Årsmøteuttalelse: Oppland – som skapt for IKT, sikkerhet og beredskap

Kunnskapsmiljøene rundt høgskolene på Gjøvik og Lillehammer, Cyberforsvaret på Jørstadmoen og manufacturing-miljøet på Raufoss utgjør en helt unik klynge av kompetanse innen IKT, informasjons- og datasikkerhet. Stortinget har i tre meldinger og påfølgende proposisjoner i 2012 og 2013 pekt mot informasjonssikkerhetsmiljøet på Gjøvik; Forskningsmeldingen, Samfunnssikkerhetsmeldingen og Terrormeldingen.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**


Nå opprettes «Center for Cyber- and Information Security» ved Høgskolen i Gjøvik. Initiativtakerne inkluderer Nasjonal sikkerhetsmyndighet (NSM), Politidirektoratet, Politiets sikkerhetstjeneste (PST), Cyberforsvaret, Forsvarets Forskningsinstitutt (FFI), Telenor, Statkraft, Statnett og Eidsiva, Økokrim, Kripos, Nasjonalt ID-senter, PwC og Oppland Fylkeskommune. Det er ventet at flere sivile aktører vil komme til.

I tillegg er det et faktum at Telenor har Gjøvik og Lillehammer som store, tekniske avdelinger i Norge i tillegg til hovedkontoret på Fornebu. Mye av Statens vegvesens IKT-satsing har også base ved Vegkontoret på Lillehammer.

Teknologi, kabel

Foto: Microsoft

Oppland Venstre har tidligere pekt på at det er naturlig å legge Direktoratet for nødnett — med om lag 70 årsverk — til Gjøvik etter 2016, når utbyggingen av nødnett er ferdigstilt.

Oppland Venstre vil i tillegg peke på betydningen av å samle mer av Cyberforsvaret på Jørstadmoen. I dag er om lag 250 stillinger knyttet til Forsvarets logistikkorganisasjon (FLO), som har IKT-innkjøp til Cyberforsvaret knyttet til Forsvarets overkommando på Kolsås. Denne enheten vil det være naturlig å flytte til Jørstadmoen. I tillegg bør NorCERT (Nasjonalt senter for håndtering av alvorlige dataangrep), i dag et direktorat underlagt Forsvarsdepartementet, ha sin naturlige plass i regionen.

Det er viktig å sikre ytterligere forskningsmiljøer i regionen. Oppland Venstre mener det bør opprettes en egen avdeling av FFI (Forsvarets forskningsinstitutt) i tilknytning til Jørstadmoen, Høgskolen i Lillehammer og Høgskolen i Gjøvik, for forskning på sikkerhet og beredskap og for å bidra til innovasjon innen denne sektoren. I tillegg er det viktig at SINTEF Raufoss Manufacturing får basisbevilgning som egen forskningsavdeling.

Lagring av data vil bli viktig for å få til en slik satsing. Oppland fylkeskommune og Fylkesmannen i Oppland oppfordres derfor til å sette i gang en utreding av hvilke steder i Oppland som egner seg for såkalte grønne datalagringssentre. God tilgang til kjøling er en forutsetning.

I sum vil dette samle en sikkerhets- og beredskapsklynge som kan ta en ledende teknologisk rolle i Europa. Men aller viktigst lede an i en modernisering av den sivile beredskap og samfunnssikkerhet i Norge.

For regionen peker dette ut en ny og framtidsrettet næring. Rundt et slikt miljø vil en svært naturlig konsekvens være at det kommer leverandørmiljøer og knoppskytinger.

**OBS! Denne artikkelen ble første gang publisert for 10 år siden.**