunestyregruppe 2013

2013 var året da Everksaka endelig ble avslutta. Heldigvis fikk den et heldig utfall, Drivakrafta ble dømt til å tilhøre Oppdal kommune. Etter noen krumspring ble dette etter hvert rettskraftig, og Skatt Midt-Norge ser også ut til å rette seg etter dennne dommen.

Venstres første forslag i kommunestyret i 2013, var i forbindelse med Everkssaka i februarmøtet. Forslaget gikk på å anmode kommunen om å sende et brev hvor uriktigheter i Everkets mye omtalte brev til Skattedirektoratet ble imøtegått. Forslaget falt, men slikt brev ble likevel sendt fra kommunen etter råd fra kommuneadvokaten.

I marsmøtet fikk Venstre inn et punkt om øvelser i Oppdal kommune sin beredskapsplan. Dessuten argumenterte vi kraftig mot KrF sitt forslag om etiske retningsliner for bruk av iPad. Venstre mener dette allerede er godt dekt av gjeldende reglement. Det var også klart at mange i posisjon egentlig ønsket seg en slags sensur i forhold til bruk av sosiale media i kommunestyremøter, noe som ville være veldig imot Venstres liberale grunnholdning til åpenhet.

I aprilmøtet ble eneste forslag fra Venstre vedtatt; Bjørg Golten Sneve ble ny vara i kontrollutvalget etter at reveekspert Nina Eide fikk innvilget permisjon fra sine verv.

I maimøtet foreslo Venstre sammen med en nesten samlet opposisjon Arnt Nerhoel og Gerd-Mette inn i styret i Oppdal Everk, da dette var oppe til valg. Posisjonen var imidlertid meget fornøyd med styrets notoriske motarbeidelse av kommunens interesser, og valgte å gi dem fornyet tillit. Vi fikk også inn tallfesting av mål for matproduksjon i landbruksplanen, samt litt om styrking av merkevarer for lokal mat. Vi fikk ikke gehør for videre utredning av overgang som alternativ til undergang, mellom torget og jernbanestasjonen, for kryssing av nye E6. Men vi fikk derimot igjennom et strakstiltak for to korte sykkelstistumper mellom Gorsetveien og Rognveien, samt mellom Gorsetveien og Ospveien. Disse sikrer langt bedre skolevei for alle barn øst i Oppdal sentrum. Begge to står allerede ferdige, og er tatt i bruk.

I junimøtet hadde rådmannen behandlet kommunestyrets bestilling om ny Gjevilvassløype nedenfor Gjevilvassveien, men konkluderte med at dette ikke lot seg løse. Da foreslo Venstre tradisjonen tro å utrede mulighetene for ekspropriasjon av retten til skiløype langs Gjevilvassveien. Flertallet mener stadig at dette ikke er noen vei å gå, og framtiden til skiløypa er uavklart. Fremdeles tradisjonen tro, foreslo vi foran generalforsamling i Everket at styret snarest skulle begynne å følge opp punkt 8.2.2. i eierskapsmeldinga. Denne gangen fikk vi flertall for det.

Under behandling av handlingsprogrammet hadde Venstre en rekke forslag, og Venstre hadde sågar utarbeidet alternativ handlingsprogram med tilstrekkelig inndekning. Viktigst her var kanskje at Venstre ønsket en knallhard prioritering av sykehjemmet, og en økt ramme til grunnbemanning på 2, 75 mill. Selv om dette i ettertid har vist seg å kunne være sårt tiltrengt, falt forslaget. Det var på dette tidspunktet heller ikke noen interesse for å utrede ulike løsninger og lokaliteter for samling av legevakt og øvrige kommunale helsetjenester.
I septembermøtet hadde Venstre et innspill til planprogram for arealdel sentrum av kommuneplanen. Det kom signaler om at enkelte kanskje vil avvikle Høgvangparken. Venstre fikk vedtatt sitt innspill om at den i så fall må erstattes med samme mengde grøntareal andre steder i sentrum.

I oktobermøtet foreslo Venstre en utredning av samlokalisering av legevakt og øvrige kommunale helsetjenester ved Oppdal Helesesenter. Dette var også i tråd med legenes ønsker. Høyre stilte imidlertid med et forslag som var forbausende likelydende med Venstres forslag fra junimøtet. De andre partiene samlet seg rundt dette forslaget, noe vi også etter hvert gjorde. Her utredes ikke bare Helsesenteret, men også andre alternative lokaliteter. Denne utredninga skulle imidlertid vise seg å bli foregrepet i desember, med et vedtak for lokaliseringa av ambulansetjenesten. Det vi også fikk gjennomslag for, var å trekke den vanvittige søknaden om fulltidsmedlemskap i LiO, og heller søke kun for sen kveld og natt.

I det første novembermøtet hadde Venstre ingen forslag, men vi engasjerte oss mot den forlengede skjenkebevillingen til Låven Afterski. Afterskistedet i bunn av Sletvoldheisen var ikke lenger å regne som heisnært, noe blant annet Arnt Gulaker kom med ekspertuttalelser rundt. Det var derfor på sin plass at de heretter kan servere sprit fra 12 (middag). Det ble dermed også lagt et betydelig økonomisk incentiv i det å holde Sletvoldheisens åpningstider svært begrensede.

Det andre novembermøtet ble litt av en affære. Her flesket AP til med å avskaffet boplikten i hele Oppdal kommune! Som lyn fra klar himmel, og uten utredning. Venstre foreslo å gå for rådmannens tilrådning, med boplikt for alle etablerte byggefelt i sentrum (inntegnet på kart fra rådannen). Rådmannens innstilling var i tråd med bestillinga om å rydde opp i konsesjonsgrensene for sentrum. I tillegg ønsket Venstre også boplikt i byggefeltene i kretsene (også tegnet inn og lagt fram som alternativ fra rådmannen). Prikken over i-en i dette møtet ble satt ved å avskaffe kildesortering for matavfall, til tross for at det er et godt stykke fram i tid før plastavfall eventuelt kan sorteres. Det ble henvist til at folk skulle kompostere. Det blir opp til kommunen å informere og oppfordre til at folk bl.a. i de 123 nå konsesjonsfrie Marion-leilighetene i Oppdal begynner med kompostering.

Under budsjettreguleringa i desember fikk Venstre gjennomslag for sine forslag fra formannskapet om at det skulle forsøkes etableres ladestasjon for el-bil i sentrum, for intensivering av arbeidet med gang- og sykkelveier i Oppdal, samt inspeksjon av gang- og sykkelveinettet for å avdekke mangler og behov. Vi forsøkte også å få vedtatt det nye demensbygget sammenkoblet med resten av sykehjemmet, men det var ikke ønskelig for flertallet. Forøverig var Ap ved Odd Gorseth nå gledelig opptatt av å øke grunnbevilgninga til sykehjemmet. Etter dette ble det bevilget lån til pengesluket ODS som vi forgjeves har forsøkt å få avviklet, slik at de kan bygge ny ambulansegarasje i Russerveien. Vi nådde ikke igjennom med å utsette dette til utredning av samlokaliseringen av andre helsetjenester og legevakt skal foreligge i mars.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**