Årsmøteuttalelse: Ett sykehus i innlandet = svært høy risiko

Oppland Venstre krever at det skal utredes to alternativer for framtidige sykehusinvesteringer i Oppland og Hedmark.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Oppland Venstre krever:

• En helhetsplan hvor et alternativ med å videreføre 3 akuttsykehus rundt Mjøsa: Elverum, Lillehammer og Gjøvik tas med.
• Akuttberedskap og prehospitale tjenester, selve nøkkelen i ny Nasjonal helse- og sykehusplan, er svært mangelfull i dagens skisser fra Sykehuset Innlandet. I dette ligger det en betydelig kilde til risiko for pasientene. Prehospitale tjenester og nye luftambulanser ved Mjøsa må fastlegges før en kan ta stilling til hvor mange akuttsykehus det er behov for.
• Tilbudet ved de lokalmedisinske sentrene på Fagernes og Otta likestilles med de gjenværende akuttsykehusene på Tynset og Kongsvinger. Dette er viktig for å likestille tilbudene i ytterkantene i Innlandet.

Sykehuskorridor

Foto: © Lucian Coman | Dreamstime.com

Sykehusomstillinger og utbygginger medfører risiko. Ikke minst er det nasjonale eierskapet og nasjonale helsemyndigheter en av de største risikofaktorene, i følge riksrevisjonen. I tillegg er det knyttet stor risiko til de økonomiske rammene for framtidige sykehusinvesteringer.

Fra hovedstadsprosessen trekkes pasientsikkerhet fram som ett av områdene hvor det har vært en alvorlig svikt. Dette bør være et alvorlig varsko for den videre sykehusplanleggingen i innlandet. Tilgang på kompetanse vil være viktig. I dag er det stor mangel på spesialutdanning av både sykepleiere og leger. Med framtidig befolkningsvekst og en stor andel eldre i befolkningen, blir det svært krevende på nasjonalt plan å skulle utdanne mange nok til å bemanne mange og svært spesialiserte sykehus.

For Hedmark og Oppland, som til sammen utgjør nesten halvparten av Helse Sørøst sitt geografiske område, er det også et stort risikoelement å planlegge for bare ett sykehus. Fylkene har store avstander og en aldrende befolkning. Den største pasientgruppen som i dag legges inn på medisinsk avdeling er eldre mennesker med sammensatte diagnoser. Et skissert nybygg vil føre til at antall senger reduseres. Konsekvensene dette har for kommunene må vurderes nøye i den videre planleggingsprosessen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**