Oppdal Venstre

Åpent møte mandag kl. 19.30 (Merk tidspunkt!!!)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Første møte i Oppdal kommunestyre i det nye året er onsdag 29.jan. Som vanlig har vi åpent møte mandagen før møtet for informasjon og drøfting av saklista. Møtet blir på møterom Vetlvonin mandag 27.jan kl. 19.30 (Merk endra tidspunkt!) Vel møtt!
Hilsen
Odd Gunnar
sekretær

Til behandling foreligger:

PS 14/1 Kildesortering avfall – aktuelle avfallstyper
PS 14/2 Drivdalen skole 2015 – organisering og fremdrift
PS 14/3 Midtbygda skole 2015 – organisering og fremdrift
PS 14/4 Søknad om kommunal garanti – Midtbygda Barnehage SA
PS 14/5 Søknad om kommunal overtakelse av Lønset barnehage
PS 14/6 Tilskuddssatser for private barnehager i 2014
PS 14/7 Søknad om fritak som styremedlem i Oppdal
distriktsmedisinske senter KF
PS 14/8 Søknad om permisjon fra politiske verv for resten av
valgperioden – Torild Vognild
PS 14/9 Meddommer i Sør-Trøndelag tingrett – søknad om fritak –
Ingrid Bjerke
PS 14/10 Drivdalen idrettslag – søknad om tilskudd i forbindelse med
oppføring av klubbhus
PS 14/11 Søknad om tilskudd til forprosjekt skifermuseum
PS 14/12 Forsøksordning med etablering av snøscooterløyper – vedtak
av forskrift
PS 14/13 Søknad om startlån Off.l. §13, første ledd, jfr. Fvl.
§13

REFERATSAKER
RS 14/1 Rapport vedr utførte salgs, skjenke og røykekontroller
RS 14/2 Nordmøre Interkommunale Renovasjonsselskap – endringer
Styret
RS 14/3 Protokoll fra Fylkesstyremøte og møte i Fylkesgruppa for
kommunesamarbeid 27.11.13
RS 14/4 Oppdal Alpintun – tilsvar til krav om uttalelse i anledning
festekontrakt på gnr. 294 bnr. 30 (kopi av brev til advokat
Eilert Eilertsen)

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**