Forberedt forslag fra Venstres Erik Ringnes i fylkestinget i mars 2014

Venstre krever at det fylkeskommunale tannhelsetilbudet utvides slik at flere pasienter kan behandles med lett sedering og uten bruk av narkose

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Tannhelsetjenestelovens § 1-3 regulerer fylkeskommunenes tannhelsetjeneste og slår fast at, sitat; “Den offentlige tannhelsetjenesten skal organisere forebyggende tiltak for hele befolkningen. Den skal gi et regelmessig og oppsøkende tilbud til:
a. Barn og ungdom fra fødsel til og med det året de fyller 18 år.
b. Psykisk utviklingshemmede i og utenfor institusjon.
c. Grupper av eldre, langtidssyke og uføre i institusjon og hjemmesykepleie.
d. Ungdom som fyller 19 eller 20 år i behandlingsåret.
e. Andre grupper som fylkeskommunen har vedtatt å prioritere. I tillegg til de prioriterte oppgaver kan Den offentlige tannhelsetjenesten yte tjenester til voksent betalende klientell etter fylkeskommunens bestemmelser.
Gruppene (a-e) er listet opp i prioritert rekkefølge. Hvis ressursene ikke er tilstrekkelige for tilbud til alle gruppene, skal denne prioritering følges.” Sitat slutt.

Enkelte prioriterte pasienter, for eksempel psykisk utviklingshemmede og demente, er vanskelige å behandle og mange henvises i dag til behandling i narkose på sykehus. Tannhelsetjenesten i Hedmark som omfatter 22 klinikker, opplyser at 157 pasienter ble behandlet i narkose i 2013 fordelt på sykehusene i Elverum, Kongsvinger og Tynset.

Det tilbys i dag ikke tannlegebehandling under lett sedering (angstdempende medisiner). Behandling i narkose kan for noen pasienter både være unødvendig og utgjøre en medisinsk risiko som kan utløse f. eks hjertearytmier eller andre komplikasjoner. Disse pasientene er i dag henvist til å oppsøke private tilbud utenfor den offentlige tannhelsetjenesten som tilbyr lett sedering slik at tannbehandlingen kan skje på den ordinære tannklinikken. Dette tilbudet krever at tannklinikkene knytter til seg en anestesilege som er medisinskfaglig ansvarlig for anestesien, for eksempel enkelte dager i uka eller måneden.

Forslag til vedtak:
Fylkestinget ber fylkesrådet i Hedmark sørge for at tannhelsetilbudet utvides til å omfatte tannbehandling med lett bruk av sedering og knytter til seg anestesilege som kan bistå tannlegene i slike tilfeller.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**